2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
страница7/12
Дата конвертации04.10.2012
Размер2.66 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

5. Ауылды жерлердегі шағын кәсіпорындар
Малые предприятия в сельской местности


Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі - өндірушінің өзі белгілеген бағасымен босатылған барлық өнім мен көрсетілген қызметтер құны.

Өндірістік шығыстар – негізгі және қосалқы қызмет түрлеріндегі өндірілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар.

Өндірістік емес шығыстар - бұл өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстарды, әкімшілік шығыстарды, қаржыландыруға жұмсалған шығыстарды қамтитын кезең шығыстары

Материалдық шығындар - материалдық ресурстардың құны, оларды сатып алу (ҚҚС есебінсіз) бағасына сүйеніп, жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржалары қызметінің құны, кеден бажы, бөгде ұйымдардың және кәсіпорынның қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға және жеткізуге жұмсалатын шығыстары қоса қалыптасады.

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс - алынған және алуға жататын кіріс сомасынан қосылған құн салығын, акциздерді алып тастағандағы, сондай-ақ, қайтарылып берілген, тұтынушыларға ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағандағы түскен кіріс.

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны - босатылған (тиелген) дайын өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) нақты өзіндік құны.

Жалпы пайда өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс пен өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) жалғасатын қызмет кезеңіндегі пайда (залал) сомасымен және қызметті тоқтатқаннан түскен пайдамен (залалмен) анықталады.

Қорлар – қызмет көрсетілгенде немесе сату үшін өндірістік үдерісте қолдануға арналған кәсіпорынның қысқа мерзімді активтері.


Объем произведенной продукции и оказанных услуг – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.

Производственные расходы – затраты, формирующие себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг основного и вторичного видов деятельности.

Непроизводственные расходы – это расходы периода, которые включают расходы по реализации продукции и оказанию услуг, административные расходы, расходы на финансирование.

Материальные затраты – стоимость материальных ресурсов, сформированная исходя из цены их приобретения (без учета НДС, акцизов), включая наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, посредническим, внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций и физических лиц, не являющихся персоналом предприятия.

Доход от реализации продукции и оказания услуг – сумма полученного и подлежащего к получению дохода за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, а также стоимости возвращенных товаров, скидки с продаж и скидки с цены, представленных покупателю.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – фактическая себестоимость отпущенной (отгруженной) готовой продукции (работ, услуг).

Валовая прибыль определяется разницей дохода от реализации продукции и оказания услуг и себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг.

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется суммой прибыли (убытка) за период от продолжаемой деятельности и прибылью (убытком) от прекращенной деятельности.

Запасы – краткосрочные активы предприятия, предназначенные для использования в производственном процессе, при предоставлении услуг или для продажи.


2012 жылғы қаңтар-маусымдағы экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерлерде орналасқан, шағын кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштері
Основные показатели деятельности малых предприятий, расположенных в сельской местности, в январе-июне 2012 года по видам экономической деятельности
Шағын кәсіпорынның саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг,

тыс. тенге
Барлығы

13 080

103 235

52 854

181 989 168

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

4 426

33 405

38 651

24 558 503

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

241

4 004

57 421

4 290 908

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

1 033

12 445

63 792

34 148 916

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

74

1 458

53 505

2 079 000

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

456

4 559

36 129

3 200 823

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

1 828

14 805

69 496

54 325 956

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

2 248

10 724

56 341

31 094 101

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

385

5 670

56 500

10 910 760

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

97

721

35 659

1 382 051

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

233

1 489

65 678

1 405 294

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

382

1 251

55 692

1 194 953

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

406

2 032

44 247

3 071 059

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

475

3 736

71 936

6 465 078

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

475

2 511

43 853

2 408 340

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

277

4 213

48 749

1 349 466

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

44

212

40 455

103 960

Предоставление прочих видов услугЖалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге
Барлығы

208 626 626

110 291 244

12 810 499

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

51 827 048

29 869 726

4 243 240

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

5 389 551

1 919 759

-345 794

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

54 003 514

37 070 152

-6 642 893

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

2 733 789

1 544 876

-103 866

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

3 622 694

1 067 845

-191 416

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

45 109 225

23 432 892

10 062 105

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

18 525 945

7 726 627

5 889 853

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

10 553 837

3 635 349

-421 047

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

994 656

544 347

12 682

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

1 101 043

132 127

203 223

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

1 068 009

40 263

307 810

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

3 935 358

975 681

-535 352

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

5 107 102

860 205

153 161

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

2 201 380

1 136 436

311 444

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

2 372 195

313 862

-159 545

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

81 280

21 097

26 894

Предоставление прочих видов услуг2012 жылғы қаңтар-маусымжағы облыстар бойынша, ауылды жерлерде орналасқан, шағын кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштері
Основные показатели деятельности малых предприятий, расположенных в сельской местности, в январе-июне 2012 года по областям
Шағын кәсіпорынның саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

13 080

103 235

52 854

181 989 168

Ақмола

882

11 102

54 045

17 807 718

Ақтөбе

494

3 264

43 717

4 128 334

Алматы

3 109

23 771

63 287

57 473 938

Атырау

458

2 699

51 866

4 626 113

Батыс Қазақстан

379

3 180

36 813

3 374 255

Жамбыл

592

6 160

75 006

24 637 125

Қарағанды

394

3 921

46 627

6 281 975

Қостанай

778

7 899

43 400

11 618 316

Қызылорда

598

2 727

57 206

5 287 629

Маңғыстау

442

2 655

76 018

7 531 273

Оңтүстік Қазақстан

2 921

12 875

51 122

23 774 727

Павлодар

398

4 031

43 850

2 246 386

Солтүстік Қазақстан

730

10 149

38 509

3 091 075

Шығыс Қазақстан

905

8 802

46 230

10 110 304Жалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

208 626 626

110 291 244

12 810 499

Ақмола

28 643 086

16 878 221

2 138 006

Ақтөбе

4 434 161

2 592 022

-737 416

Алматы

46 417 196

18 511 361

4 898 416

Атырау

3 923 219

1 645 551

520 321

Батыс Қазақстан

4 565 501

2 217 887

-384 366

Жамбыл

17 905 711

6 785 176

5 521 043

Қарағанды

6 673 736

4 397 008

-7 063

Қостанай

17 649 652

11 967 863

280 718

Қызылорда

4 913 256

1 999 557

704 806

Маңғыстау

13 419 483

9 161 467

-2 010 058

Оңтүстік Қазақстан

28 002 836

16 757 516

1 012 376

Павлодар

3 440 998

1 739 846

197 833

Солтүстік Қазақстан

16 997 131

10 005 505

1 447 612

Шығыс Қазақстан

11 640 660

5 632 264

-771 7292012 жылғы қаңтар-маусымдағы облыстар бойынша, ауылды жерлерде орналасқан, шағын кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштері
Основные показатели деятельности малых предприятий, расположенных в сельской местности, в январе-июне 2012 года по областям

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Шағын кәсіпорындар саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

4 426

33 405

38 651

24 558 503

Ақмола

505

5 708

46 593

8 883 596

Ақтөбе

170

1 169

33 317

2 119 772

Алматы

492

3 353

47 528

2 385 431

Атырау

25

729

26 452

317 899

Батыс Қазақстан

98

984

27 707

323 412

Жамбыл

128

1 005

33 871

328 544

Қарағанды

132

1 003

28 473

1 242 128

Қостанай

284

3 636

41 723

4 378 767

Қызылорда

144

432

24 498

149 601

Маңғыстау

18

186

53 403

41 723

Оңтүстік Қазақстан

1 590

4 704

30 244

1 429 839

Павлодар

104

942

44 369

623 768

Солтүстік Қазақстан

462

7 044

36 565

254 117

Шығыс Қазақстан

274

2 510

36 534

2 079 906Жалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

51 827 048

29 869 726

4 243 240

Ақмола

14 506 578

8 013 895

3 429 305

Ақтөбе

2 064 094

1 524 565

-482 691

Алматы

3 960 435

1 761 652

-166 649

Атырау

352 029

71 263

31 443

Батыс Қазақстан

935 922

608 549

-197 071

Жамбыл

444 762

172 584

-142 430

Қарағанды

1 324 387

902 400

258 311

Қостанай

7 490 603

4 440 127

463 478

Қызылорда

189 595

55 072

-46 697

Маңғыстау

106 966

28 651

62 598

Оңтүстік Қазақстан

2 949 995

1 608 590

-72 243

Павлодар

1 204 385

750 824

129 913

Солтүстік Қазақстан

13 700 644

8 511 199

1 048 208

Шығыс Қазақстан

2 596 653

1 420 355

-72 235

Өңдеу өнеркәсібі
Обрабатывающая промышленность

Шағын кәсіпорындар саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

1 033

12 445

63 792

34 148 916

Ақмола

52

2 017

71 585

6 029 648

Ақтөбе

36

286

44 565

263 072

Алматы

356

4 013

79 449

12 595 265

Атырау

22

138

37 804

161 819

Батыс Қазақстан

30

382

66 155

360 392

Жамбыл

64

377

30 523

395 492

Қарағанды

45

561

52 696

2 518 779

Қостанай

56

848

37 582

2 528 185

Қызылорда

30

192

32 934

67 952

Маңғыстау

24

229

78 101

519 149

Оңтүстік Қазақстан

184

1 590

60 081

6 820 860

Павлодар

30

322

62 282

291 455

Солтүстік Қазақстан

24

465

33 393

605 533

Шығыс Қазақстан

80

1 025

57 795

991 315Жалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

одан материалдық шығындар, мың теңге
из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

54 003 514

37 070 152

-6 642 893

Ақмола

9 175 123

7 186 629

-138 814

Ақтөбе

403 559

240 569

-113 749

Алматы

14 219 655

7 435 387

-336 585

Атырау

168 210

89 291

-5 652

Батыс Қазақстан

438 122

123 142

62 841

Жамбыл

382 796

258 570

15 691

Қарағанды

2 805 228

2 420 262

-381 777

Қостанай

2 903 985

2 401 831

82 754

Қызылорда

145 893

93 552

-2 354

Маңғыстау

8 716 502

7 393 976

-2 403 585

Оңтүстік Қазақстан

11 817 025

8 067 327

-2 723 410

Павлодар

386 451

243 416

103 905

Солтүстік Қазақстан

679 655

503 642

-3 935

Шығыс Қазақстан

1 761 310

612 558

-798 223Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Шағын кәсіпорындар саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

2 248

10 724

56 341

31 094 101

Ақмола

104

560

80 798

883 646

Ақтөбе

80

184

30 368

26 867

Алматы

882

3 974

71 151

16 718 333

Атырау

50

237

90 480

943 431

Батыс Қазақстан

36

70

43 760

39 686

Жамбыл

102

1 102

37 388

1 248 774

Қарағанды

60

391

19 159

679 140

Қостанай

180

874

52 230

1 283 024

Қызылорда

54

230

41 187

69 834

Маңғыстау

56

254

83 127

4 608 507

Оңтүстік Қазақстан

396

1 475

43 585

1 757 811

Павлодар

40

47

17 189

55 859

Солтүстік Қазақстан

56

446

35 072

541 439

Шығыс Қазақстан

152

880

47 624

2 237 750Продолжение Жалғасы
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

18 525 945

7 726 627

5 889 853

Ақмола

1 429 430

172 067

59 629

Ақтөбе

34 369

472

1 653

Алматы

5 143 243

334 614

4 871 053

Атырау

848 570

612 658

170 523

Батыс Қазақстан

113 752

2 829

104 770

Жамбыл

1 080 247

593 413

240 102

Қарағанды

243 322

63 220

63 573

Қостанай

4 547 599

4 012 345

1 985

Қызылорда

79 069

21 600

26 135

Маңғыстау

1 090 020

180 832

103 122

Оңтүстік Қазақстан

1 277 650

232 671

282 470

Павлодар

7 637

3 822

2 028

Солтүстік Қазақстан

358 731

31 584

264 822

Шығыс Қазақстан

2 272 306

1 464 500

30 756
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы