007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші icon

007 "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс берушіНазвание007 "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші
страница4/5
Дата конвертации04.10.2012
Размер0.59 Mb.
ТипКонкурс
источник
1   2   3   4   5

^ Берешектіѕ жоќтыєы туралы аныќтама

      Банк (атауы)_______ жаєдай бойынша Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі Басќармасыныѕ 2002 жылєы 30 шілдедегі N 275 ќаулысымен бекітілген Екінші деѕгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі жјне ипотекалыќ компаниялардаєы бухгалтерлік есептіѕ їлгі шот жоспарына сјйкес осы Банкте ќызмет кґрсетілетін банк алдында аныќтама берілген айдыѕ алдындаєы їш айдан артыќ созылєан мерзімі ґткен берешегініѕ жоќтыєын растайды (заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы, тел., мекенжайы, СТН, БСК жјне т.б. кґрсету ќажет).

      Кїні
      Ќолы
      M.О.


Конкурстық құжаттамаға 8-қосымша


^ Конкурста сатып алу мјні болып табылатын, жўмыстарды
     орындау жґніндегі ќосалќы мердігерлер (ќызметтер кґрсету
    кезіндегі ќоса орындаушылар) туралы мјліметтер, сондай-аќ
          јлеуетті өнім беруші ќосалќы мердігерлерге (ќоса
    орындаушыларєа) беретін жўмыстар мен ќызметтердіѕ тїрлері
                (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету ќажет)


Р/с
N

Ќосалќы
мердігердіѕ
(ќоса
орындаушы) -
заѕды тўлєаныѕ
атауы не жеке
тўлєа болып
табылатын
ќосалќы
мердігердіѕ
(ќоса орындаушы-
ныѕ) - Т.А.Ј.

Ќосалќы
мердігер
(ќоса
орындаушы)
салыќ

тґлеу-
шісініѕ
тіркеу
нґмірі, оныѕ
толыќ заѕды
жјне
почталыќ
мекенжайы,
байланыс
телефоны

Техни-
калыќ
ерек-
шелікке
сјйкес
орын-
далатын
жўмыс-
тардыѕ
(кґр-
сеті-
летін
ќызмет-
тердіѕ)
атауы

Техникалыќ
ерекшелікке
сјйкес

орындалатын жўмыстардыѕ (кґрсетіле-
тін ќызметтердіѕ) аќшалай
мјндегі кґлемі

Техникалыќ
ерекшелікке
сјйкес орындалатын

жўмыстардыѕ

(кґрсетілетін ќызметтердіѕ) аќшалай
мјндегі кґлемі
Осы ќосалќы мердігер (ќосаорындаушы) бойынша барлыєы
теѕге
кґлемініѕ %
Осы ќосалќы мердігер (ќосаорындаушы) бойынша барлыєы
теѕге
кґлемініѕ %

Барлыќ ќосалќы мердігерлер (ќосаорындаушылар) бойынша жиыны
теѕге
кґлемініѕ %

     

Осымен конкурсќа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) ќатысуєа ґтінім беретін јлеуетті өнім берушінің ќосалќы мердігері(лері) (ќоса орындаушысы(лары)) конкурс (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысудыѕ шарттары туралы ґзініѕ хабардар екендігін білдіреді жјне јлеуетті өнім берушінің ќосалќы мердігерлеріне (ќоса орындаушыларына) ќатысты бґлігінде конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптарды бўзєаны їшін жауапкершілікті ґзіне ќабылдайды.


Ќосалќы мердігер
(ќоса орындаушы) - заѕды тўлєаныѕ атауы не жеке тўлєа болып
табылатын ќосалќы мердігер

(ќоса орындаушы) Т.А.Ј.

Ќосалќы мердігердіѕ

(ќоса орындаушыныѕ)
ујкілетті ґкілініѕ Т.А.Ј.

Ќолы


      Јлеуетті өнім беруші ќосалќы мердігерге (бірлесе орындаушыєа) беретін жўмыстар мен ќызметтердіѕ кґлемі жўмыстар мен ќызметтердіѕ жалпы кґлемініѕ їштен екісінен аспауєа тиіс.                         


Конкурстық құжаттамаға 9-қосымша

        

 Әлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі

 (әлеуетті жеткізушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)

 Мазмұны

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер

атауы

1.

Қысқаша сипаты

 

2.

Шығарылған елі (жұмыстарды сатып алу кезінде алынып тасталады)

 

3.

Жасаушы зауыт (жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде алынып тасталады)

 

4.

Өлшем бірлігі

 

5.

Баға_______бірлікке___________ ИНКОТЕРМС 2000 шарттары бойынша _________ (белгіленген пункті)

 

6.

Саны (көлемі)

 

7.

Барлық бағасы =__________

б. 5 х б. 6,

 

8.

Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС

2000 шарттары бойынша __________белгіленген пункті, әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа төлемдер мен алымдарды, жинақтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектер

бағасын, бір өлшем бірлігіне пайдаланудың бастапқы мерзімі ішінде қызмет көрсетуге арналған барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар

 

 

Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде: жеңілдіктер берілетін жағдайда, оның көлемі

 

Біз Сіздердің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз

__________________________________________________________________

(егер олар болса)

__________________________________________________________________

(төлемнің балама шарттары көрсетіледі)

немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)

бұл ретте________________мөлшерде жеңілдіктер ұсынамыз

__________________________________________________________________

(ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)

________________________      _______________________

(Қолы)                      (лауазымы, тегі)

 

М.О.

 

Ескертпе: әлеуетті өнім беруші жалпы бағаның құрауыш бөліктерін көрсетпеуі де мүмкін, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны әлеуетті өнім берушінің барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.


Конкурстық құжаттамаға 10-қосымша


007 "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды мемлекеттік сатып алу туралы

___ КЕЛІСІМ-ШАРТ


Астана қаласы 2012 ж «____» _______


Мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және 007 "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы 2012 жылғы «__» ________ хаттамасы негізінде «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі» мемлекеттік мекемесі атынан, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет жасайтын __________, арқылы бір жағынан және, бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет жасайтын __________атынан__________арқылы екінші жағынан осы шартты (бұдан әрі – Шарт), төмендегідей жасады:


  1. ^ ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Тапсырыс беруші тапсырады, ал Өнім беруші осы шартты және оған 1 және 2 қосымшаларды көрсетілген мерзімдерде және шарттарда 007 "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді өзіне алады.

1.2. Тапсырыс беруші өнім берушімен орындалған қызметтерін осы Шартта көрсетілген шарттар негізінде республикалық бюджеттің ______________ бюджеттік бағдарламасының ___________________ негізінде осы Шарттың 2.2. тармағына сәйкес өнім берушінің есеп шотына аудару арқылы төлеп, қабылдап алады.

1.3 Бұл шартта төменде аталған түсініктер келесідей мағынаны білдіреді:

1) "Тапсырыс беруші" – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі түріндегі мемлекеттік мекеме;

2) "Өнім беруші " - _____________, мемлекеттік сатып алу туралы шартқа отырған Тасырыс берушіге кері агент ретінде сөйлеуші;

3) "Бірігіп орындаушы" – Шарт бойынша Қызметтердің бөлігін орындауға өнім берушімен келісімі бар ұйым;

4) "Қызметтер" – Шартта қарастырылған қызмет көрсетулердің соңғы қорытындысы;

5) «Ілеспе қызметтер» - тасымалдау, сақтандыру және жеткізу қызметтерін жеткізуді қамтамасыз етуші қызметтер;

6) «Материалдар» - Қызмет өнім берушінің (бірігіп орындаушының) статистикалық жарияланымдарды дайындау, көбейту және тарату кезінде барлық шығындаған материалдары;

7) «Қызметтің созылу мерзімі» - өнім берушінің статистикалық жарияланымдарды дайындау, көбейту және тарату бойынша қызмет көрсетуді аяқтауға тиісті мерзімі;

8) "Күндер" – күнтізбелік күндер, "айлар" – күнтізбелік айлар;

9) "Өзгертулер" – Шартқа қол қойылғаннан кейінгі Тапсырыс берушінің енгізген өзгертулері, мәліметтер;

10) «Ақау» - техникалық ерекшелеулер (Қосымша 2) талаптарына сай емес, сонымен қатар, орынсыз және көзделмеген түзетулер енгізілген статистикалық жарияланымдар;

11) "Шарт бағасы" – осы Шарттың жалпы сомасы;

12) "Шарт" – Тапсырысшы мен өнім беруші арасында жасалған азаматтық - құқықтық шарт.

1.4. Төменде аталған құжаттар мен шарттар осы шартты құрастырып, оның ажырамас бөлігі болып табылады, нақтырақ:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын қызметтер тізбесі (1 қосымша);

3) техникалық сипаттама (2 қосымша);

4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

1.5. Өнім беруші Шартты жасаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың 3 пайыз көлемінде орындалуын қамтамасыз етуге тиіс, бұл ретте шарттың орындалуының келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) келесі депозитті шотқа кепілдемелік ақшалай салым түрінде: Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, СТН 600700010889, ИИК KZ700705016061001001, БИК KKMFKZ2A, «ММ ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті»;

2) банктік кепілдеме түрінде.


^ 2. ШАРТ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ

2.1. Шарттың жалпы сомасы ___________ теңгені құрайды, және оған қызмет көрсетумен байланысты барлық шығыстар, сондай-ақ, салық және Қазақстан Республикасының заңдылығымен қарастырылған барлық міндетті төлемдер кіреді, және ұлғаю жағына қарай өзертілмейді.

2.2. Тапсырыс беруші Жабдықтаушының іс жүзінде тапсырған Тауарлары үшін ақыны Жабдықтаушының берген шот-фактурасы және қол қойылған Тауарларды қабылдау-тапсыру актілері негізінде жүзеге асырады.

2.3. Кейінгі және соңғы есептесулерге қажет құжаттар:

1) көрсетілген қызмет актісі;

2) есеп-фактура.


^ 3. ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

3.1.Қызметтерді жеткізу орны: 1 қосымшаға сәйкес.

3.2. Өнім беруші осы Шарттың 1 және 2 қосымшаларында анықталған сапа тізбесі мен талабы және мерзіміне сәйкес қызмет көрсетуге міндеттенеді.

3.3. Өнім беруші Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша түрдегі рұқсатынсыз үшінші адамға бере алмайды. Қосымша мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Орындаушының арасындағы Шарттың талаптарын өзгерте алмайды.

3.4. Өнім беруші біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді негізгі лауазымға жалдайды. Бұл адамдарды басқалармен ауыстыру үшін өнім беруші осы өзгеріске Тапсырыс берушінің келісімін алуы қажет. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде атап өтілген қызметкерлердің біліктілігімен бірдей немесе жоғары болуы қажет.


^ 4. ЖЕТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ

4.1. Осы Шарт бойынша қызмет көрсету Сатып алатын қызметтер тізбесінде (2 қосымша) көрсетілген мерзімдерде жүзеге асырылады.

4.2. Егер осы Шарттың 9.1 тармағында қарастырылған жағдайлар орын алса немесе қызмет көрсету барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар болса Тапсырыс беруші қызмет көрсету мерзімдерін ұзартады. Бұл кезде өнім беруші осындай жағдайлардың пайда болғанын азаматтық заңдылықпен қарастырылған рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіге жазбаша түрде жеткізуге тиіс.

5. КЕПІЛДІКТЕР

5.1. өнім беруші көрсетілген қызметтердің сапасына кепілдік береді. Осы талаптарға сондай-ақ, осы Шарттың 1 және 2 қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін қызметтер ақаулы деп танылады.

5.2. өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша қызметтердің кемшілігі мен ақауларын өтеусіз жоюға міндеттенеді. Бұл кепілдік осы Шарттың барлық қолданылу барысында беріледі.

5.3. Тапсырыс беруші Ақау тапқан соң 3 (үш) күн ішінде өнім берушіге осы ақауды жою жөнінде мерзімін көрсетіп жазбаша талап жолдайды.

5.4. Егер өнім беруші Ақауды жоймаса (көрсетілген қызметтерді осы Шарттың 1 және 2 қосымшаларындағы талаптарына сәйкес етіп жасамаса) және Тапсырыс берушіден жазбаша талап алған соң 7 (жеті) күн ішінде жазбаша түрде жауап бермесе, Тапсырыс беруші өнім берушіге қатысты басқа да құқықтарына нұқсан келтірместен Жеткізушінің есебінен ақауды жөндеу үшін қажет санкциялар мен шараларды қолдана алады.


6. ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Өнім беруші құқықты:

- тапсырыс берушінің тапсырмасын орындау әдісін өздігінен анықтауға;

- қызмет көрсету аяқталған соң (өте жақсы түрде) және Тараптардың тиісті көрсетілген қызмет актісіне қол қойылған соң төлемін талап етуге;

- көрсетілетін қызметтердің сапасын тексеруге;

6.2. Тапсырыс беруші құқықты:

- сатып алынатын тауарлардың сапасын тексеруге;

- қызмет көрсету барысында өнім беруші келтірген зиянның орынын толтыруды талап етуге;

6.3. Өнім беруші міндетті:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес тауарды тиісінше және сапалы жеткізу және қосымша қызмет көрсету бойынша жауапкершілік атқару:


7. ҚҰҚЫҚТАРЫН БЕРУ

7.1. Осы Шарт бойынша Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз біреуге өз міндеттемелерін не толығынан, не жартылай бермеуге тиіс.


^ 8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

8.1. Өнім беруші сапасыз қызмет көрсеткен жағдайда, Тапсырыс берушінің осы факті туралы хабарламасында көрсетілген мерзім ішінде Өнім беруші өз есебінен жаңа сапалы қызметтер көрсетуі тиіс.

Өнім беруші тарапынан қызмет көрсету кешіктірілсе, осы Шарт жүктейтін келесі санкцияларға әкеліп соғады:

1) егер Өнім беруші осы Шартта белгіленген мерзімдерде жүйелі түрде қызмет көрсетпеген жағдайда Шарт бұзылады;

2) егер Жеткізуші осы Шартта белгіленген мерзімдерде қызмет көрсетпеген жағдайда тұрақсыздық сомасын төлейді. Тұрақсыздық сомасы - әрбір мерзімі өткен күн үшін көрсетілмеген қызмет сомасынан 0,1%.

8.2. Өнім беруші Шартты орындау кезеңінде кез келген уақытта қызметті уақытында көрсетуге кедергі жасайтын жағдайларға кезіксе, Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге кешігу фактісі, оның болжамды ұзақтығының себептері туралы жазбаша хабарлама жасауы қажет. Тапсырыс беруші Өнім берушіден хабарлама алған соң, ахуалды бағалап, өз тарапынан Өнім берушіге айыппұл қолданбауына болады. Айыппұл санкцияларын қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда Өнім беруші тиісті айыппұл санкцияларын төлеген соң, Тапсырыс беруші көрсетілген қызмет актісі бойынша Өнім берушіге тиесілі көрсетілген қызмет құнын төлейді.

8.3. Тұрақсыздық сомасының төлемі Шарт бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.


^ 9. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

9.1. Тараптар осы Шартта қарастырылған жауапкершілікке тартылмайды, егер осы Шарттың талаптарының орындалуы төтенше жағдайларға, оның ішінде табиғат апаттары, жер сілкіністері, дауылдар, өрттер, технологиялық апаттар, әскери іс-қимылдар, індеттер, ереуілдер және мемлекеттік органдардың актілерінің қабылдануына байланысты болса.

9.2. Төтенше жағдайлар басталған кезде осы Шарттың орындалуы зиян шеккен тарапқа қатысты оның өршіген кезінде және зардаптары жойылғанға дейін тоқтатылады.

9.3. Төтенше жағдайларға тап болған тарап оның басталғаны/аяқталғанынан кейін 5 (бес) күннің ішінде келесі тарапқа осы жағдайлардың басталғаны/аяқталғаны туралы жазбаша хабарлама жасауы қажет, сондай-ақ, келесі тарап талабы бойынша көрсетілген жағдайлардың басталғанын/аяқталғанын растайтын фактісі бар құжат беруі тиіс.


^ 10. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫ БҰЗУ

10.1.Осы Шарт Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңының 37 бабы 9 тармағымен қарастырылған жағдайлар анықталған кезде кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

10.2. Осы Шарт Тараптардың келісімімен бұзылуы мүмкін.

10.3. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта жазбаша хабарлама жібере отырып, келісім-шартты бұза алады. Бұл жағдайда шартты бұзу тез арада жасалады және Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық жауапкершілікке тартылмайды.

10.4. Тапсырыс беруші Шарттың әрі қарай орындалуын мақсатсыз деп тауып, кез келген уақытта Өнім берушіге жазбаша хабарлама жібере отырып, келісім-шартты бұза алады. Хабарламада Шарт бұзудың себебі көрсетілуі, Шарттық міндеттемелердің жоққа шығарылған көлемі, сондай-ақ, Шарттың болжамды бұзылу күні айтылуы тиіс.

Осы жағдайларға байланысты Шарт бұзылғанда Өнім беруші Шарт бұзылған күнге дейін ғана нақты көрсетілген қызмет үшін төлемді талап етуге құқықты.

10.5. Тараптар осы Шарттың мерзімінен бұрын бұзылғаны күнінен бастап 15 банк күнінің ішінде нақты орындалған міндеттемелер бойынша есептесулер жүргізуі тиіс.


^ 11. ҚОРЫТЫНДЫ ЖАҒДАЙЛАР

11.1. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалып, Тараптардың өкілетті өкілдері қол қойғаннан кейін ғана дұрыс болады.

11.2. Барлық хабарламалар мен хабарларды адамдар әкелсе, телефакспен, телекспен немесе курьерлік почтамен тиісті Тарап мекен-жайы бойынша жіберілсе, ол дұрыс деп саналады.

11.3. Осы Шарттан туындаған барлық даулар мен түрлі пікірлер келіссөздер арқылы шешіледі. Реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес сот арқылы қарастырылады.

11.4. Осы Шарт бірдей заңдық күші бар екі данада, орыс тілінде әр Тарап үшін бір-бірден жасалды.

11.5. Осы Шарт Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркегеннен кейін өз күшіне енеді және 2012 жылғы 31 желтоқсанға дейін жұмыс істейді.

^ 12. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ, РЕКВИЗИТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛТАҢБАЛАРЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ

Өнім беруші

«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі» мемлекеттік мекемесі

Астана қаласы, Есіл ауданы,

Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс

СТН 600 700 010 889

ИИК KZ92070101KSN0000000

^ БИК KKMFKZ2A

«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» мемлекеттік мекемесі
______________________
1   2   3   4   5Похожие:

007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші iconКонкурстық құжаттама тегін беріледі
Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде ibm lotus Domino Enterprise...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші icon007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде ibm lotus Domino Enterprise Server
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі,...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші icon«004 «Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде талдамалы жұмыстар жүргізу» 2 іс-шарасы бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі,...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші iconКонкурстық құжаттама тегін беріледі
Республикасы Статистика агенттігі 001 «Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші iconКонкурстық құжаттама тегін беріледі
Республикасы Статистика агенттігі 009 «Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер» республикалық бюджеттік бағдарламасы...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші icon011 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған бағдарламалық
«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші iconКонкурстық құжаттама тегін беріледі
«Статистикалық деректерді жинау және өңдеу бойынша қызметтер» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде жалпымемлекеттік статистикалық...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші iconҚазақстан Республикасының мұнай және газ Министрлігінің «Күрделі шығындар» 015 республикалық бюджеттік бағдарлама шеңберінде кеңсе техникасын бір дереккөзден алынған тәсіл бойынша мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама
Ақстан Республикасының мұнай және газ Министрлігі, Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр д-лы, 19 үй, «А» блогы, 0301 каб., Қазақстан...
007 \"Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары\" республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде көшірмелі аппараттарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жөніндегі конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жақ жағалау, Орынбор көшесі, 8, «Министрлiктер үйi», 4 кіреберіс, www stat kz, электронды адресі: mkozhabaeva@stat
«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін жасау және дамыту» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолда бар лицензияланған...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы