011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық icon

011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалықНазвание011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық
страница1/3
Дата конвертации05.10.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3

Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігі жауапты

хатшының міндетін атқарушы 2011 жылєы «21» қыркүйектегі № 265

бұйрығымен бекітілген


011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңа версияға көшіру бойынша қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайта өткізу жөніндегі

КОНКУРСТЫЌ ЌЎЖАТТАМА


Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, ЖСК KZ92070101KSN0000000, БСК KKMFKZ2A, СТН 600700010889, ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті, Астана қаласы, www.stat.gov.kz.

Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы статистика агенттігі010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, СТН 600700010889, ЖСК KZ 920701 01KSN0000000, БСК KKMFKZ2A, ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті.

Комиссия хатшысы: М.С. Қожабаева – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қаржы және құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті мемлекеттік сатып алулар басқармасының бас сарапшысы, тел.: 8 (7172) 74-90-50. Электрондық мекенжайы: MKozhabaeva@stat.kz

Конкурстыќ ќўжаттама тегін беріледі.

1. Жалпы ережелер

1. Конкурс санақ қорытындыларын жариялау жөніндегі қызметтер мемлекеттік сатып алу жеткізушілер таѕдау маќсатында ґткізіледі (бұдан әрі – Конкурс).

2. Сатып алуға бөлінген сома 11 062 000 (он бір миллион алпыс екі мың) теѕгені ќўрайды, соның ішінде лот бойынша:

3. Осы конкурстыќ ќўжаттама мыналарды ќамтиды:

     1) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 1-ќосымшаєа сјйкес сатып алынатын қызметтердің тізбесін;

2) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 2-ќосымшаєа сјйкес белгіленген тјртіппен бекітілген жобалау-сметалыќ ќўжаттаманы, техникалыќ ерекшеліктерді ќоса алєанда, сатып алынатын қызметтердің, жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ сипаты мен талап етілетін техникалыќ, сапалыќ жјне пайдалану сипаттамасын;

3) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 3 жјне 4-ќосымшаларєа сјйкес заѕды жјне жеке тўлєалар їшін конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімдерді;

4) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 5-ќосымшаєа сјйкес қызметтерді жеткізу їшін јлеуетті жеткізушінің біліктілігі туралы мјліметтерді;

 5) јрбір ґлшемніѕ проценттік мјнін кґрсете отырып, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бўдан јрі - Заѕ) 7-бабыныѕ 4-тармаєына жјне Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру ережесіне сјйкес неєўрлым сапалы тауар, жўмыс, ќызмет кґрсетуді ўсынатын конкурсќа ќатысушыны айќындау маќсатында конкурсќа ќатысушыны аныќтау кезінде конкурстыќ комиссия ескеретін міндетті ґлшемдердіѕ тізбесін;

4. Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген јлеуетті жеткізуші конкурсќа ќатысуєа ґтініммен ќоса тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді сатып алу їшін бґлінген соманыѕ бір проценті мґлшерінде конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімді ќамтамасыз етуді тґменде көрсетілген нысандардыѕ бірінде енгізеді:

1) мынадай банктік шотқа салынатын ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасын ЖСК KZ700705016061001001, ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті, БСК KKMFKZ2A, СТН 600700010889;

2) осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 6-ќосымшаєа сјйкес банктік кепілдік.

Конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімі конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімніѕ ґзініѕ мерзімінен кем болмауєа тиіс.


^ 2. Конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру

5. Конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізуші 2011 жылєы «27» қыркүйектегі сағат 10:00-ден кешіктірмей конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру туралы жазбаша сўрау салумен жїгінуге ќўќылы. Јлеуетті жеткізушілердің сўрау салуларын мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ мынадай деректемелері бойынша жіберу ќажет: 010000, Астана қаласы, Сол жақ жағалау, «Министрлiктер үйi», Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі.

6. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы сўрау салуды алєан кїнінен бастап їш жўмыс кїні ішінде оєан жауап беруге жјне сўрау салу кімнен келіп тїскенін кґрсетусіз:

1) олар туралы мјліметтер конкурстыќ ќўжаттаманы алєан тўлєаларды тіркеу журналына енгізілген тўлєаларєа конкурстыќ ќўжаттама ережелерін тїсіндіруді жіберуге;

2) конкурстыќ ќўжаттама ережелерін тїсіндірулердіѕ мјтінін тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz. веб-сайтында жариялауєа міндетті.

7. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы жеке бастамашылыєы бойынша немесе мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін берген јлеуетті жеткізушінің сўрауына жауап ретінде конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер мен (немесе) толыќтыруларды 2011 жылєы «2» қазандағы сағат 10:00-ден кешіктірмей енгізуге тиіс. Конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер енгізу конкурстыќ ќўжаттаманы бекітудегі сияќты тјртіппен ресімделеді.

Енгізілген ґзгерістердіѕ міндетті кїші болады жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы оларды конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер бекітілген кїнінен бастап бір жўмыс кїнінен аспайтын мерзімде ґтеусіз негізде конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесі берілген барлыќ јлеуетті жеткізушілерге жібереді. Бўл ретте конкурсќа ќатысуєа тїпкілікті мерзімін мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерде осы ґзгерістерді јлеуетті жеткізушілердің есепке алуы їшін кемінде он кїнтізбелік кїн мерзімге ўзартады.

Ўйымдастырушы енгізілген ґзгерістер мен (немесе) толыќтыруларды кґрсете отырып, наќтыланєан конкурстыќ ќўжаттаманы тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz веб-сайтында жариялайды.

8. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмелері берілген јлеуетті жеткізушілермен не олардыѕ ујкілетті ґкілдерімен конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру їшін Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы «27» қыркүектегі сағат 10:00-де кездесу ґткізеді.

9. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті жеткізушілермен кездесудіѕ хаттамасын жасайды, онда јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ ќўжаттаманы тїсіндіру туралы олардыѕ кґздерін кґрсетпестен, ўсынылєан сўратулары, сондай-аќ осы сўратуларєа жауаптар кґрсетіледі. Хаттама јлеуетті жеткізушілермен кездесу ґткізілген кїнінен бастап екі жўмыс кїнінен кешіктірмей конкурстыќ комиссияєа жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттама алєан јлеуетті жеткізушілерді тіркеу журналында кґрсетілген почталыќ деректемелері бойынша конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін берген барлыќ јлеуетті жеткізушілерге жіберіледі.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті жеткізушілермен болєан кездесу хаттамасыныѕ мјтінін тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz веб-сайтында жариялайды.


3. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімді ресімдеуге ќойылатын талаптар жјне конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді јлеуетті жеткізушілердің ўсынуы


^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінім

10. Конкурсќа ќатысуєа ґтінім осы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарєа сјйкес ќызметтер кґрсетуге конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушінің келісім білдіру нысаны болып табылады.

11. Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа беретін конкурсќа ќатысуєа ґтінім мыналарды ќамтуєа тиіс:

1) јлеуетті жеткізуші осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 3 жјне 4-ќосымшаларєа сјйкес толтырєан жјне ќол ќойылєан ґтінімді;

2) јлеуетті жеткізуші оныѕ жалпы біліктілік талаптарына сјйкестігін растау ретінде ўсынатын ќўжаттардыѕ тізбесін:

- ќўќыќтыќ ќабілеттілігін (заѕды тўлєалар їшін), жеке тўлєалар їшін азаматтыќ ќабілеттілігін (кјсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы ќўжат, СТН, жеке басын растайтын кујлігініѕ кґшірмесі) растайтын нотариалды кујландырылєан ќўжаттарды;
      - заѕды тўлєа заѕнамада белгіленген тјртіппен бекітілген жарєыныѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесін ўсынуєа тиіс. Ќазаќстан Республикасыныѕ резиденті еместер мемлекеттік жјне (немесе) орыс тілдеріне аудармасымен сауда тізілімінен нотариалды кујландырылєан, заѕдастырылєан їзінді кґшірмесін ўсынуєа тиіс;

- јлеуетті жеткізушінің сатып алынатын тауарларды ґндіруге, ќайта ґѕдеуге, беруге жјне ґткізуге, жўмыстарды орындауєа жјне кґрсетілетін ќызметтерді кґрсетуге ќўќыєын растайтын лицензиялардыѕ жјне/немесе патенттердіѕ, кујліктердіѕ, сертификаттардыѕ, дипломдардыѕ, басќа ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмелерін;
      - заѕды тўлєаныѕ мемлекеттік тіркелгені (ќайта тіркелгені) туралы кујліктіѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі. Егер заѕды тўлєа ќызметін заѕнамада белгіленген тјртіппен Їлгі жарєы негізінде жїзеге асыратын болса, онда мемлекеттік тіркелгені туралы ґтінімніѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі;
      - ќўрылтайшы туралы немесе ќўрылтайшылар ќўрамы туралы мјліметтерді ќамтитын ќўрылтайшы ќўжаттардыѕ (егер жарєыда ќўрылтайшы немесе ќўрылтайшылар ќўрамы туралы мјліметтер ќамтылмаєан жаєдайда) нотариалдыќ кујландырылєан їзіндісі не конверттерді ашу кїні алдындаєы бір айдан бўрын берілген акцияларды ўстаушылардыѕ тізілімінен нотариалдыќ кујландырылєан їзінді;

тґлем ќабілетін растайтын ќўжаттарды:

- осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 7-ќосымшаєа сјйкес јлеуетті берушіге ќызмет кґрсететін банктіѕ немесе банк филиалыныѕ ќолы мен мґрі бар јлеуетті берушініѕ Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі Басќармасыныѕ ќаулысымен бекітілген Екінші деѕгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі жјне ипотекалыќ компаниялардаєы бухгалтерлік есеп шоттарыныѕ їлгі жоспарына сјйкес банктіѕ немесе банк филиалыныѕ алдындаєы міндеттемелерініѕ барлыќ тїрлері бойынша аныќтама берілген кїнніѕ алдындаєы їш айдан астам созылєан мерзімі ґткен берешектіѕ жоќтыєы туралы аныќтаманыѕ тїпнўсќасы (егер јлеуетті жеткізуші екінші деѕгейдегі бірнеше банктіѕ немесе филиалдарыныѕ, сондай-аќ шетелдік банктіѕ клиенті болып табылса, осы аныќтама осындай банктердіѕ јрќайсысынан ўсынылады). Аныќтама конкурстыќ ґтінімдер салынєан конверттер ашылатын кїнніѕ алдындаєы бір айдыѕ ішінде берілуі тиіс;

- бірінші басшы немесе оны алмастыратын тўлєа ќол ќойєан соѕєы ќаржы жылындаєы бухгалтерлік теѕгерімніѕ тїпнўсќасы немесе нотариалды кујландырылєан кґшірмесі. Егер конверттерді ашу аєымдаєы жылғы 30 сјуірге дейінгі мерзімде жїргізілсе, онда соѕєы ќаржы жылыныѕ алдындаєы ќаржы жылындаєы бухгалтерлік теѕгерімніѕ тїпнўсќасы немесе нотариалды кујландырылєан кґшірмесі ўсынылуы мїмкін;

- не конкурстыќ ґтінімдері бар конверттерді ашу кїнініѕ алдындаєы бір айдыѕ ішінде берілген бір теѕгеден кем салыќ берешегініѕ жјне міндетті зейнетаќы жарналары мен јлеуметтік аударымдар бойынша берешегініѕ болуы туралы, їш айдан астам уаќыттаєы салыќтыќ берешегініѕ жјне міндетті зейнетаќы жарналары бойынша берешегініѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес тґлеу мерзімі кейінге ќалдырылєан кездегі жаєдайларды ќоспаєанда) жоќтыєы немесе бар екендігі туралы тиісті салыќ органыныѕ белгіленген нысандаєы аныќтамасыныѕ тїпнўсќасын;
      Конкурстыќ ќўжаттама јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтініммен бірге жїргізілетін мемлекеттік сатып алу сомасыныѕ жїз процентіне теѕ мґлшерде Ќазаќстан Республикасыныѕ бір немесе бірнеше банк-резиденттердіѕ банктік кепілдіктері тїрінде шартты орындауды ќамтамасыз ету арќылы тґлем ќабілеттілігі туралы жалпы біліктілік талабына сјйкестігін растау ќўќыєы туралы аќпаратты ќамтуы тиіс. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды ќамтамасыз ету јлеуетті жеткізушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толыќ орындау їшін конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген мерзімге беріледі;

3) јлеуетті берушініѕ жјне (немесе) оныѕ ќосалќы мердігерлерініѕ (бірлесіп орындаушылардыѕ) мемлекеттік сатып алу туралы заѕнама арнайы біліктілік талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттарды;

- јлеуетті жеткізушінің жјне оныѕ ќосалќы мердігерініѕ (бірлесіп орындаушылардыѕ) осы талаптарєа сјйкестігін растайтын ќўжаттарды кґрсете отырып, арнайы біліктілік жјне ґзге де талаптардыѕ толыќ тізбесін ќамтитын осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 5-ќосымшаєа сјйкес мемлекеттік сатып алу процесіне ќатысуєа арналєан біліктілігі туралы мјліметтерді;

1. потенциалды жабдықтаушы осы байқауға Oracle ЛБҚЕ көрсеткенге өндіруші-компанияның аймақтық өкілімен немесе лицензияланған бағдарламалық өнім өндірушісінің өзімен авторизацияланған болуы қажет.

2. потенциалды жабдықтаушы Oracle ЛБҚЕ өндіруші-компаниясымен сәйкес серіктестік қарым қатынасты растайтын сәйкес құжаттарды ұсыну қажет;

 1. жоба шеңберінде жедел сезіну және сұрақтарды шешу үшін Астана қаласында потенциалды жабдықтаушы өкілділігінің немесе техникалық мамандарының бар болуы.

Егер јлеуетті жеткізуші ќызмет кґрсетулердіѕ ќосалќы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларды) тартуды кґздеген жаєдайында јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа тартылатын ќосалќы мердігерлердіѕ (бірлесіп орындаушылардыѕ) жалпы жјне арнайы біліктілік талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттарды ўсынуы тиіс;

осы конкурстыќ ќўжаттамаєа 8-ќосымшаєа сјйкес конкурста сатып алудыѕ мјні болып табылатын жўмыстарды орындау жґніндегі ќосалќы мердігерлер (ќызметтер кґрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мјліметтерді жјне јлеуетті жеткізушінің жўмыстар (ќўрылыстыѕ ќўны), ќызмет кґрсетулер кґлемініѕ їштен екісінен астам жиынтыєында ќосалќы мердігерлікке беруге тыйым салу шартын;

4) кґрсетілетін ќызметтердіѕ техникалыќ, сапалыќ жјне пайдалану сипаттамаларын жјне (немесе) ќызметтерді кґрсету кґлемдері мен сапасына, тауарєа ќызмет кґрсетуге, тауарды пайдалануєа арналєан шыєыстарєа, ќызмет кґрсету шыєыстарына кепілдік беру суреттелген техникалыќ ерекшеліктерді;
      5) конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік не мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ банктік шотына орналастырылатын кепілдік берілген аќшалай жарнаны растайтын тґлем ќўжаты тїрінде Заѕда белгіленген мґлшерде конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді;

6) јлеуетті жеткізушінің жарєысына сјйкес сенімхатсыз ќол ќою ќўќыєы бар јлеуетті жеткізушінің бірінші басшысын ќоспаєанда, јлеуетті жеткізушінің мїдделерін білдіретін адамєа (адамдарєа) конкурсќа ќатысуєа ґтінімге ќол ќою жјне конкурстыќ комиссияныѕ отырыстарына ќатысу ќўќыєына берілетін сенімхат.

12. Қазақстан Республикасы Резиденті емес - јлеуетті жеткізуші оныѕ жалпы біліктілік талаптарына сјйкестігін растау ретінде Қазақстан Республикасы резиденттері ұсынатын ќўжаттары немесе Қазақстан Республикасы Резиденті емес - јлеуетті жеткізушінің біліктілігі туралы мәліметтер бар құжаттарды ұсынады.

13. Әлеуетті жеткізуші оныѕ жалпы біліктілік талаптарына сјйкестігін келесі құжаттардың бірін ұсыну арқылы растауға құқығы бар:

1) Әлеуетті жеткізушіге халықаралық рейтингтік ұйым берген рейтингті дәлелдейтін құжат;

2) Әлеуетті жеткізушіні биржаның ресми листингісіне қосу туралы қор немесе тауар биржасынан көшірме.

^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ресімдеуге ќойылатын талаптар

14. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа тігілген тїрде, нґмірленген беттерімен береді жјне соѕєы бетіне оныѕ ќолымен, ал заѕды тўлєа їшін - мґрімен (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) кујландырылады.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ техникалыќ бґлігі (тігілген тїрде, нґмірленген беттерімен, соѕєы беті јлеуетті жеткізушінің ќолымен жјне мґрімен (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) кујландырылєан тїрде жјне конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ ќамтамасыз етуін растайтын ќўжаттыѕ тїпнўсќасы жеке беріледі.

15. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ нысаны басылуы немесе ґшірілмейтін сиямен жазылуы жјне оєан јлеуетті жеткізуші ќол ќоюы, јлеуетті жеткізуші мґрімен бекітілуі (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) тиіс.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінім және қоса берілетін бүкіл құжаттама мемлекеттік тілде немесе ұйымдастырушының конкурстық құжаттамасы жасалған тілде болуы тиіс.

16. Конкурстыќ ґтінімде јлеуетті жеткізушінің грамматикалыќ немесе арифметикалыќ ќателерді тїзетуі ќажет болатын жаєдайларды ќоспаєанда, жолдар арасында ешќандай ґндірме, ґшірілген сґздер немесе толыќтырулар болмауы тиіс.
      17. Јлеуетті жеткізуші конкурсќа ќатысуєа ґтінімді конвертке желімдейді, оныѕ беткі жаєында јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы мен почталыќ мекенжайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ашпаєан кїйінде ќайтару маќсатында), мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ толыќ атауы мен почталыќ мекен-жайы, конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ дјл атауы, сондай-аќ мынадай мазмўндаєы мјтін кґрсетілуге тиіс: 011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңа версияға көшіру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алуды қайта өткізу жөніндегі КОНКУРС жјне 2011 жылғы «7» қазандағы сағат 11:00-ге ДЕЙІН АШПАЅЫЗ".

Конкурстық өтiнiмнiң қолданылу мерзiмi конкурстық өтiнiмдер ашылатын күннен бастап кемiнде 45 күн.

Конкурстық құжаттамада көрсетiлгеннен қолданылу мерзiмi неғұрлым қысқа конкурстық өтiнiм кейiнге қалдырылады.

^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді беру тјртібі

18. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді јлеуетті жеткізушілер не олардыѕ ујкілетті ґкілдері мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа ќолма-ќол немесе 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 804 каб. мекенжайы бойынша тапсырысты почталыќ байланысты пайдалана отырып, М.С. Қожабаеваға 2011 жылєы «7» қазандағы сағат 10:00-ге дейінгі мерзімде береді.

19. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ґтінімдерді берудіѕ соѕєы мерзімі біткеннен кейін алєан барлыќ конкурстыќ ґтінімдер ашылмайды жјне конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерде кґрсетілген деректемелер бойынша оларды ўсынєан јлеуетті жеткізушілерге не алєаны туралы ќолхатпен јлеуетті жеткізушілердің тиісті ујкілетті ґкілдеріне жеке ґздеріне ќайтарылады.

20. Јлеуетті жеткізушілер немесе олардыѕ ујкілетті ґкілдері ўсынєан конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ жауапты адамы, ал тапсырыс беруші жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы бір тараптан јрекет еткен жаєдайларда конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќабылдау кїні мен уаќытын кґрсете отырып, тиісті журналєа тіркейді.

21. Осы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ресімдеуге ќойылатын талаптары бўзылєан конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттер ќабылданбайды жјне тіркелмейді.

^ Конкурстыќ ґтінімдерді ґзгерту жјне оларды ќайтарып алу

22. Јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін конкурстыќ ґтінімдерді берудіѕ соѕєы мерзімі біткенге дейін ґзі енгізген ќамтамасыз етуді ќайтарып алу ќўќыєын жоєалтпастан, ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін ґзгертуі немесе ќайтарып алуы мїмкін. Ґзгеріс енгізу конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ ґзі сияќты дайындалуы, желімделуі жјне ўсынылуы тиіс.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќайтарып алу туралы хабарлама, јлеуетті жеткізуші заѕды тўлєа болып табылєан жаєдайда јлеуетті жеткізуші ќол ќойєан жјне мґрімен бекітілген сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атына еркін тїрде жазылєан ґтініш тїрінде ресімделеді.
      Конкурсќа ќатысуєа ґтінімге ґзгеріс енгізу не конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќайтарып алу, егер оларды мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді берудіѕ тїпкілікті мерзімі аяќталєанєа дейін алєан болса, жарамды болып табылады.
      23. Конкурсќа ќатысуєа ґтінім салынєан конвертті ўсынудыѕ тїпкілікті мерзімі аяќталєаннан кейін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќайтарып алу сияќты, оларєа ґзгерістер мен (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

24. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдердіѕ ќолданылу мерзімі аяќталєанєа дейін он кїнтізбелік кїннен кешіктірмей наќты уаќыт кезеѕіне арналєан ґтінімніѕ ќолданылу мерзімін ўзарту туралы јлеуетті жеткізушілердің сўрау салуын жасауєа ќўќылы. Јлеуетті жеткізуші мыналарды жоєалтпастан мўндай сўрау салудан бас тартуєа ќўќылы:

1) оныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімініѕ мерзімі ішінде конкурс тјсілімен жїргізілетін мемлекеттік сатып алуєа ќатысу;

 2) осындай ґтінімніѕ ќолданылу мерзімі аяќталєаннан кейін ол енгізген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді ќайтарып алу.

    25. Јлеуетті жеткізуші конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа оныѕ ќатысуымен байланысты барлыќ шыєыстарды кґтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы, конкурстыќ комиссия, сараптама комиссиясы, сарапшы, конкурстық комиссия хатшы конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ нјтижелеріне ќарамастан, осы шыєыстарды ґтеу жґніндегі міндеттемелерді кґтермейді.

^ 4. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді конкурстыќ комиссияныѕ ашуы

26. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашуды келген барлыќ јлеуетті жеткізушілердің немесе олардыѕ ујкілетті ґкілдерініѕ ќатысуымен конкурстыќ комиссия 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы «7» қазандагы сағат 11:00-де жїргізеді.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ хабарландыруында (хабарламасында) жјне осы конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген мерзімде жјне тјртіппен ўсынылєан јлеуетті жеткізушілердің ґтінімдер салынєан конверттер ашылуєа жатады.

Егер конкурсќа (лотќа) конкурсќа ќатысуєа арналєан бір єана ґтінім ўсынылса, онда конкурсќа ќатысуєа арналєан осы ґтінім де ашылады.

27. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсіміне ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің ујкілетті ґкілдері Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы «7» қазандағы сағат 10:55-ке дейін ґздерініѕ ќатысуын растай отырып, олардыѕ ґкілеттіктерін растайтын ќўжаттарды кґрсетуге жјне јлеуетті жеткізушілердің тіркеу журналына тіркелуге тиіс.

28. Јлеуетті жеткізушілер мен олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ комиссияєа конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсімін жазу їшін пайдалануєа ниет етіп отырєан аудио жјне бейне жазбаныѕ техникалыќ ќўралдары туралы хабардар етуге тиіс

29. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің жјне оныѕ ујкілетті ґкілдерініѕ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілініѕ, конкурстыќ комиссияныѕ, конкурстыќ комиссия хатшысыныѕ ќызметіне араласуына жол берілмейді.

30. Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысында:

1) осы конкурстыќ ќўжаттамада ол туралы мјліметтер кґрсетілген мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілі ал тапсырыс беруші жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы бір тараптан јрекет еткен жаєдайларда конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы ќатысушыларды мыналар туралы хабардар етеді:

конкурстыќ комиссияныѕ ќўрамы, конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы туралы;

конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін алєан јлеуетті жеткізушілердің саны;

јлеуетті жеткізушілердің бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру жґніндегі јлеуетті жеткізушілермен кездесу ґткізгені;

конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу фактісініѕ бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ себептері;

тиісті тіркеу журналына тіркелген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді белгіленген мерзімде ўсынєан јлеуетті жеткізушілер;

2) конкурстыќ комиссияныѕ ґкілі не конкурстыќ комиссия мїшелерініѕ ќатарынан тґраєа белгілеген тўлєа:

конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашады жјне ґтінімде ќамтылєан ќўжаттардыѕ тізбесін жјне олардыѕ ќысќаша мазмўнын жария етеді;

3) конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы:

тиісті конверттерді ашу хаттамасын ресімдейді;

јлеуетті жеткізушінің ујкілетті ґкілдерін конкурстыќ комиссия отырысыныѕ кґрсетілген хаттамасыныѕ кґшірмесін ала алатын мерзім туралы хабардар етеді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссия отырысыныѕ хаттамасына конкурстыќ комиссияныѕ отырысќа ќатысып отырєан барлыќ мїшелері, оныѕ тґраєасы, оныѕ орынбасары, сондай-аќ конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы јр бетіне ќол ќояды.

Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы хаттамасыныѕ кґшірмесін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысќан јлеуетті жеткізушіге немесе ујкілетті ґкіліне конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы ґткізілген кїннен кейінгі екі жўмыс кїнінен кешіктірмей, ал ќатыспаєандарєа - олардыѕ жазбаша сўрауы бойынша сўрау алынєан кїннен бастап екі жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынылады.

5. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдерді олардыѕ конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкестігі мјніне конкурстыќ комиссияныѕ ќарауы жјне јлеуетті жеткізушіні конкурсќа ќатысуєа жіберу

31. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарауды конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушілердің арасынан біліктілік талаптарына жјне конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келетін јлеуетті жеткізушілердің аныќтау жјне оларды конкурсќа ќатысушы деп тану маќсатында конкурстыќ комиссия жїзеге асырады.

32. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарау кезінде конкурстыќ комиссия:
      1) конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушілерден конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарауды, баєалауды жјне салыстыруды жеѕілдету їшін олардыѕ ґтінімдеріне байланысты материалдар мен тїсіндірулерді жазбаша нысанда сўратуєа;

2) конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерде ќамтылєан мјліметтерді наќтылау маќсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке жјне заѕды тўлєалардан ќажетті аќпаратты жазбаша нысанда сўратуєа ќўќылы.

Конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келтіруге байланысты сўратулары мен ґзге де јрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келтіру деп конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімді жеткіліксіз ќўжаттармен толыќтыруєа, конкурсќа ќатысуєа ґтінімде ўсынылєан ќўжаттарды ауыстыруєа, тиісінше ресімделмеген ќўжаттарды сјйкес келтіруге баєытталєан јрекеттері тїсініледі.

Конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысуєа ґтінімді, егер онда ўсынылєан ґтінімніѕ мјнін ќозєамай тїзетуге болатын грамматикалыќ немесе арифметикалыќ ќателер болса, конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына жауап беретін деп ќарайды.

33. Конкурстыќ комиссия мынадай жаєдайларда јлеуетті жеткізушіні біліктілік талаптарына сјйкес емес деп таниды:

1) јлеуетті жеткізушінің жјне ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) біліктілік талаптарына сјйкестігін растауєа арналєан ќўжатты (ќўжаттарды) ўсынбаєан не тиісті тїрде ресімделмеген кїйде ўсынєан;
      2) оныѕ сјйкестігін растауєа арналєан ќўжаттарда ќамтылєан аќпарат негізінде біліктілік талаптарына сјйкессіздік, сондай-аќ ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) біліктілік талаптарына сјйкессіздік фактісі аныќталєан;

3) біліктілік талаптары жґнінде жалєан аќпарат ўсынєан.
      Јлеуетті жеткізушіні Заѕныѕ 9-бабыныѕ 1-тармаєына кґзделмеген негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сјйкес емес деп тануєа жол берілмейді.
      Конкурстыќ комиссия соманыѕ бір процентінен астам мґлшерде ґтінімді ќамтамасыз ету енгізілген жаєдайда, енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді осы конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келеді деп таниды.

34. Конкурстыќ комиссия мынадай жаєдайларда енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді осы конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес емес деп таниды:

1) конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімі жеткіліксіз болса;
      2) конкурстыќ комиссияныѕ:

- конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді берген тўлєаны;
      - ќатысу їшін ґтінімді ќамтамасыз ету енгізіліп отырєан конкурс тјсілімен тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алудыѕ атауын;

- ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімін жјне (немесе) сомасын, сондай-аќ оны ўсыну шарттарын;

- конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз ету белгілеген тўлєаны;
      - конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз ету пайдасына енгізіліп отырєан тўлєаны;

3) конкурстық өтінімді қамсыздандыруға конкурсқа (лотқа) берілген соманың бір пайыздан кем мөлшерінде енгізілсе.

Конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімге енгізілген, конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келмейтін ќамтамасыз етуді ґзге негіздер бойынша тануєа жол берілмейді.

35. Конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізуші, егер:

1) ол жјне (немесе) оныѕ ќосалќы мердігері не бірлесіп орындаушы біліктілік талаптарына сјйкес емес деп айќындалса;

2) Заѕныѕ 6-бабыныѕ талаптарын бўзса;

3) конкурсќа ќатысуєа арналєан оныѕ ґтінімі конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес емес деп айќындалса, конкурсќа ќатысуєа жіберілмейді (конкурсќа ќатысушы болып танылмайды).

Егер јлеуетті жеткізуші осы тармаќтыѕ 2) тармаќшасында кґзделген негіздемелер бойынша конкурсќа ќатысуєа жіберілмесе, онда:

конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада осындай јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтінімін кейінге ќалдыру негіздемесі кґрсетіледі;
      Заѕныѕ 6-бабыныѕ талаптарын бўзєан јлеуетті жеткізуші туралы мјліметтер белгіленген тјртіппен мемлекеттік сатып алудыѕ жосыќсыз ќатысушыларыныѕ тізіліміне енгізілуге жатады.

36. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарау нјтижелері бойынша конкурстыќ комиссия:

1) біліктілік талаптарына жјне конкурсќа ќатысуєа жіберілетін (конкурсќа ќатысушылар) конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келетін јлеуетті жеткізушіні айќындайды;

2) Заѕныѕ 17-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген ґлшемдердіѕ проценттік мјнін ќолданады;

3) конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттаманы ресімдейді жјне конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілердің (конкурсќа ќатысушылардыѕ) мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа конкурстыќ баєа ўсыныстарын беру кїнін, уаќытын, орнын белгілейді.

Мынадай өлшемдердi конкурстық құжаттамада көздеуге мiндеттi:

1) әлеуеттi жеткізушіде:

өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер нарығында жұмыс тәжiрибесi;

өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарығында кәсiби бiлiктiлiк деңгейдегi мен жұмыс тәжiрибесi бар мамандар;

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес ұсынылатын тауарларды отандық тауар өндiрушiлер үшiн ерiктi сертификаттауды жүргiзуiн растайтын құжат;

сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер бойынша мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментiнiң сертификатталған жүйесi (сертификатталған жүйелерi);

2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамалары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар;

3) қазақстандық мазмұн.

37. Қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысатын әлеуеттi жеткізушінің жұмыс тәжiрибесiнiң болуы мәселесiн қараған кезде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтердi көрсету нарығында ғана жұмыс тәжiрибесiн қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде әлеуеттi жеткізушінің бiр жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарықтағы жұмыс тәжiрибесiнiң болған әрбiр жылға жарты пайызға (0,5%), бiрақ бес проценттен аспай азайтады. Бiр жылға дейiн жұмыс тәжiрибесi болған немесе ол болмаған жағдайда осындай процент белгiленбейдi. Осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына жиынтық пайыздық әсер бес пайыздан аспауға тиiс.

38. Конкурстық комиссия пайдалану шығыстарының, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудiң ең аз құны бар конкурстық өтiнiмдi айқындайды және осындай конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын екi пайызға азайтады. Осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi екi пайыздан аспауға тиiс.

39. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын әлеуеттi жеткізушінің бiршама басқа әлеуеттi жеткізушілерге қарағанда тиiстi бейiндi неғұрлым бiлiктi қызметкерлердi бергенi үшiн азайтады.

40. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отандық тауар өндiрушi үшiн ұсынылған тауарларды ерiктi сертификаттауды жүргiзудi растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия шартты түрде осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын екi пайызға азайтады.

41. Сатып алынатын қызметтердi мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментi жүйесiн сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде үш пайызға азайтады.

42. Әлеуеттi жеткізуші жеткiзiлетiн тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, ұсынылатын қызметтердiң конкурстық құжаттамаға сәйкестiгiн қамтамасыз ете отырып, ұсынылатын тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң пайдалану сипаттамаларына кепiлдiк берiлетiн кезеңдi көрсетедi. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасынан, егер конкурстық өтiнiмде ұсынылатын кепiлдiк кезеңi конкурстық құжаттамада көрсетiлген базалықтан артық болған жағдайда, әрбiр жыл үшiн жарты пайызды (0,5%) алып тастайды. Бұл ретте осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасына пайыздық әсерi үш пайыздан аспауға тиiс.

43. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамалары үшiн конкурстық өтiнiмдердiң шартты бағасына әсер ететiн бiр пайызды белгiлейдi. Осы өлшемдердiң конкурстық өтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi бiр пайыздан аспауға тиiс.

44. Қазақстандық мазмұнның болуын қарастыру кезiнде конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын қазақстандық мазмұнның әрбiр пайызы үшiн нөл бүтiн оннан бiр (0,1) пайызға азайтады.

Тауарларды әлеуеттi жеткізуші сатып алынатын тауардың отандық тауар өндiрушiсi болған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуеттi жеткізушінің конкурстық өтiнiмiнiң бағасын қазақстандық мазмұн болғаны үшiн он пайызға шартты түрде азайтады.

Тауарда қазақстандық мазмұнның болуы CT-KZ нысанды тауардың шығуы туралы сертификатпен расталады.

Тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi әлеуеттi жеткізушінің қазақстандық мазмұны жалпы еңбекақы төлеу қорынан мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға жұмылдырылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу құнының және осы конкурс (лот) бойынша жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн көзделген жалпы сомадан тiкелей де, қосалқы мердiгер шарттарын жасасу арқылы да тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау үшiн әлеуеттi жеткізуші сатып алатын тауардың (тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң жеткiлiктi қайта өңдеу немесе толық өндiру өлшемдерiне сәйкес тауарда (тауарларда) белгiленген қазақстандық мазмұнның үлесi (үлестерi) құнының пайыздық мазмұны ретiнде анықталады.

Конкурстық комиссия отандық тауар өндiрушiлердiң конкурстық өтiнiмiнiң бағасын он пайызға, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң отандық әлеуеттi жеткізушісінің - бес пайызға азайтады.

Конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа отырысќа ќатысќан барлыќ мїшелері, сондай-аќ конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы ќол ќояды.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа ќол ќойылєан кїннен кейінгі бір жўмыс кїні ішінде кґрсетілген хаттаманыѕ кґшірмесін конкурсќа ќатысуєа ґтінім берген барлыќ јлеуетті жеткізушілерге береді немесе жібереді, сондай-аќ ќол ќойылєан хаттаманыѕ мјтінін тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz веб-сайтына орналастырады.

Конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы шешімі Заѕныѕ 45-бабында белгіленген тјртіппен шаєымдалуы мїмкін.

^ 6. Конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ баєа ўсыныстарын ресімдеуі

45. Конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілер (конкурсќа ќатысушылар) ўсынатын конкурстыќ баєа ўсыныстары мынадай тїрде ресімделеді:

1) конкурстыќ құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес баєа ўсынысы сатып алынатын қызметтердың бағасынан басқа оларды сақтандыруға арналған шығыстарды, сондай-ақ қызмет көрсету шарттарында көзделген өзге шығыстарды қамтуы, басып шығарылуы немесе ґшірілмейтін сиямен жазылуы жјне оєан јлеуетті жеткізуші ќол ќоюы  жјне оныѕ мґрімен (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) бекітілуі тиіс;

2) конкурстыќ баєа ўсынысында јлеуетті жеткізушінің грамматикалыќ ќателерді тїзетуі ќажет болатын жаєдайларды ќоспаєанда, жолдар арасында ешќандай ґндірме, ґшірілген сґздер немесе толыќтырулар болмауєа тиіс;

3) отандыќ јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ баєа ўсыныстары теѕгемен берілуге тиіс.

46. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ баєа ўсынысын конвертке желімдейді, оныѕ беткі жаєында јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы, сондай-аќ мынадай мазмўндаєы мјтін кґрсетілуге тиіс: 011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңа версияға көшіру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алуды қайта өткізу жөніндегі КОНКУРС - конкурстыќ баєа ўсыныс (конкурстыќ баєа ўсыныстарын ашатын кїні мен уаќытын кґрсету ќажет) ДЕЙІН АШУЄА БОЛМАЙДЫ". Конкурсќа ќатысушыныѕ конкурстыќ баєа ўсынысын ќайтарып алу не ґзгерістер мен (немесе) толыќтырулар енгізуі сияќты, бірден артыќ конкурстыќ баєа ўсынысын беруіне жол берілмейді.

^ 7. Конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын конкурстыќ комиссияныѕ баєалауы мен салыстыруы жјне конкурс жеѕімпазын аныќтау

47. Конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада белгіленген кїні, уаќытта жјне орында конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру бойынша отырыс ґткізеді.

Конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада белгіленген мерзім аяќталєанєа дейін конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттер ўсынєан конкурсќа ќатысушылар туралы мјліметтерді конкурстыќ баєа ўсыныстарын тіркеу журналына хронологиялыќ тјртіппен енгізеді.

Конкурстыќ комиссия отырысында конкурстыќ комиссия тґраєасы не тґраєа конкурстыќ комиссия мїшелерініѕ ќатарынан белгілеген тўлєа:

конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттерді оларды тіркеудіѕ хронология тјртібімен ашады;

конкурстыќ баєа ўсыныстарын ўсынєан конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын хронологиялыќ тјртібімен жария етеді;

конкурстыќ комиссияныѕ хатшысына ашылєан конкурстыќ баєа ўсыныстары салынєан конверттерді береді.

48. Конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттердіѕ мазмўнымен танысуєа ќўќылы.

Конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру жґніндегі конкурстыќ комиссия отырысына конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері аудио жјне бейне тїсірілімдер жїргізу ќўќыєымен ќатысуєа ќўќылы. Бўл ретте конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ комиссияны кґрсетілген техникалыќ ќўралдарды ќолдану туралы хабардар етуге тиіс

Конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау мен салыстыру рјсімін жеѕілдету їшін конкурстыќ комиссия јр тїрлі валютада берілген конкурстыќ баєа ўсыныстарыныѕ барлыќ баєаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ валютасына - конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысы болатын кїнге Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі белгілеген ресми баєам бойынша теѕгеге аударады.

Конкурстыќ комиссия:

1) конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурс тјсілімен тауарларды,
жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді осы мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру їшін бґлінген сомадан асатын конкурстыќ баєа ўсыныстарын кері ќайтарады;

2) егер оныѕ баєасы демпингтік болып табылса, конкурсќа ќатысушыныѕ конкурстыќ баєа ўсынысын кері ќайтарады;

3) егер осы тармаќтыѕ 1) жјне 2) тармаќшаларында кґрсетілген негіздемелер бойынша конкурстыќ баєа ўсыныстары кері ќайтарылєаннан кейін конкурсќа ќатысушылардыѕ екі жјне одан кґп конкурстыќ баєа ўсыныстары конкурсќа ќатысатын болса, конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамада белгіленген ґлшемдердіѕ проценттік мјнініѕ олардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарына ќатысты ќолдану арќылы осы конкурсќа ќатысушылардыѕ шартты баєасын айќындайды;

49. Конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау мен салыстыру жјне конкурс жеѕімпазын аныќтау нјтижелері бойынша конкурстыќ комиссия конкурс тјсілімен тауарларды, жўмыстарды, ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттама ресімдейді. Тауарларды, жўмыстарды, ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттаманыѕ јрбір бетіне конкурстыќ комиссияныѕ тґраєасы жјне отырысќа ќатысќан барлыќ мїшелері, сондай-аќ хатшысы ќол ќояды.

50. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы ол туралы мјліметтер конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген јлеуетті жеткізушінің жазбаша сўрау салуын алєан кїннен бастап бір жўмыс кїнінен кешіктірмей оєан конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттаманыѕ кґшірмесін ќайтарусыз негізде ўсынуєа міндетті.

^ 8. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќамтамасыз етуді ќайтару

51. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті жеткізушіге енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді мынадай жаєдайлардыѕ бірі туындаєан кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде ќайтарып береді:

1) осы јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ўсынудыѕ тїпкілікті мерзімі ґткенге дейін кері ќайтарып алєан;

2) конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа ќол ќойылєан. Аталєан жаєдай конкурсќа ќатысушылар деп танылєан јлеуетті жеткізушілерге ќолданылмайды;

3) конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ нјтижелері туралы хаттамаєа ќол ќойылєан. Аталєан жаєдай конкурс жеѕімпазы деп айќындалєан конкурсќа ќатысушыєа ќолданылмайды;

4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт кїшіне енген жјне конкурс жеѕімпазы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізген;

5) јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтінімініѕ ќолданылу мерзімі ґткен.
      52. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді мынадай жаєдайларда:

1) јлеуетті жеткізуші конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді табыс етудіѕ тїпкілікті мерзімі ґткеннен кейін конкурсќа ќатысуєа ґтінімді кері ќайтарып алса не ґзгертсе жјне (немесе) толыќтырса;

2) конкурсќа ќатысушы деп танылєан јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурстыќ баєа ўсынысын белгіленген мерзімде табыс етпесе не кері ќайтарып алса;

3) конкурстыѕ жеѕімпазы деп айќындалєан јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

4) конкурстыѕ жеѕімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізу жјне (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаса не уаќтылы орындамаса ќайтармайды.

^ 9. Конкурс ќорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт

 53. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алу ќорытындылары туралы хаттамаєа ќол ќойылєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде Заѕныѕ талаптарына сјйкес қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 10-қосымшаға їлгі шарт негізінде кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады.

54. Тапсырыс беруші шарт бойынша ґз міндеттемелерін толыќ жјне тиісінше орындаєан сјттен бастап бес жўмыс кїні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді ќайтарады.

55. Заѕныѕ 37-бабыныѕ 5, 7-тармаќтарында кґзделген жаєдайларда шарт бір ќаржы жылынан артыќ мерзімге оны жасасу туралы ережелерді ќамтуы тиіс.

56. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартќа ґзгерістер енгізу туралы жаєдайларды ќамтуы тиіс.

57. Егер јлеуетті жеткізуші Заѕда белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге ўсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген жаєдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды ќамтамасыз етуді енгізбеген жаєдайда мўндай јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарєан болып саналады.

58. Јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарєан деп танылєан жаєдайда тапсырыс беруші:

1) ол конкурсќа ќатысуєа енгізген ґтінімді ќамтамасыз етуді ўстап ќалады жјне тиісті мјліметтерді ујкілетті органєа ўсынады жјне мўндай јлеуетті жеткізушіні мемлекеттік сатып алудыѕ жосыќсыз ќатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотќа жїгінеді;

2) мўндай јлеуетті жеткізушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуєа мјжбїрлеу туралы, сондай-аќ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтірілген шыєындарды ґтеу туралы талап-арызбен сотќа жїгінуге ќўќылы.

                                                   


_________________________________________________________


Конкурстық құжаттамаға 1-қосымша


^ Сатып алынатын қызметтердің тізбесіЛотТапсырыс

берушінің

атауы

Қызметтердің атауы

Өлшем

бірлігі

^ Саны,

көлемі

Қызметтерді жеткізу

шарттары


Қызметтерді жеткізу

мерзімі

Қызметтерді жеткізу

орны

Аванстық

төлем мөлшері,

%

Сатып алуға

бөлін-

ген сома,

теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ҚР Статистика агенттігі


Қолда бар лицензияланған бағдарламалық

қамтамасыз етуді жаңа версияға көшіру бойынша қызметтерқызмет


1

DDP

Астана қ. ИНКОТЕРМС 2000


2011 жылдың 31 желтоқсанға дейін


Астана қаласы,

Есіл ауданы,

Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс,


30


11 062 000
ИТОГО:


11 062 000
  1   2   3Похожие:

011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық icon011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, www stat kz, электронды адресі: mkozhabaeva@stat
«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі 010000 Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, www stat kz, электронды адресі: mkozhabaeva@stat
Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, www stat kz, электронды адресі: mkozhabaeva@stat kz 011...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық icon011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі,...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, www stat kz, электронды адресі: mkozhabaeva@stat
«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде (серверлік...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық iconКонкурстық құжаттама тегін беріледі
Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде ibm lotus Domino Enterprise...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық iconКеден одағының сыртқы және өзара саудасының интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуі және оны дамыту туралы келісімді ратификациялау туралы
Жылғы 21 қыркүйекте Мәскеуде жасалған Кеден одағының сыртқы және өзара саудасының интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, оның...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық icon7-бөлім Бюджеттік бағдарламалар Бюджеттік бағдарламалар
Республикасы денсаулық сақтаудың Бірыңғай ақпараттық жүйесі шеңберінде Бірыңғай төлеуші функцияларын ақпараттық қамтамасыз ету, сондай-ақ...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық iconКонкурстық құжаттама тегін беріледі
Республикасы Статистика агенттігі 001 «Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу...
011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық iconКонкурстық құжаттама тегін беріледі
Республикасы Статистика агенттігі 009 «Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер» республикалық бюджеттік бағдарламасы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы