Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының icon

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысыныңНазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының
страница2/9
Дата конвертации05.10.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ 4. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді конкурстыќ комиссияныѕ ашуы


26. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашуды келген барлыќ јлеуетті жеткізушілердің немесе олардыѕ ујкілетті ґкілдерініѕ ќатысуымен конкурстыќ комиссия Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы "16" мамырда сағат 11:00-де жїргізеді.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ хабарландыруында (хабарламасында) жјне осы конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген мерзімде жјне тјртіппен ўсынылєан јлеуетті жеткізушілердің ґтінімдер салынєан конверттер ашылуєа жатады.

Егер конкурсќа (лотќа) конкурсќа ќатысуєа арналєан бір єана ґтінім ўсынылса, онда конкурсќа ќатысуєа арналєан осы ґтінім де ашылады.
      27. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсіміне ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің ујкілетті ґкілдері Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы "16" мамырда сағат 10:55-ке дейін ґздерініѕ ќатысуын растай отырып, олардыѕ ґкілеттіктерін растайтын ќўжаттарды кґрсетуге жјне јлеуетті жеткізушілердің тіркеу журналына тіркелуге тиіс.

28. Јлеуетті жеткізушілер мен олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ комиссияєа конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсімін жазу їшін пайдалануєа ниет етіп отырєан аудио жјне бейне жазбаныѕ техникалыќ ќўралдары туралы хабардар етуге тиіс

29. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің жјне оныѕ ујкілетті ґкілдерініѕ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілініѕ, конкурстыќ комиссияныѕ, конкурстыќ комиссия хатшысыныѕ ќызметіне араласуына жол берілмейді.

30. Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысында:

1) осы конкурстыќ ќўжаттамада ол туралы мјліметтер кґрсетілген мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілі ал тапсырыс беруші жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы бір тараптан јрекет еткен жаєдайларда конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы ќатысушыларды мыналар туралы хабардар етеді:

конкурстыќ комиссияныѕ ќўрамы, конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы туралы;

конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін алєан јлеуетті жеткізушілердің саны;

јлеуетті жеткізушілердің бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру жґніндегі јлеуетті жеткізушілермен кездесу ґткізгені;

конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу фактісініѕ бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ себептері;

тиісті тіркеу журналына тіркелген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді белгіленген мерзімде ўсынєан јлеуетті жеткізушілер;

2) конкурстыќ комиссияныѕ ґкілі не конкурстыќ комиссия мїшелерініѕ ќатарынан тґраєа белгілеген тўлєа:

конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашады жјне ґтінімде ќамтылєан ќўжаттардыѕ тізбесін жјне олардыѕ ќысќаша мазмўнын жария етеді;

3) конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы:

тиісті конверттерді ашу хаттамасын ресімдейді;

јлеуетті жеткізушінің ујкілетті ґкілдерін конкурстыќ комиссия отырысыныѕ кґрсетілген хаттамасыныѕ кґшірмесін ала алатын мерзім туралы хабардар етеді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссия отырысыныѕ хаттамасына конкурстыќ комиссияныѕ отырысќа ќатысып отырєан барлыќ мїшелері, оныѕ тґраєасы, оныѕ орынбасары, сондай-аќ конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы јр бетіне ќол ќояды.

Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы хаттамасыныѕ кґшірмесін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысќан јлеуетті жеткізушіге немесе ујкілетті ґкіліне конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы ґткізілген кїннен кейінгі екі жўмыс кїнінен кешіктірмей, ал ќатыспаєандарєа - олардыѕ жазбаша сўрауы бойынша сўрау алынєан кїннен бастап екі жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынылады.

^ 5. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдерді олардыѕ конкурстыќ ќўжаттама талаптарына
сјйкестігі мјніне конкурстыќ комиссияныѕ ќарауы жјне
јлеуетті жеткізушіні конкурсќа ќатысуєа жіберу


31. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарауды конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушілердің арасынан біліктілік талаптарына жјне конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келетін јлеуетті жеткізушілердің аныќтау жјне оларды конкурсќа ќатысушы деп тану маќсатында конкурстыќ комиссия жїзеге асырады.

32. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарау кезінде конкурстыќ комиссия:
      1) конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушілерден конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарауды, баєалауды жјне салыстыруды жеѕілдету їшін олардыѕ ґтінімдеріне байланысты материалдар мен тїсіндірулерді жазбаша нысанда сўратуєа;

2) конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерде ќамтылєан мјліметтерді наќтылау маќсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке жјне заѕды тўлєалардан ќажетті аќпаратты жазбаша нысанда сўратуєа ќўќылы.

Конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келтіруге байланысты сўратулары мен ґзге де јрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келтіру деп конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімді жеткіліксіз ќўжаттармен толыќтыруєа, конкурсќа ќатысуєа ґтінімде ўсынылєан ќўжаттарды ауыстыруєа, тиісінше ресімделмеген ќўжаттарды сјйкес келтіруге баєытталєан јрекеттері тїсініледі.

Конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысуєа ґтінімді, егер онда ўсынылєан ґтінімніѕ мјнін ќозєамай тїзетуге болатын грамматикалыќ немесе арифметикалыќ ќателер болса, конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына жауап беретін деп ќарайды.

33. Конкурстыќ комиссия мынадай жаєдайларда јлеуетті жеткізушіні біліктілік талаптарына сјйкес емес деп таниды:

1) јлеуетті жеткізушінің жјне ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) біліктілік талаптарына сјйкестігін растауєа арналєан ќўжатты (ќўжаттарды) ўсынбаєан не тиісті тїрде ресімделмеген кїйде ўсынєан;
      2) оныѕ сјйкестігін растауєа арналєан ќўжаттарда ќамтылєан аќпарат негізінде біліктілік талаптарына сјйкессіздік, сондай-аќ ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) біліктілік талаптарына сјйкессіздік фактісі аныќталєан;

3) біліктілік талаптары жґнінде жалєан аќпарат ўсынєан.
      Јлеуетті жеткізушіні Заѕныѕ 9-бабыныѕ 1-тармаєына кґзделмеген негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сјйкес емес деп тануєа жол берілмейді.
      Конкурстыќ комиссия соманыѕ бір процентінен астам мґлшерде ґтінімді ќамтамасыз ету енгізілген жаєдайда, енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді осы конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келеді деп таниды.

34. Конкурстыќ комиссия мынадай жаєдайларда енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді осы конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес емес деп таниды:

1) конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімі жеткіліксіз болса;
      2) конкурстыќ комиссияныѕ:

- конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді берген тўлєаны;
      - ќатысу їшін ґтінімді ќамтамасыз ету енгізіліп отырєан конкурс тјсілімен тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алудыѕ атауын;

- ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімін жјне (немесе) сомасын, сондай-аќ оны ўсыну шарттарын;

- конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз ету белгілеген тўлєаны;
      - конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз ету пайдасына енгізіліп отырєан тўлєаны;

3) конкурстық өтінімді қамсыздандыруға конкурсқа (лотқа) берілген соманың бір пайыздан кем мөлшерінде енгізілсе.

Конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімге енгізілген, конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келмейтін ќамтамасыз етуді ґзге негіздер бойынша тануєа жол берілмейді.

35. Конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізуші, егер:

1) ол жјне (немесе) оныѕ ќосалќы мердігері не бірлесіп орындаушы біліктілік талаптарына сјйкес емес деп айќындалса;

2) Заѕныѕ 6-бабыныѕ талаптарын бўзса;

3) конкурсќа ќатысуєа арналєан оныѕ ґтінімі конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес емес деп айќындалса, конкурсќа ќатысуєа жіберілмейді (конкурсќа ќатысушы болып танылмайды).

Егер јлеуетті жеткізуші осы тармаќтыѕ 2) тармаќшасында кґзделген негіздемелер бойынша конкурсќа ќатысуєа жіберілмесе, онда:

конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада осындай јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтінімін кейінге ќалдыру негіздемесі кґрсетіледі;
      Заѕныѕ 6-бабыныѕ талаптарын бўзєан јлеуетті жеткізуші туралы мјліметтер белгіленген тјртіппен мемлекеттік сатып алудыѕ жосыќсыз ќатысушыларыныѕ тізіліміне енгізілуге жатады.

36. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарау нјтижелері бойынша конкурстыќ комиссия:

1) біліктілік талаптарына жјне конкурсќа ќатысуєа жіберілетін (конкурсќа ќатысушылар) конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келетін јлеуетті жеткізушіні айќындайды;

2) Заѕныѕ 17-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген ґлшемдердіѕ проценттік мјнін ќолданады;

3) конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттаманы ресімдейді жјне конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілердің (конкурсќа ќатысушылардыѕ) мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа конкурстыќ баєа ўсыныстарын беру кїнін, уаќытын, орнын белгілейді.

Мынадай өлшемдердi конкурстық құжаттамада көздеуге мiндеттi:

1) әлеуеттi жеткізушіде:

өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер нарығында жұмыс тәжiрибесi;

өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарығында кәсiби бiлiктiлiк деңгейдегi мен жұмыс тәжiрибесi бар мамандар;

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес ұсынылатын тауарларды отандық тауар өндiрушiлер үшiн ерiктi сертификаттауды жүргiзуiн растайтын құжат;

сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер бойынша мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментiнiң сертификатталған жүйесi (сертификатталған жүйелерi);

2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамалары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар;

3) қазақстандық мазмұн.


37. Қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысатын әлеуеттi жеткізушінің жұмыс тәжiрибесiнiң болуы мәселесiн қараған кезде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтердi көрсету нарығында ғана жұмыс тәжiрибесiн қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде әлеуеттi жеткізушінің бiр жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарықтағы жұмыс тәжiрибесiнiң болған әрбiр жылға жарты пайызға (0,5%), бiрақ бес проценттен аспай азайтады. Бiр жылға дейiн жұмыс тәжiрибесi болған немесе ол болмаған жағдайда осындай процент белгiленбейдi. Осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына жиынтық пайыздық әсер бес пайыздан аспауға тиiс.

38. Конкурстық комиссия пайдалану шығыстарының, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудiң ең аз құны бар конкурстық өтiнiмдi айқындайды және осындай конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын екi пайызға азайтады. Осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi екi пайыздан аспауға тиiс.

39. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын әлеуеттi жеткізушінің бiршама басқа әлеуеттi жеткізушілерге қарағанда тиiстi бейiндi неғұрлым бiлiктi қызметкерлердi бергенi үшiн азайтады.

40. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отандық тауар өндiрушi үшiн ұсынылған тауарларды ерiктi сертификаттауды жүргiзудi растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия шартты түрде осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын екi пайызға азайтады.

41. Сатып алынатын қызметтердi мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментi жүйесiн сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде үш пайызға азайтады.

42. Әлеуеттi жеткізуші жеткiзiлетiн тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, ұсынылатын қызметтердiң конкурстық құжаттамаға сәйкестiгiн қамтамасыз ете отырып, ұсынылатын тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң пайдалану сипаттамаларына кепiлдiк берiлетiн кезеңдi көрсетедi. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасынан, егер конкурстық өтiнiмде ұсынылатын кепiлдiк кезеңi конкурстық құжаттамада көрсетiлген базалықтан артық болған жағдайда, әрбiр жыл үшiн жарты пайызды (0,5%) алып тастайды. Бұл ретте осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасына пайыздық әсерi үш пайыздан аспауға тиiс.

43. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамалары үшiн конкурстық өтiнiмдердiң шартты бағасына әсер ететiн бiр пайызды белгiлейдi. Осы өлшемдердiң конкурстық өтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi бiр пайыздан аспауға тиiс.

44. Қазақстандық мазмұнның болуын қарастыру кезiнде конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын қазақстандық мазмұнның әрбiр пайызы үшiн нөл бүтiн оннан бiр (0,1) пайызға азайтады.

Тауарларды әлеуеттi жеткізуші сатып алынатын тауардың отандық тауар өндiрушiсi болған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуеттi жеткізушінің конкурстық өтiнiмiнiң бағасын қазақстандық мазмұн болғаны үшiн он пайызға шартты түрде азайтады.

Тауарда қазақстандық мазмұнның болуы CT-KZ нысанды тауардың шығуы туралы сертификатпен расталады.

Тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi әлеуеттi жеткізушінің қазақстандық мазмұны жалпы еңбекақы төлеу қорынан мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға жұмылдырылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу құнының және осы конкурс (лот) бойынша жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн көзделген жалпы сомадан тiкелей де, қосалқы мердiгер шарттарын жасасу арқылы да тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау үшiн әлеуеттi жеткізуші сатып алатын тауардың (тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң жеткiлiктi қайта өңдеу немесе толық өндiру өлшемдерiне сәйкес тауарда (тауарларда) белгiленген қазақстандық мазмұнның үлесi (үлестерi) құнының пайыздық мазмұны ретiнде анықталады.

45. Конкурстық комиссия отандық тауар өндiрушiлердiң конкурстық өтiнiмiнiң бағасын он пайызға, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң отандық әлеуеттi жеткізушісінің - бес пайызға азайтады.

46. Конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа отырысќа ќатысќан барлыќ мїшелері, сондай-аќ конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы ќол ќояды.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа ќол ќойылєан кїннен кейінгі бір жўмыс кїні ішінде кґрсетілген хаттаманыѕ кґшірмесін конкурсќа ќатысуєа ґтінім берген барлыќ јлеуетті жеткізушілерге береді немесе жібереді, сондай-аќ ќол ќойылєан хаттаманыѕ мјтінін тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz веб-сайтына орналастырады.

Конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы шешімі Заѕныѕ 45-бабында белгіленген тјртіппен шаєымдалуы мїмкін.

^ 6. Конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ баєа ўсыныстарын ресімдеуі


47. Конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілер (конкурсќа ќатысушылар) ўсынатын конкурстыќ баєа ўсыныстары мынадай тїрде ресімделеді:

1) конкурстыќ құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес баєа ўсынысы сатып алынатын қызметтердың бағасынан басқа оларды сақтандыруға арналған шығыстарды, сондай-ақ қызмет көрсету шарттарында көзделген өзге шығыстарды қамтуы, басып шығарылуы немесе ґшірілмейтін сиямен жазылуы жјне оєан јлеуетті жеткізуші ќол ќоюы  жјне оныѕ мґрімен (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) бекітілуі тиіс;

2) конкурстыќ баєа ўсынысында јлеуетті жеткізушінің грамматикалыќ ќателерді тїзетуі ќажет болатын жаєдайларды ќоспаєанда, жолдар арасында ешќандай ґндірме, ґшірілген сґздер немесе толыќтырулар болмауєа тиіс;

3) отандыќ јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ баєа ўсыныстары теѕгемен берілуге тиіс.

48. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ баєа ўсынысын конвертке желімдейді, оныѕ беткі жаєында јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы, сондай-аќ мынадай мазмўндаєы мјтін кґрсетілуге тиіс: ''ХАЛЫҚ САНАҒЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫН ЖАРИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕР МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША КОНКУРС -(конкурстыќ баєа ўсыныстарын ашатын кїні мен уаќытын кґрсету ќажет) ДЕЙІН АШУЄА БОЛМАЙДЫ". Конкурсќа ќатысушыныѕ конкурстыќ баєа ўсынысын ќайтарып алу не ґзгерістер мен (немесе) толыќтырулар енгізуі сияќты, бірден артыќ конкурстыќ баєа ўсынысын беруіне жол берілмейді.


^ 7. Конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын конкурстыќ комиссияныѕ баєалауы мен салыстыруы жјне конкурс жеѕімпазын аныќтау


49. Конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада белгіленген кїні, уаќытта жјне орында конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру бойынша отырыс ґткізеді.

Конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада белгіленген мерзім аяќталєанєа дейін конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттер ўсынєан конкурсќа ќатысушылар туралы мјліметтерді конкурстыќ баєа ўсыныстарын тіркеу журналына хронологиялыќ тјртіппен енгізеді.

Конкурстыќ комиссия отырысында конкурстыќ комиссия тґраєасы не тґраєа конкурстыќ комиссия мїшелерініѕ ќатарынан белгілеген тўлєа:

конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттерді оларды тіркеудіѕ хронология тјртібімен ашады;

конкурстыќ баєа ўсыныстарын ўсынєан конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын хронологиялыќ тјртібімен жария етеді;

конкурстыќ комиссияныѕ хатшысына ашылєан конкурстыќ баєа ўсыныстары салынєан конверттерді береді.

50. Конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттердіѕ мазмўнымен танысуєа ќўќылы.

51. Конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру жґніндегі конкурстыќ комиссия отырысына конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері аудио жјне бейне тїсірілімдер жїргізу ќўќыєымен ќатысуєа ќўќылы. Бўл ретте конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ комиссияны кґрсетілген техникалыќ ќўралдарды ќолдану туралы хабардар етуге тиіс

52. Конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау мен салыстыру рјсімін жеѕілдету їшін конкурстыќ комиссия јр тїрлі валютада берілген конкурстыќ баєа ўсыныстарыныѕ барлыќ баєаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ валютасына - конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысы болатын кїнге Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі белгілеген ресми баєам бойынша теѕгеге аударады.

53. Конкурстыќ комиссия:

1) конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурс тјсілімен тауарларды,
жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді осы мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру їшін бґлінген сомадан асатын конкурстыќ баєа ўсыныстарын кері ќайтарады;

2) егер оныѕ баєасы демпингтік болып табылса, конкурсќа ќатысушыныѕ конкурстыќ баєа ўсынысын кері ќайтарады;

3) егер осы тармаќтыѕ 1) жјне 2) тармаќшаларында кґрсетілген негіздемелер бойынша конкурстыќ баєа ўсыныстары кері ќайтарылєаннан кейін конкурсќа ќатысушылардыѕ екі жјне одан кґп конкурстыќ баєа ўсыныстары конкурсќа ќатысатын болса, конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамада белгіленген ґлшемдердіѕ проценттік мјнініѕ олардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарына ќатысты ќолдану арќылы осы конкурсќа ќатысушылардыѕ шартты баєасын айќындайды;

4) еѕ тґмен шартты тґмен шартты баєа негізінде конкурстыѕ жеѕімпазын аныќтайды.

54. Конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау мен салыстыру жјне конкурс жеѕімпазын аныќтау нјтижелері бойынша конкурстыќ комиссия конкурс тјсілімен тауарларды, жўмыстарды, ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттама ресімдейді. Тауарларды, жўмыстарды, ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттаманыѕ јрбір бетіне конкурстыќ комиссияныѕ тґраєасы жјне отырысќа ќатысќан барлыќ мїшелері, сондай-аќ хатшысы ќол ќояды.

55. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы ол туралы мјліметтер конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген јлеуетті жеткізушінің жазбаша сўрау салуын алєан кїннен бастап бір жўмыс кїнінен кешіктірмей оєан конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттаманыѕ кґшірмесін ќайтарусыз негізде ўсынуєа міндетті.


^ 8. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќамтамасыз етуді ќайтару


56. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті жеткізушіге енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді мынадай жаєдайлардыѕ бірі туындаєан кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде ќайтарып береді:

1) осы јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ўсынудыѕ тїпкілікті мерзімі ґткенге дейін кері ќайтарып алєан;

2) конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа ќол ќойылєан. Аталєан жаєдай конкурсќа ќатысушылар деп танылєан јлеуетті жеткізушілерге ќолданылмайды;

3) конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ нјтижелері туралы хаттамаєа ќол ќойылєан. Аталєан жаєдай конкурс жеѕімпазы деп айќындалєан конкурсќа ќатысушыєа ќолданылмайды;

4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт кїшіне енген жјне конкурс жеѕімпазы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізген;

5) јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтінімініѕ ќолданылу мерзімі ґткен.
      57. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді мынадай жаєдайларда:

1) јлеуетті жеткізуші конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді табыс етудіѕ тїпкілікті мерзімі ґткеннен кейін конкурсќа ќатысуєа ґтінімді кері ќайтарып алса не ґзгертсе жјне (немесе) толыќтырса;

2) конкурсќа ќатысушы деп танылєан јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурстыќ баєа ўсынысын белгіленген мерзімде табыс етпесе не кері ќайтарып алса;

3) конкурстыѕ жеѕімпазы деп айќындалєан јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

4) конкурстыѕ жеѕімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізу жјне (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаса не уаќтылы орындамаса ќайтармайды.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconАуыспалы есептеу қҰралдарын тауарлар шопингі тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру жобаның атауы: Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту (бұдан әрі-Жоба); Сатып алушы: «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі»
Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2013 жылғы
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Жауапты хатшысының 2011 жылєы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «23» қыркүйек №267 бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік) жауапты хатшысының
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5-тармағына сәйкес БҰйырамын
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшының м а
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010 000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі», 4-кіреберіс,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті Бесқарғай ауданының статистика Басқармасы
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы