Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» icon

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»НазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
страница4/8
Дата конвертации05.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8Конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінім

(заѕды тўлєалар їшін)

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атауы кґрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы кґрсетіледі)

      1. Конкурсќа ќатысуєа їміткер заѕды тўлєа (јлеуетті жеткізуші) туралы мјліметтер:

Јлеуетті жеткізушінің заѕды, почталыќ мекенжайы жјне байланыс телефондары
^ Заѕды тўлєаныѕ банктік деректемелері (СТН, БСК, ЖСК), сондай-аќ заѕды тўлєаєа ќызмет кґрсететін банктіѕ немесе оныѕ филиалыныѕ толыќ атауы мен мекенжайы
^ Заѕды тўлєаныѕ бірінші басшысыныѕ аты-жґні
      2._________________ (заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы кґрсетіледі) осы ґтініммен конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету ќажет) јлеуетті жеткізуші ретінде ќатысуєа ниет білдіреді жјне конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарєа сјйкес (тауарды(ларды) беруді, жўмыстарды орындауды, ќызметтер кґрсетуді - ќажетін кґрсету керек) жїзеге асыруєа келісім білдіреді.
      3. Јлеуетті жеткізуші осы ґтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бўдан јрі - Заѕ) 6-бабында кґзделген шектеулердіѕ бўзылуы жоќтыєын растайды.
      Осымен, сондай-аќ јлеуетті жеткізушінің Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен Заѕныѕ 37-бабыныѕ 9-тармаєында кґзделген (тауарды(ларды), жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бўзуєа келісім білдіреді.
      4. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ ќўжаттамамен танысќандыєын жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа жјне конкурстыќ комиссияєа ґзініѕ ќўќыќтыќ ќабілеттілігі, біліктілігі, сапалыќ жјне ґзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) дўрыс емес аќпарат бергені їшін жауапкершілігі, олардыѕ авторлыќ жјне сабаќтас ќўќыќтарды саќтауы, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасында кґзделген ґзге де шектеулерді саќтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Јлеуетті жеткізуші осы конкурсќа ќатысуєа ґтінімде жјне оєан ќоса берілетін ќўжаттарда мўндай дўрыс емес мјліметтерді бергені їшін ґзіне толыќ жауапкершілікті ќабылдайды.
     5. Осы конкурстыќ ґтінім___кїн ішінде ќолданылады.
     6. Біздіѕ конкурстыќ ґтінім жеѕді деп танылєан жаєдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді шарттыѕ жалпы сомасыныѕ їш пайызын ќўрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстыќ ќўжаттамада шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді енгізу кґзделген болса кґрсетіледі).
     7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сјтіне дейін конкурсќа ќатысуєа осы ґтінім Сіздіѕ оны жеѕді деп тапќан хабарламаѕызбен бірге біздіѕ арамыздаєы міндетті тїрдегі шарт рґлін орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заѕды тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің лауазымы, Т.А.Ј. жјне ќолы)
      Толтырылєан кїні ___________________________________
      М.О.


Конкурстық құжаттамаға

4-қосымша


^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінім
(жеке тўлєа їшін)

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атауы кґрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (јлеуетті жеткізушінің атауы толыќ кґрсетіледі)

      1. Конкурсќа ќатысуєа їміткер жеке тўлєа (јлеуетті жеткізуші) туралы мјліметтер:

Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің жеке басын кујландыратын
ќўжатќа сјйкес Т.А.Ј.
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің жеке басын кујландыратын
ќўжат деректері
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің тіркелген мекенжайы
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің іс жїзіндегі тўрєылыќты
мекенжайы
Тіркеу туралы кујліктіѕ, патенттіѕ
не Ќазаќстан Республикасыныѕ
заѕнамасына сјйкес конкурс мјніне
сјйкес келетін кјсіпкерлік ќызметпен
айналысуєа ќўќыќ беретін ґзге де
ќўжаттыѕ нґмірі
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСН), сондай-аќ жеке тўлєаєа ќызмет кґрсететін банктіѕ немесе оныѕ филиалыныѕ толыќ атауы мен мекенжайы
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің байланыс телефондары,
почталыќ мекенжайы мен электрондыќ
почтасыныѕ мекенжайы (ол болєан
кезде)
      2. ___________ (жеке тўлєаныѕ Т.А.Ј. кґрсетіледі) осы ґтініммен конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) јлеуетті жеткізуші ретінде ќатысуєа ниет білдіреді жјне конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарєа сјйкес (тауарды(ларды) жеткізуді, жўмыстарды орындауды, ќызметтер кґрсетуді - ќажеттісін кґрсету керек) жїзеге асыруєа келісім білдіреді.
      3. Јлеуетті жеткізуші осы ґтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бўдан јрі - Заѕ) 6-бабында кґзделген шектеулердіѕ бўзылуы жоќтыєын растайды.
      Осымен, сондай-аќ јлеуетті жеткізушінің Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 37-бабыныѕ 9-тармаєында кґзделген (тауарды(ларды), жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бўзуєа келісімін білдіреді.
      4. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ ќўжаттамамен танысќандыєын жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа жјне конкурстыќ комиссияєа ґзініѕ ќўќыєы, біліктілігі, сапалыќ жјне ґзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажеттісін кґрсету) дўрыс емес мјліметтер бергені їшін жауапкершілігі, олардыѕ авторлыќ жјне сабаќтас ќўќыќтарды саќтауы, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасында кґзделген ґзге де шектеулерді саќтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Јлеуетті жеткізуші осы конкурсќа ќатысуєа ґтінімде жјне оєан ќоса берілетін ќўжаттарды мўндай дўрыс емес мјліметтер бергені їшін ґзіне толыќ жауапкершілікті ќабылдайды.
5. Осы конкурстыќ ґтінім___кїн ішінде ќолданылады.
      6. Біздіѕ конкурстыќ ґтінім жеѕді деп танылєан жаєдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді шарттыѕ жалпы сомасыныѕ їш пайызын ќўрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстыќ ќўжаттамада шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді енгізу кґзделген болса кґрсетіледі).
      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сјтіне дейін конкурсќа ќатысуєа осы ґтінім Сіздіѕ оны жеѕді деп тапќан хабарламаѕызбен бірге біздіѕ арамыздаєы міндетті тїрдегі шарт рґлін орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің Т.А.Ј. жјне оныѕ ќолы)

^ Толтырылєан кїні _______________________


Конкурстық құжаттамаға 5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады)

 

1. Әлеуетті өнім берушінің атау________________________________________________

2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде ұсынған (өндірген, конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемі, теңгемен

 

^ Тауардың атауы

Тапсырыс берушілердің

атауы мен олардың телефондарының нөмірлері

^ Тауарды беру орны мен күні

Шарттың құны, теңге

(көрсетілмесе де болады)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі)

 

Р/сТегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтілі

Диплом, куәлік және білім туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

 

4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшірмесін қоса беру қажет.

____________________________________________________________________________________________________________________

5. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

____________________________________________________________________________________________________________________.

 

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

Қолы___________________________


Конкурстық құжаттамаға 6-қосымша

^ Банктік кепілдік

Банктіѕ атауы:____________________________________________________
                      (банктіѕ атауы мен деректемелері)
Кімге:____________________________________________________________
(мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атауы мен деректемелері)

             N_________кепілдік міндеттеме
______________________________    ____ж. "___"______________
      (орналасќан жері)
 
    Біз бўдан јрі "Жеткізуші" деп аталатын,_______________________,
                                    (јлеуетті Жеткізушінің атауы)
________________________________ўйымдастырєан_____________________
(мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атауы)
сатып алу жґніндегі конкурсќа ќатысатындыєынан жјне ______________
__________________________________________________________________
(тауарлардыѕ, жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ конкурс (лот/-тар)
бойынша атауын беруді (жўмыстарды орындауды, ќызметтерді кґрсетуді) жїзеге асыруєа дайындыєынан хабардармыз.
      ________ж. "___"______________ жоєарыда аталєан конкурсты ґткізу жґніндегі конкурстыќ ќўжаттамада јлеуетті Жеткізушілердің банктік кепілдік тїрінде конкурстыќ ґтінімді ќамтамасыз етуді енгізуі кґзделген.
      Осыєан байланысты біз_______________________осымен ґзімізге
                              (банктіѕ атауы)
Сіздіѕ талап етуіѕіз бойынша Сіздіѕ аќы тґлеуге жазбаша талабыѕызды, сондай-аќ Жеткізуші:
      конкурсќа ќатысуєа тїпкілікті мерзім ґткеннен кейін конкурсќа ќатысуєа ґтінімді кері ќайтарып алєандыєын не ґзгерткендігін жјне (немесе) толыќтырєандыєын;
      танылєан конкурс ќатысушысы ґзініѕ конкурстыќ баєа ўсынысын белгіленген мерзімде тапсырмаєандыєын не кері ќайтарып алєандыєын;
      конкурстыѕ жеѕімпазы етіп аныќталєан ќатысушы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарєандыєын;
      мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауєа ќамтамасыз етуді енгізу жјне (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамаєандыєын не уаќтылы орындамаєандыєын.
      Бўл кепілдік міндеттеме конкурстыќ ґтінімдер бар конверттерді ашќан кїннен бастап кїшіне енеді.
      Бўл кепілдік міндеттеме Жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа конкурстыќ ґтінімініѕ ќолданылуыныѕ соѕєы мерзіміне дейін ќолданылады жјне, егер Сіздіѕ жазбаша талабыѕызды біз________ аяєына дейін алмасаќ, осы ќўжат бізге ќайтарылатындыєына немесе ќайтарылмайтындыєына ќарамастан, толыќ жјне автоматты тїрде кїшін жояды. Егер конкурстыќ ґтінімніѕ мерзімі ўзартылєан болса, онда бўл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ўзартылады.
      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлыќ ќўќыќтар мен міндеттемелер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен реттеледі.

   ^ Кепілгердіѕ ќолы мен мґрі              Кїні мен мекенжайы    


Конкурстық құжаттамаға 7-қосымша


Берешектіѕ жоќтыєы туралы аныќтама

      Банк (атауы)_______ жаєдай бойынша Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі Басќармасыныѕ 2002 жылєы 30 шілдедегі N 275 ќаулысымен бекітілген Екінші деѕгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі жјне ипотекалыќ компаниялардаєы бухгалтерлік есептіѕ їлгі шот жоспарына сјйкес осы Банкте ќызмет кґрсетілетін банк алдында аныќтама берілген айдыѕ алдындаєы їш айдан артыќ созылєан мерзімі ґткен берешегініѕ жоќтыєын растайды (заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы, тел., мекенжайы, СТН, БСК жјне т.б. кґрсету ќажет).

      Кїні
      Ќолы
      M.О.


Конкурстық құжаттамаға 8-қосымша

^ Конкурста сатып алу мјні болып табылатын, жўмыстарды
     орындау жґніндегі ќосалќы мердігерлер (ќызметтер кґрсету
    кезіндегі ќоса орындаушылар) туралы мјліметтер, сондай-аќ
          јлеуетті жеткізуші ќосалќы мердігерлерге (ќоса
    орындаушыларєа) беретін жўмыстар мен ќызметтердіѕ тїрлері
                (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету ќажет)

Р/с
N

Ќосалќы
мерді-
гердіѕ
(ќоса
орын-
даушы) -
заѕды
тўлєа-
ныѕ
атауы
не жеке
тўлєа
болып
табы-
латын
ќосалќы
мерді-
гердіѕ
(ќоса
орын-
даушы-
ныѕ)
- Т.А.Ј.

Ќосалќы
мердігер
(ќоса
орын-
даушы)
салыќ
тґлеу-
шісініѕ
тіркеу
нґмірі,
оныѕ
толыќ
заѕды
жјне
почталыќ
мекенжайы,
байланыс
телефоны

Техни-
калыќ
ерек-
шелікке
сјйкес
орын-
далатын
жўмыс-
тардыѕ
(кґр-
сеті-
летін
ќызмет-
тердіѕ)
атауы

Техникалыќ
ерекшелікке
сјйкес орында-
латын жўмыстар-
дыѕ (кґрсетіле-
тін ќызметтер-
діѕ) аќшалай
мјндегі кґлемі

Техникалыќ
ерекшелікке
сјйкес орында-
латын жўмыстар-
дыѕ (кґрсетіле-
тін ќызметтер-
діѕ) аќшалай
мјндегі кґлемі

Осы ќосалќы мердігер (ќосаорындаушы) бойынша барлыєы
теѕге
кґлемініѕ %

Осы ќосалќы мердігер (ќосаорындаушы) бойынша барлыєы
теѕге
кґлемініѕ %

Барлыќ ќосалќы мердігерлер (ќосаорындаушылар) бойынша жиыны
теѕге
кґлемініѕ %

      Осымен конкурсќа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) ќатысуєа ґтінім беретін јлеуетті жеткізушінің ќосалќы мердігері(лері) (ќоса орындаушысы(лары)) конкурс (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысудыѕ шарттары туралы ґзініѕ хабардар екендігін білдіреді жјне јлеуетті жеткізушінің ќосалќы мердігерлеріне (ќоса орындаушыларына) ќатысты бґлігінде конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптарды бўзєаны їшін жауапкершілікті ґзіне ќабылдайды.

Ќосалќы мердігер
(ќоса орындаушы) -
заѕды тўлєаныѕ атауы
не жеке тўлєа болып
табылатын ќосалќы
мердігер (ќоса
орындаушы) Т.А.Ј.

Ќосалќы мердігер-
діѕ (ќоса
орындаушыныѕ)
ујкілетті ґкілі-
ніѕ Т.А.Ј.

Ќолы


      Јлеуетті жеткізуші ќосалќы мердігерге (бірлесе орындаушыєа) беретін жўмыстар мен ќызметтердіѕ кґлемі жўмыстар мен ќызметтердіѕ жалпы кґлемініѕ їштен екісінен аспауєа тиіс.                         


Конкурстық құжаттамаға 9-қосымша

        

Әлеуетті жеткізуші бағаларының кестесі

 (әлеуетті жеткізушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)

 Мазмұны

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер

атауы

1.

Қысқаша сипаты

 

2.

Шығарылған елі (жұмыстарды сатып алу кезінде алынып тасталады)

 

3.

Жасаушы зауыт (жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде

алынып тасталады)

 

4.

Өлшем бірлігі

 

5.

Баға_______бірлікке___________

ИНКОТЕРМС 2000 шарттары

бойынша _________

(белгіленген пункті)

 

6.

Саны (көлемі)

 

7.

Барлық бағасы =__________

б. 5 х б. 6,

 

8.

Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС

2000 шарттары бойынша __________

белгіленген пункті, әлеуетті

жеткізушінің тасымалдауға

арналған, кеден бажын, ҚҚС және

басқа төлемдер мен алымдарды,

жинақтаушы бөлшектер мен

міндетті қосалқы бөлшектер

бағасын, бір өлшем бірлігіне

пайдаланудың бастапқы мерзімі

ішінде қызмет көрсетуге арналған

барлық шығыстарды қоса алғанда,

басқа да шығыстар

 

 

Әлеуетті жеткізуші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде:

жеңілдіктер берілетін жағдайда, оның көлемі

 

Біз Сіздердің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз

__________________________________________________________________

(егер олар болса)

__________________________________________________________________

(төлемнің балама шарттары көрсетіледі)

немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)

бұл ретте________________мөлшерде жеңілдіктер ұсынамыз

__________________________________________________________________

(ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)

________________________      _______________________

(Қолы)                      (лауазымы, тегі)

 

М.О.

 

Ескертпе: әлеуетті жеткізуші жалпы бағаның құрауыш бөліктерін көрсетпеуі де мүмкін, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны әлеуетті жеткізушінің барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.

Конкурстық құжаттамаға 10-қосымша

1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «23» қыркүйек №267 бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Жауапты хатшысының 2011 жылєы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconАуыспалы есептеу қҰралдарын тауарлар шопингі тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру жобаның атауы: Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту (бұдан әрі-Жоба); Сатып алушы: «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі»
Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2013 жылғы
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» icon007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде ibm lotus Domino Enterprise Server
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» icon007 "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» iconҚазақстан республикасы статистика агенттігі агентство республики казахстан по статистике
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы №1746 қаулысына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы