Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген icon

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілгенНазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
страница1/6
Дата конвертации05.10.2012
Размер0.91 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігі

жауапты хатшысының

2011 жылғы «15» шілде

192

бұйрығымен бекітілген


007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі

шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде серверлік жабдықтың кешенін (блейд-бағана) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттаманы


Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, ЖСК KZ92070101KSN0000000, БСК KKMFKZ2A, СТН 600700010889, ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ, Астана қ., www.stat.gov.kz.

Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі», 4 кіреберіс, СТН 600700010889, ЖСК KZ92070101KSN0000000, БСК KKMFKZ2A ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ.

Комиссия хатшысы: Ұлтанов Ержан Махметұлы – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қаржы және құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті мемлекеттік сатып алулар басқармасының бас сарапшысы, тел.: 8(7172)74-92-66. Электрондық мекенжайы: e.ultanov@stat.kz

Конкурстық құжаттама тегін беріледі.

1. Жалпы ережелер

1. Конкурс «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде серверлік жабдықтың кешенін (блейд-бағана) мемлекеттік сатып алу кешенін бойынша жеткізушіні таѕдау мақсатында өткізіледі (бұдан әрі – Конкурс.

2. Сатып алуға бөлінген сома 56 911 000 (елу алты миллион тоғыз жүз он бір мың) тенгені құрайды.

3. Осы Конкурстық құжаттама мыналарды қамтиды:
      1) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тізбесін;

2) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 2-қосымшаға сјйкес белгіленген тјртіппен бекітілген жобалау-сметалыќ ќўжаттаманы, техникалыќ ерекшеліктерді ќоса алєанда, сатып алынатын тауарлардыѕ, жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ сипаты мен талап етілетін техникалыќ, сапалыќ жјне пайдалану сипаттамасын;

3) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 3 және 4-қосымшаларға сәйкес заѕды жјне жеке тўлєалар їшін конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімдерді;

4) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 5-қосымшаға сјйкес тауарларды жеткізу їшін јлеуетті жеткізушінің біліктілігі туралы мјліметтерді;

5) јрбір ґлшемніѕ проценттік мјнін кґрсете отырып, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бұдан әрі - Заң) 7-бабыныѕ 4-тармаєына жјне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру ережесіне сјйкес неєўрлым сапалы тауар, жўмыс, ќызмет кґрсетуді ўсынатын конкурсќа ќатысушыны айќындау маќсатында конкурсќа ќатысушыны аныќтау кезінде конкурстыќ комиссия ескеретін міндетті ґлшемдердіѕ тізбесін;

4. Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген јлеуетті жеткізуші конкурсќа ќатысуєа ґтініммен ќоса тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді сатып алу їшін бґлінген соманыѕ бір проценті мґлшерінде конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімді ќамтамасыз етуді тґменде көрсетілген нысандардыѕ бірінде енгізеді:

1) мынадай банктік шотқа салынатын ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасын ЖСК KZ700705016061001001, ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ, БСК KKMFKZ2A, СТН 600700010889;

2) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 6-ќосымшаєа сјйкес банктік кепілдік.

Конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімі конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімніѕ ґзініѕ мерзімінен кем болмауєа тиіс.


2. Конкурстыќ
ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру


5. Конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізуші ^ 2011 жылєы "05" тамызда сағат 18:30-ден кешіктірмей конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру туралы жазбаша сўрау салумен жїгінуге ќўќылы. Јлеуетті жеткізушілердің сўрау салуларын мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ мынадай деректемелері бойынша жіберу ќажет: 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі.

6. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы сўрау салуды алєан кїнінен бастап їш жўмыс кїні ішінде оєан жауап беруге жјне сўрау салу кімнен келіп тїскенін кґрсетусіз:

1) олар туралы мјліметтер конкурстыќ ќўжаттаманы алєан тўлєаларды тіркеу журналына енгізілген тўлєаларєа конкурстыќ ќўжаттама ережелерін тїсіндіруді жіберуге;

2) конкурстыќ ќўжаттама ережелерін тїсіндірулердіѕ мјтінін тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz. веб-сайтында жариялауєа міндетті.

7. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы жеке бастамашылыєы бойынша немесе мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін берген јлеуетті жеткізушінің сўрауына жауап ретінде конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер мен (немесе) толыќтыруларды 2011 жылєы "12" тамызда сағат 11:00-ден кешіктірмей енгізуге тиіс. Конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер енгізу конкурстыќ ќўжаттаманы бекітудегі сияќты тјртіппен ресімделеді.

Енгізілген ґзгерістердіѕ міндетті кїші болады жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы оларды конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер бекітілген кїнінен бастап бір жўмыс кїнінен аспайтын мерзімде ґтеусіз негізде конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесі берілген барлыќ јлеуетті жеткізушілерге жібереді. Бўл ретте конкурсќа ќатысуєа тїпкілікті мерзімін мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерде осы ґзгерістерді јлеуетті жеткізушілердің есепке алуы їшін кемінде он кїнтізбелік кїн мерзімге ўзартады.

Ўйымдастырушы енгізілген ґзгерістер мен (немесе) толыќтыруларды кґрсете отырып, наќтыланєан конкурстыќ ќўжаттаманы тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz веб-сайтында жариялайды.

8. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмелері берілген јлеуетті жеткізушілермен не олардыѕ ујкілетті ґкілдерімен конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру їшін Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы "05" тамызда сағат 18:30-де кездесу ґткізеді.

9. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті жеткізушілермен кездесудіѕ хаттамасын жасайды, онда јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ ќўжаттаманы тїсіндіру туралы олардыѕ кґздерін кґрсетпестен, ўсынылєан сўратулары, сондай-аќ осы сўратуларєа жауаптар кґрсетіледі. Хаттама јлеуетті жеткізушілермен кездесу ґткізілген кїнінен бастап екі жўмыс кїнінен кешіктірмей конкурстыќ комиссияєа жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттама алєан јлеуетті жеткізушілерді тіркеу журналында кґрсетілген почталыќ деректемелері бойынша конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін берген барлыќ јлеуетті жеткізушілерге жіберіледі.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті жеткізушілермен болєан кездесу хаттамасыныѕ мјтінін тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz интеренет-ресурсында жариялайды.


3. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімді ресімдеуге ќойылатын талаптар жјне конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді јлеуетті жеткізушілердің ўсынуы


^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінім


10. Конкурсќа ќатысуєа ґтінім осы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарєа сјйкес ќызметтер кґрсетуге конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушінің келісім білдіру нысаны болып табылады.

11. Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа беретін конкурсќа ќатысуєа ґтінім мыналарды ќамтуєа тиіс:

1) јлеуетті жеткізуші осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 3 жјне 4-ќосымшаларєа сјйкес толтырєан жјне ќол ќойылєан ґтінімді;

2) јлеуетті жеткізуші оныѕ жалпы біліктілік талаптарына сјйкестігін растау ретінде ўсынатын ќўжаттардыѕ тізбесін:

- ќўќыќтыќ ќабілеттілігін (заѕды тўлєалар їшін), жеке тўлєалар їшін азаматтыќ ќабілеттілігін (кјсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы ќўжат, СТН, жеке басын растайтын кујлігініѕ кґшірмесі) растайтын нотариалды кујландырылєан ќўжаттарды;

- заѕды тўлєа заѕнамада белгіленген тјртіппен бекітілген жарєыныѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесін ўсынуєа тиіс. Ќазаќстан Республикасыныѕ резиденті еместер мемлекеттік жјне (немесе) орыс тілдеріне аудармасымен сауда тізілімінен нотариалды кујландырылєан, заѕдастырылєан їзінді кґшірмесін ўсынуєа тиіс;

- јлеуетті жеткізушінің сатып алынатын тауарларды ґндіруге, ќайта ґѕдеуге, беруге жјне ґткізуге, жўмыстарды орындауєа жјне кґрсетілетін ќызметтерді кґрсетуге ќўќыєын растайтын лицензиялардыѕ жјне/немесе патенттердіѕ, кујліктердіѕ, сертификаттардыѕ, дипломдардыѕ, басќа ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмелерін;

- заѕды тўлєаныѕ мемлекеттік тіркелгені (ќайта тіркелгені) туралы кујліктіѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі. Егер заѕды тўлєа ќызметін заѕнамада белгіленген тјртіппен Їлгі жарєы негізінде жїзеге асыратын болса, онда мемлекеттік тіркелгені туралы ґтінімніѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі;

- ќўрылтайшы туралы немесе ќўрылтайшылар ќўрамы туралы мјліметтерді ќамтитын ќўрылтайшы ќўжаттардыѕ (егер жарєыда ќўрылтайшы немесе ќўрылтайшылар ќўрамы туралы мјліметтер ќамтылмаєан жаєдайда) нотариалдыќ кујландырылєан їзіндісі не конверттерді ашу кїні алдындаєы бір айдан бўрын берілген акцияларды ўстаушылардыѕ тізілімінен нотариалдыќ кујландырылєан їзінді;

тґлем ќабілетін растайтын ќўжаттарды:

- осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 7-ќосымшаєа сјйкес јлеуетті берушіге ќызмет кґрсететін банктіѕ немесе банк филиалыныѕ ќолы мен мґрі бар јлеуетті берушініѕ Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі Басќармасыныѕ ќаулысымен бекітілген Екінші деѕгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі жјне ипотекалыќ компаниялардаєы бухгалтерлік есеп шоттарыныѕ їлгі жоспарына сјйкес банктіѕ немесе банк филиалыныѕ алдындаєы міндеттемелерініѕ барлыќ тїрлері бойынша аныќтама берілген кїнніѕ алдындаєы їш айдан астам созылєан мерзімі ґткен берешектіѕ жоќтыєы туралы аныќтаманыѕ тїпнўсќасы (егер јлеуетті жеткізуші екінші деѕгейдегі бірнеше банктіѕ немесе филиалдарыныѕ, сондай-аќ шетелдік банктіѕ клиенті болып табылса, осы аныќтама осындай банктердіѕ јрќайсысынан ўсынылады). Аныќтама конкурстыќ ґтінімдер салынєан конверттер ашылатын кїнніѕ алдындаєы бір айдыѕ ішінде берілуі тиіс;

- бірінші басшы немесе оны алмастыратын тўлєа ќол ќойєан соѕєы ќаржы жылындаєы бухгалтерлік теѕгерімніѕ тїпнўсќасы немесе нотариалды кујландырылєан кґшірмесі. Егер конверттерді ашу аєымдаєы жылғы 30 сјуірге дейінгі мерзімде жїргізілсе, онда соѕєы ќаржы жылыныѕ алдындаєы ќаржы жылындаєы бухгалтерлік теѕгерімніѕ тїпнўсќасы немесе нотариалды кујландырылєан кґшірмесі ўсынылуы мїмкін;

- не конкурстыќ ґтінімдері бар конверттерді ашу кїнініѕ алдындаєы бір айдыѕ ішінде берілген бір теѕгеден кем салыќ берешегініѕ жјне міндетті зейнетаќы жарналары мен јлеуметтік аударымдар бойынша берешегініѕ болуы туралы, їш айдан астам уаќыттаєы салыќтыќ берешегініѕ жјне міндетті зейнетаќы жарналары бойынша берешегініѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес тґлеу мерзімі кейінге ќалдырылєан кездегі жаєдайларды ќоспаєанда) жоќтыєы немесе бар екендігі туралы тиісті салыќ органыныѕ белгіленген нысандаєы аныќтамасыныѕ тїпнўсќасын;

Конкурстыќ ќўжаттама јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтініммен бірге жїргізілетін мемлекеттік сатып алу сомасыныѕ жїз процентіне теѕ мґлшерде Ќазаќстан Республикасыныѕ бір немесе бірнеше банк-резиденттердіѕ банктік кепілдіктері тїрінде шартты орындауды ќамтамасыз ету арќылы тґлем ќабілеттілігі туралы жалпы біліктілік талабына сјйкестігін растау ќўќыєы туралы аќпаратты ќамтуы тиіс. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды ќамтамасыз ету јлеуетті жеткізушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толыќ орындау їшін конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген мерзімге беріледі;

3) јлеуетті берушініѕ жјне (немесе) оныѕ ќосалќы мердігерлерініѕ (бірлесіп орындаушылардыѕ) мемлекеттік сатып алу туралы заѕнама арнайы біліктілік талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттарды;

- јлеуетті жеткізушінің жјне оныѕ ќосалќы мердігерініѕ (бірлесіп орындаушылардыѕ) осы талаптарєа сјйкестігін растайтын ќўжаттарды кґрсете отырып, арнайы біліктілік жјне ґзге де талаптардыѕ толыќ тізбесін ќамтитын осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 5-ќосымшаєа сјйкес мемлекеттік сатып алу процесіне ќатысуєа арналєан біліктілігі туралы мјліметтерді;

- өндірушіні авторизациялау нысанын тапсыру;

  • Сапалы техникалық қолдау көрсету үшін сертификатталған мамандарының болуы;

Егер јлеуетті жеткізуші ќызмет кґрсетулердіѕ ќосалќы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларды) тартуды кґздеген жаєдайында јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа тартылатын ќосалќы мердігерлердіѕ (бірлесіп орындаушылардыѕ) жалпы жјне арнайы біліктілік талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттарды ўсынуы тиіс;

осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 8-ќосымшаєа сјйкес конкурста сатып алудыѕ мјні болып табылатын жўмыстарды орындау жґніндегі ќосалќы мердігерлер (ќызметтер кґрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мјліметтерді жјне јлеуетті жеткізушінің жўмыстар (ќўрылыстыѕ ќўны), ќызмет кґрсетулер кґлемініѕ їштен екісінен астам жиынтыєында ќосалќы мердігерлікке беруге тыйым салу шартын;

4) кґрсетілетін ќызметтердіѕ техникалыќ, сапалыќ жјне пайдалану сипаттамаларын жјне (немесе) ќызметтерді кґрсету кґлемдері мен сапасына, тауарєа ќызмет кґрсетуге, тауарды пайдалануєа арналєан шыєыстарєа, ќызмет кґрсету шыєыстарына кепілдік беру суреттелген техникалыќ ерекшеліктерді;

5) конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік не мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ банктік шотына орналастырылатын кепілдік берілген аќшалай жарнаны растайтын тґлем ќўжаты тїрінде Заѕда белгіленген мґлшерде конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді;

6) јлеуетті жеткізушінің жарєысына сјйкес сенімхатсыз ќол ќою ќўќыєы бар јлеуетті жеткізушінің бірінші басшысын ќоспаєанда, јлеуетті жеткізушінің мїдделерін білдіретін адамєа (адамдарєа) конкурсќа ќатысуєа ґтінімге ќол ќою жјне конкурстыќ комиссияныѕ отырыстарына ќатысу ќўќыєына берілетін сенімхат.

12. Қазақстан Республикасы Резиденті емес - јлеуетті жеткізуші оныѕ жалпы біліктілік талаптарына сјйкестігін растау ретінде Қазақстан Республикасы резиденттері ұсынатын ќўжаттары немесе Қазақстан Республикасы Резиденті емес - јлеуетті жеткізушінің біліктілігі туралы мәліметтер бар құжаттарды ұсынады.

13. Әлеуетті жеткізуші оныѕ жалпы біліктілік талаптарына сјйкестігін келесі құжаттардың бірін ұсыну арқылы растауға құқығы бар:

1) Әлеуетті жеткізушіге халықаралық рейтингтік ұйым берген рейтингті дәлелдейтін құжат;

2) Әлеуетті жеткізушіні биржаның ресми листингісіне қосу туралы қор немесе тауар биржасынан көшірме.

^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ресімдеуге ќойылатын талаптар


14. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа тігілген тїрде, нґмірленген беттерімен береді жјне соѕєы бетіне оныѕ ќолымен, ал заѕды тўлєа їшін - мґрімен (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) кујландырылады.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ техникалыќ бґлігі (тігілген тїрде, нґмірленген беттерімен, соѕєы беті јлеуетті жеткізушінің ќолымен жјне мґрімен (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) кујландырылєан тїрде жјне конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ ќамтамасыз етуін растайтын ќўжаттыѕ тїпнўсќасы жеке беріледі.

15. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ нысаны басылуы немесе ґшірілмейтін сиямен жазылуы жјне оєан јлеуетті жеткізуші ќол ќоюы, јлеуетті жеткізуші мґрімен бекітілуі (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) тиіс.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінім және қоса берілетін бүкіл құжаттама мемлекеттік тілде немесе ұйымдастырушының конкурстық құжаттамасы жасалған тілде болуы тиіс.

16. Конкурстыќ ґтінімде јлеуетті жеткізушінің грамматикалыќ немесе арифметикалыќ ќателерді тїзетуі ќажет болатын жаєдайларды ќоспаєанда, жолдар арасында ешќандай ґндірме, ґшірілген сґздер немесе толыќтырулар болмауы тиіс.

17. Јлеуетті жеткізуші конкурсќа ќатысуєа ґтінімді конвертке желімдейді, оныѕ беткі жаєында јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы мен почталыќ мекенжайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ашпаєан кїйінде ќайтару маќсатында), мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ толыќ атауы мен почталыќ мекен-жайы, конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ дјл атауы, сондай-аќ мынадай мазмўндаєы мјтін кґрсетілуге тиіс: «007 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СТАТИСТИКА АГЕНТТІГІНІҢ КҮРДЕЛІ ШЫҒЫСТАРЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ СЕРВЕРЛІК ЖАБДЫҚТЫҢ КЕШЕНІН (БЛЕЙД-БАҒАНА) КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС және 2011 жылғы "17" тамыз сағат 11:00-ге^ ДЕЙІН АШПАЅЫЗ».

Конкурстық өтiнiмнiң қолданылу мерзiмi конкурстық өтiнiмдер ашылатын күннен бастап кемiнде 45 күн.

Конкурстық құжаттамада көрсетiлгеннен қолданылу мерзiмi неғұрлым қысқа конкурстық өтiнiм кейiнге қалдырылады.


^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді беру тјртібі


18. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді јлеуетті жеткізушілер не олардыѕ ујкілетті ґкілдері мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа ќолма-ќол немесе 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 804 каб. мекенжайы бойынша тапсырысты почталыќ байланысты пайдалана отырып, Е.М. Ұлтановқа"17" тамызда сағат 10:00-ге дейінгі мерзімде береді.

19. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ґтінімдерді берудіѕ соѕєы мерзімі біткеннен кейін алєан барлыќ конкурстыќ ґтінімдер ашылмайды жјне конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерде кґрсетілген деректемелер бойынша оларды ўсынєан јлеуетті жеткізушілерге не алєаны туралы ќолхатпен јлеуетті жеткізушілердің тиісті ујкілетті ґкілдеріне жеке ґздеріне ќайтарылады.

20. Јлеуетті жеткізушілер немесе олардыѕ ујкілетті ґкілдері ўсынєан конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ жауапты адамы, ал тапсырыс беруші жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы бір тараптан јрекет еткен жаєдайларда конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќабылдау кїні мен уаќытын кґрсете отырып, тиісті журналєа тіркейді.

21. Осы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ресімдеуге ќойылатын талаптары бўзылєан конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттер ќабылданбайды жјне тіркелмейді.


^ Конкурстыќ ґтінімдерді ґзгерту жјне оларды ќайтарып алу


22. Јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін конкурстыќ ґтінімдерді берудіѕ соѕєы мерзімі біткенге дейін ґзі енгізген ќамтамасыз етуді ќайтарып алу ќўќыєын жоєалтпастан, ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін ґзгертуі немесе ќайтарып алуы мїмкін. Ґзгеріс енгізу конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ ґзі сияќты дайындалуы, желімделуі жјне ўсынылуы тиіс.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќайтарып алу туралы хабарлама, јлеуетті жеткізуші заѕды тўлєа болып табылєан жаєдайда јлеуетті жеткізуші ќол ќойєан жјне мґрімен бекітілген сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атына еркін тїрде жазылєан ґтініш тїрінде ресімделеді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімге ґзгеріс енгізу не конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќайтарып алу, егер оларды мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді берудіѕ тїпкілікті мерзімі аяќталєанєа дейін алєан болса, жарамды болып табылады.

23. Конкурсќа ќатысуєа ґтінім салынєан конвертті ўсынудыѕ тїпкілікті мерзімі аяќталєаннан кейін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќайтарып алу сияќты, оларєа ґзгерістер мен (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

24. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдердіѕ ќолданылу мерзімі аяќталєанєа дейін он кїнтізбелік кїннен кешіктірмей наќты уаќыт кезеѕіне арналєан ґтінімніѕ ќолданылу мерзімін ўзарту туралы јлеуетті жеткізушілердің сўрау салуын жасауєа ќўќылы. Јлеуетті жеткізуші мыналарды жоєалтпастан мўндай сўрау салудан бас тартуєа ќўќылы:

1) оныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімініѕ мерзімі ішінде конкурс тјсілімен жїргізілетін мемлекеттік сатып алуєа ќатысу;

2) осындай ґтінімніѕ ќолданылу мерзімі аяќталєаннан кейін ол енгізген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді ќайтарып алу.

25. Јлеуетті жеткізуші конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа оныѕ ќатысуымен байланысты барлыќ шыєыстарды кґтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы, конкурстыќ комиссия, сараптама комиссиясы, сарапшы, конкурстық комиссия хатшы конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ нјтижелеріне ќарамастан, осы шыєыстарды ґтеу жґніндегі міндеттемелерді кґтермейді.


^ 4. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді конкурстыќ комиссияныѕ ашуы


26. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашуды келген барлыќ јлеуетті жеткізушілердің немесе олардыѕ ујкілетті ґкілдерініѕ ќатысуымен конкурстыќ комиссия Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы "17" тамызда сағат 11:00-де жїргізеді.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ хабарландыруында (хабарламасында) жјне осы конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген мерзімде жјне тјртіппен ўсынылєан јлеуетті жеткізушілердің ґтінімдер салынєан конверттер ашылуєа жатады.

Егер конкурсќа (лотќа) конкурсќа ќатысуєа арналєан бір єана ґтінім ўсынылса, онда конкурсќа ќатысуєа арналєан осы ґтінім де ашылады.

27. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсіміне ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің ујкілетті ґкілдері Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы "17" тамызда сағат 10:55-ке дейін ґздерініѕ ќатысуын растай отырып, олардыѕ ґкілеттіктерін растайтын ќўжаттарды кґрсетуге жјне јлеуетті жеткізушілердің тіркеу журналына тіркелуге тиіс.

28. Јлеуетті жеткізушілер мен олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ комиссияєа конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсімін жазу їшін пайдалануєа ниет етіп отырєан аудио жјне бейне жазбаныѕ техникалыќ ќўралдары туралы хабардар етуге тиіс.

29. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің жјне оныѕ ујкілетті ґкілдерініѕ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілініѕ, конкурстыќ комиссияныѕ, конкурстыќ комиссия хатшысыныѕ ќызметіне араласуына жол берілмейді.

30. Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысында:

1) осы конкурстыќ ќўжаттамада ол туралы мјліметтер кґрсетілген мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілі ал тапсырыс беруші жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы бір тараптан јрекет еткен жаєдайларда конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы ќатысушыларды мыналар туралы хабардар етеді:

конкурстыќ комиссияныѕ ќўрамы, конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы туралы;

конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін алєан јлеуетті жеткізушілердің саны;

јлеуетті жеткізушілердің бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру жґніндегі јлеуетті жеткізушілермен кездесу ґткізгені;

конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу фактісініѕ бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ себептері;

тиісті тіркеу журналына тіркелген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді белгіленген мерзімде ўсынєан јлеуетті жеткізушілер;

2) конкурстыќ комиссияныѕ ґкілі не конкурстыќ комиссия мїшелерініѕ ќатарынан тґраєа белгілеген тўлєа:

конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашады жјне ґтінімде ќамтылєан ќўжаттардыѕ тізбесін жјне олардыѕ ќысќаша мазмўнын жария етеді;

3) конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы:

тиісті конверттерді ашу хаттамасын ресімдейді;

јлеуетті жеткізушінің ујкілетті ґкілдерін конкурстыќ комиссия отырысыныѕ кґрсетілген хаттамасыныѕ кґшірмесін ала алатын мерзім туралы хабардар етеді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссия отырысыныѕ хаттамасына конкурстыќ комиссияныѕ отырысќа ќатысып отырєан барлыќ мїшелері, оныѕ тґраєасы, оныѕ орынбасары, сондай-аќ конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы јр бетіне ќол ќояды.

Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы хаттамасыныѕ кґшірмесін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысќан јлеуетті жеткізушіге немесе ујкілетті ґкіліне конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы ґткізілген кїннен кейінгі екі жўмыс кїнінен кешіктірмей, ал ќатыспаєандарєа - олардыѕ жазбаша сўрауы бойынша сўрау алынєан кїннен бастап екі жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынылады.
  1   2   3   4   5   6Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Жауапты хатшысының 2011 жылєы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «23» қыркүйек №267 бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconАуыспалы есептеу қҰралдарын тауарлар шопингі тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру жобаның атауы: Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту (бұдан әрі-Жоба); Сатып алушы: «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі»
Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2013 жылғы
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 наурыздағы №282 қаулысына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жауапты...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасында Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі
Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «1» қыркүйектегі №234-ө бұйрығымен бекітілді
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан республикасы статистика агенттігі агентство республики казахстан по статистике
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы №1746 қаулысына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы