2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
страница6/12
Дата конвертации04.10.2012
Размер2.66 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

4.Қаржы көрсеткіштері
Финансовые показатели


Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі - өндірушінің өзі белгілеген бағасымен босатылған барлық өнім мен көрсетілген қызметтер құны.

Өндірістік шығыстар – негізгі және қосалқы қызмет түрлеріндегі өндірілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар.

Өндірістік емес шығыстар - бұл өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстарды, әкімшілік шығыстарды, қаржыландыруға жұмсалған шығыстарды қамтитын шығыстар.

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс - алынған және алуға жататын кіріс сомасынан қосылған құн салығын, акциздерді алып тастағандағы, сондай-ақ, қайтарылып берілген, тұтынушыларға ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағандағы түскен кіріс.

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны - босатылған (тиелген) дайын өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) нақты өзіндік құны.

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) жалғасатын қызмет кезеңіндегі пайда (залал) сомасымен және қызметті тоқтатқаннан түскен пайдамен (залалмен) анықталады.

Дебиторлық берешек – жеке және заңды тұлғалардан, кәсіпорынға олармен шаруашылықтық өзара қатынасының қорытындысында тиіс борыштар сомасы. Оның ішіне жөнелтілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін борыштар кіреді.

Міндеттемелер бойынша берешек – кәсіпорындардың уақытша тартылған және тиісті жеке және заңды тұлғаларға қайтарылған ақшалай қаражаттар. Кредиторлық берешекті жөнелтілген өнімге төленбеген төлемдер, төленбеген салықтар, есептелінген еңбекақының төленбеген төлемақылары құрайды.

Мерзімі өткен берешек – есеп беретін күнге өтелмеген берешектің өткен кезеңнен ауысқан қалдығы қосылған мерзімі өткен берешек сомасы.


Объем произведенной продукции и оказанных услуг – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.

Производственные расходы – затраты, формирующие себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг основного и вторичного видов деятельности.

Непроизводственные расходы – это расходы, которые включают расходы по реализации продукции и оказанию услуг, административные расходы, расходы на финансирование.

Доход от реализации продукции и оказания услуг – сумма полученного и подлежащего к получению дохода за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, а также стоимости возвращенных товаров, скидки с продаж и скидки с цены, представленных покупателю.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – фактическая себестоимость отпущенной (отгруженной) готовой продукции (работ, услуг).

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется суммой прибыли (убытка) за период от продолжаемой деятельности и прибылью (убытком) от прекращенной деятельности.

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающаяся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Включает в себя долги за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.

Задолженность по обязательствам - денежные средства, временно привлеченные предприятием и подлежащие возврату соответствующим юридическим и физическим лицам. Кредиторскую задолженность составляют неосуществленные платежи за отгруженные товары, неоплаченные налоги, невыплаченная начисленная заработная плата и др.

Просроченная задолженность – сумма просроченной задолженности включающая переходящие остатки задолженности с предыдущего периода и непогашенные на отчетную дату.


2012 жылғы II тоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі
Результат финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по видам экономической деятельности во II квартале 2012 года

мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции и оказанных услуг

Өнімдерді өткізуден және қызметтер көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

Өндірістік емес шығыстар
Непроизвод-ственные расходы

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообло-жения
Барлығы

1 244

588 783 703

690 326 976

315 012 347

106 795 253

283 503 675

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

614

48 215 289

60 750 614

50 416 248

11 927 461

1 366 263

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

83

397 892 003

425 004 437

116 721 486

46 560 481

265 236 141

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

156

67 310 139

72 268 333

53 313 149

18 764 382

2 605 129

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

27

3 860 942

6 809 454

5 577 198

532 589

1 757 991

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

26

1 054 720

1 023 700

799 748

142 076

108 531

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

74

24 466 011

23 464 761

11 772 485

3 085 985

9 262 113

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

46

11 102 514

65 285 718

51 070 948

12 620 722

3 644 708

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

96

18 212 346

19 970 057

13 884 501

3 844 885

2 715 010

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

8

360 510

387 698

204 179

197 777

10 453

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

3

251 371

251 371

153 049

73 102

29 192

Информация и связь

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

7

1 207 691

940 906

615 412

584 033

-150 953

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

36

10 204 541

10 079 957

6 958 103

6 478 825

-2 736 394

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

10

2 945 899

2 945 899

2 355 721

606 868

-15 672

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

56

1 552 152

1 080 019

1 151 493

1 229 833

-316 921

Искусство, развлечения и отдых2012 жылғы II тоқсандағы облыстар бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі
Результат финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности,
по областям во II квартале 2012 года

мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции и оказанных услуг

Өнімдерді өткізуден және қызметтер көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

Өндірістік емес шығыстар
Непроизводственные расходы

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообложения

Қазақстан Республикасы

1 244

588 783 703

690 326 976

315 012 347

106 795 253

283 503 675

Ақмола

175

23 894 396

34 080 690

29 464 782

7 494 316

-1 414 032

Ақтөбе

37

19 036 754

21 263 402

13 042 866

5 714 373

3 533 757

Алматы

194

68 907 529

79 965 561

56 759 749

21 951 793

5 796 289

Атырау

32

21 112 152

21 082 947

9 553 134

1 566 820

10 255 229

Батыс Қазақстан

31

284 260 226

283 579 356

47 448 141

16 090 571

220 518 456

Жамбыл

44

5 734 180

6 394 802

5 551 033

2 375 607

-1 189 640

Қарағанды

66

13 459 228

21 059 005

12 527 061

4 541 962

4 780 400

Қостанай

188

24 775 467

73 097 291

45 604 817

10 529 855

19 217 723

Қызылорда

64

8 864 123

5 462 861

4 651 744

1 689 910

-206 627

Маңғыстау

36

4 356 989

7 613 182

4 510 128

5 466 607

-2 065 054

Оңтүстік Қазақстан

102

80 993 378

95 821 832

53 528 366

18 773 354

25 254 856

Павлодар

29

5 016 019

5 200 536

2 295 396

2 161 850

975 922

Солтүстік Қазақстан

162

16 056 730

21 789 144

19 456 768

3 695 409

-954 523

Шығыс Қазақстан

84

12 316 532

13 916 367

10 618 362

4 742 826

-999 0812012 жылғы 1 шілдедегі экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың берешегі
Задолженность крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по видам экономической деятельности
на 1 июля 2012 года

мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Дебиторлық берешек
Дебиторская задолженность

одан – сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі
из неё - задолженность покупателей и заказчиков
барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

1 244

1 290 473 169

4 658 995

730 661 000

4 118 602

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

614

282 136 740

1 891 853

252 086 871

1 760 645

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

83

518 206 152

979 297

192 949 767

841 997

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

156

108 384 139

398 739

55 080 379

310 426

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

27

1 478 914

37 631

1 189 774

14 127

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

26

1 873 671

11 591

1 514 369

7 601

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

74

120 062 572

434 849

114 952 235

429 939

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

46

168 059 124

26 661

67 348 534

20 144

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

96

55 043 641

839 561

33 146 090

702 539

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

8

248 900

-

124 061

-

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

3

176 098

965

51 054

965

Информация и связь

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

7

4 197 893

-

1 020 256

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

36

24 233 220

18 428

9 028 351

18 428

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

10

1 574 190

-

1 376 465

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

56

55 295

19 101

13 355

11 791

Искусство, развлечения и отдыхЖалғасы ПродолжениеМіндеттемелер бойынша берешек
Задолженность по обязательствам

жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу бойынша
по расчетам с поставщиками и подрядчиками
барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

2 359 876 814

16 188 935

652 664 353

9 814 862

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

569 720 409

9 784 195

300 861 390

6 439 648

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

820 519 316

2 723 941

92 322 010

1 172 202

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

370 385 221

1 137 229

84 776 304

668 271

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

53 237 965

20 954

8 658 929

4 354

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

3 054 190

17 866

1 407 080

-

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

67 471 644

681 286

20 355 081

680 886

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

246 451 033

-

94 076 793

-

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

108 134 292

1 801 847

30 806 106

841 850

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

2 678 763

-

1 959 634

-

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

1 180 030

-

152 712

-

Информация и связь

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

20 032 553

-

2 765 253

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

85 928 781

13 919

12 665 615

-

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

3 068 771

-

533 181

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

1 178 089

7 651

60 498

7 651

Искусство, развлечения и отдыхЖалғасы Продолжениебюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойынша
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

міндетті зейнетақылық жарнаны жинақтаушы зейнетақы қорына аудару
по перечислению обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды

банк қарыздары бойынша
по займам банков
барлығы
всего

одан мерзімі өткендері
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

61 618 878

202 382

4 456 822

71 005

608 131 600

3 438 948

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

4 105 224

83 788

615 203

53 743

120 138 171

1 712 677

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

37 917 112

49 461

426 016

10 672

163 293 692

1 329 353

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

8 665 395

860

2 509 723

-

112 358 033

396 918

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

333 164

8 672

35 873

917

38 092 619

-

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

149 519

-

25 442

-

-

-

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

4 462 094

-

200 829

-

10 814 441

-

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

2 026 781

-

43 009

-

80 319 795

-

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

1 890 726

59 554

172 603

5 673

53 651 360

-

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

42 111

-

3 841

-

-

-

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

42 692

-

1 724

-

613 234

-

Информация и связь

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

26 335

-

3 680

-

4 533 444

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

1 247 383

-

80 228

-

22 774 182

-

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

403 322

-

8 460

-

1 542 629

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

239 224

-

7 742

-

-

-

Искусство, развлечения и отдыхСоңы Окончаниеөзге де қарыздар бойынша
по прочим займам

өзге де кредиторлық берешектер мен есептеулер бойынша
по прочей кредиторской задолженности и начислениям

одан еңбекақы төлеу бойынша берешек
из нее задолженность по оплате трудабарлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

Барлығы

366 081 176

1 101 561

666 923 985

1 560 177

8 233 563

132 488

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

51 197 940

958 096

92 802 481

536 243

1 392 515

24 194

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

160 077 335

110 465

366 483 151

51 788

2 231 737

19 050

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

111 105 037

-

50 970 729

71 180

1 543 327

3 987

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

86 400

-

6 030 980

7 011

215 305

7 011

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

42 269

-

1 429 880

17 866

67 991

10 651

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

4 408 984

-

27 230 215

400

969 657

-

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

7 862 763

-

62 121 892

-

148 647

-

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

3 502 047

33 000

18 111 450

861 770

672 127

56 366

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

605 837

-

67 340

-

29 987

-

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

104 575

-

265 093

-

11 654

-

Информация и связь

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

66 050

-

12 637 791

-

26 236

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

26 179 603

-

22 981 770

13 919

457 274

11 229

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

6 600

-

574 579

-

465 755

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

798 905

-

71 720

-

507

-

Искусство, развлечения и отдых2012 жылғы 1 шілдеге облыстар бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың берешегі
Задолженность крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по областям на 1 июля 2012 года

мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Дебиторлық берешек
Дебиторская задолженность

одан – сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі
из неё – задолженность покупателей и заказчиков


барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

1 244

1 290 473 169

4 658 995

730 661 000

4 118 602

Ақмола

614

178 632 589

123 948

145 470 060

123 948

Ақтөбе

83

23 524 897

70 974

10 865 217

66 553

Алматы

156

95 413 987

273 889

44 796 118

79 126

Атырау

27

104 490 242

212 366

102 023 523

198 001

Батыс Қазақстан

26

382 134 800

13 718

108 426 232

11 408

Жамбыл

74

14 397 119

231 550

5 935 656

231 550

Қарағанды

46

33 919 391

364 102

16 628 553

318 857

Қостанай

96

194 453 165

980 519

106 289 398

978 633

Қызылорда

8

16 765 484

508 464

10 243 357

460 135

Маңғыстау

3

26 926 045

467 469

5 521 037

333 308

Оңтүстік Қазақстан

7

95 320 299

425 082

70 150 057

338 556

Павлодар

36

3 580 919

200

1 361 262

0

Солтүстік Қазақстан

10

109 408 462

851 619

97 447 923

848 057

Шығыс Қазақстан

56

11 505 770

135 095

5 502 607

130 470

Жалғасы Продолжение
Міндеттемелер бойынша берешек
Задолженность по обязательствам

одан жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу бойынша
из неё по расчетам с поставщиками и подрядчиками

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

2 359 876 814

16 188 935

652 664 353

9 814 862

Ақмола

363 494 941

3 491 914

168 659 837

2 725 325

Ақтөбе

97 458 595

360 666

7 649 497

354 333

Алматы

351 742 987

2 273 745

70 643 367

719 731

Атырау

24 919 539

79 294

10 934 186

12 761

Батыс Қазақстан

307 357 764

16 231

22 766 195

6 908

Жамбыл

63 038 152

8 157

10 203 179

3 577

Қарағанды

67 020 168

301 093

19 475 066

264 813

Қостанай

299 908 321

942 448

113 296 338

505 178

Қызылорда

82 590 673

1 409 964

7 359 835

1 001 495

Маңғыстау

77 135 812

407 696

11 068 609

241 184

Оңтүстік Қазақстан

278 989 127

1 692 086

47 558 833

100 488

Павлодар

12 138 494

44 456

3 378 414

2 197

Солтүстік Қазақстан

233 895 100

4 923 345

152 356 242

3 642 980

Шығыс Қазақстан

100 187 141

237 840

7 314 755

233 892Жалғасы Продолжение
бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойынша
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

міндетті зейнетақылық жарнаны жинақтаушы зейнетақы қорына аудару
по перечислению обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды

банк қарыздары бойынша
по займам банков

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

61 618 878

202 382

4 456 822

71 005

608 131 600

3 438 948

Ақмола

2 276 783

586

279 725

304

85 943 001

-

Ақтөбе

2 532 281

-

47 135

-

52 711 568

-

Алматы

11 083 281

44 913

2 835 975

19 348

145 258 410

1 329 353

Атырау

3 255 062

277

96 083

1 645

5 471 821

-

Батыс Қазақстан

14 835 161

1 395

10 295

917

1 379 832

-

Жамбыл

330 453

-

44 234

-

6 633 797

-

Қарағанды

6 258 200

13 906

110 517

2 696

23 072 254

-

Қостанай

3 489 940

0

195 546

-

68 039 342

437 270

Қызылорда

912 330

66 047

79 857

3 729

53 443 209

179 945

Маңғыстау

1 349 949

-

135 408

-

28 083 894

-

Оңтүстік Қазақстан

12 398 139

60 887

321 512

31 463

101 730 590

1 312 380

Павлодар

345 813

2 814

22 276

2 085

253 164

-

Солтүстік Қазақстан

1 378 090

11 557

175 653

8 818

28 571 112

180 000

Шығыс Қазақстан

1 173 396

-

102 606

-

7 539 606

-

Соңы Окончаниеөзге де қарыздар бойынша
по прочим займам

өзге де кредиторлық берешектер мен есептеулер бойынша
по прочей кредиторской задолженности и начислениям

одан еңбекақы төлеу бойынша берешек
из нее задолженность по оплате труда

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

366 081 176

1 101 561

666 923 985

1 560 177

8 233 563

132 488

Ақмола

64 948 112

718 179

41 387 483

47 520

795 523

11 878

Ақтөбе

21 606 055

-

12 912 059

6 333

238 036

5 590

Алматы

32 985 372

110 465

88 936 582

49 935

1 670 892

26 783

Атырау

2 243

-

5 160 144

64 611

879 025

-

Батыс Қазақстан

17 290 640

-

251 075 641

7 011

26 767

7 011

Жамбыл

33 182 759

-

12 643 730

4 580

184 598

3 074

Қарағанды

5 542 010

-

12 562 121

19 678

465 343

3 917

Қостанай

39 184 711

-

75 702 444

-

407 868

-

Қызылорда

9 616 549

46 967

11 178 893

111 781

353 013

26 901

Маңғыстау

25 060 824

646

11 437 128

165 866

417 023

-

Оңтүстік Қазақстан

57 965 812

-

59 014 241

186 868

1 782 940

11 317

Павлодар

1 561 246

1 829

6 577 581

35 531

124 949

-

Солтүстік Қазақстан

15 669 922

219 527

35 744 081

860 463

312 372

36 017

Шығыс Қазақстан

41 464 921

3 948

42 591 857

-

575 214

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы