2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
страница4/12
Дата конвертации04.10.2012
Размер2.66 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

2. Еңбекақы төлеу
Оплата труда


Жалақы – еңбек үшін оның күрделілігіне, санына және сапасына сәйкес сыйақы (табыс).

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына бөлу жолымен анықталады.

Атаулы жалақы индексі – есепті кезеңде базистік кезеңмен салыстырғанда жалақының өзгеруін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш.

Нақты жалақы индексі – есепті кезеңдегі бағаның өзгеруін ескере отырып базистік кезеңмен салыстырғанда атаулы жалақының өзгеруін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш.

Атаулы жалақы индексін тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тұтыну бағасының индексіне бөлу жолымен анықталады. Екі индекс те бір және сол уақыт кезеңіне жатады.

Жалақы қоры – Қазақстан Республикасының заңына сәйкес салықтар мен басқа ұстап қалуларды (табыс салығын, міндетті зейнетақы жарналарын) ескере отырып және қаржыландыру көзі мен нақты төлем мерзіміне қарамастан ақшалай және заттай нысанда (лауазымдық қызметақылар (тарифтік мөлшерлемелер), үстеме ақылар, қосымша ақылар, сыйлықақылар мен ынталандырушы және өтемдік сипаттағы өзге төлемдер) қызметкерлердің еңбек ақысын төлеу үшін ұйымның есептелген ақшалай жиынтық қаражаттары.

Жалдамалы (ақы төленетін) қызметкерлер – қызметақы, сыйақы, үстемеақы және т.с.с. түрде, немесе заттай көріністе ақы (сыйақы) төлеу қарастырылған, жалдау шарты бойынша жұмыс істейтін адамдар.


Заработная плата – вознаграждение (доход) за труд в соответствии с его сложностью, количеством и качеством.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников.

Индекс номинальной заработной платы – относительный показатель, характеризующий изменение заработной платы в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом.

Индекс реальной заработной платы – относительный показатель, характеризующий изменение номинальной заработной платы с учетом изменения в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом.

Определяется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен на товары и услуги. Оба индекса относятся к одному и тому же временному периоду.

Фонд заработной платы – начисленные суммарные денежные средства организации для оплаты труда работников в денежной и натуральной форме (должностные оклады (тарифные ставки), доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера), с учетом налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и независимо от источника их финансирования и срока фактических выплат.

Наемные (оплачиваемые) работники – лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме.

2012 жылғы қаңтар-маусымдағы қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы
Среднемесячная номинальная заработная плата работников в январе-июне 2012 года

теңге тенге
Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

Қаңтар-маусым
Январь-июнь
Қызмет түрлері бойынша барлығы

92 191

92 338

100 584

97 568

98 942

104 896

97 279

Всего по видам деятельности

оның ішінде:


в том числе:

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

41 963

41 615

42 522

43 232

53 793

51 679

46 342

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

одан


из него

өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну

41 664

41 412

41 960

42 726

53 216

50 861

45 889

растениеводство и животноводство, охота предоставление услуг в этих областях

орман шаруашылығы және ағаш дайындау

61 856

58 116

81 584

55 478

78 593

80 330

63 622

лесоводство и лесозаготовки

балық шаруашылығы және аквадақыл

38 325

34 251

38 636

61 021

41 680

37 466

42 673

рыболовство и аквакультура

2012 жылғы қаңтар-маусымдағы қызметкерлердің атаулы жалақысының индексі
Индекс номинальной заработной платы работников в январе-июне 2012 года

өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

Қаңтар-маусым
Январь-июньҚызмет түрлері бойынша барлығы

119,0

118,3

115,0

117,2

117,6

118,8

117,6

Всего по видам деятельности
оның ішінде:


в том числе:
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

126,7

125,1

125,7

127,0

121,6

121,3

124,1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
одан


из него
өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну

128,0

125,9

126,0

126,7

122,5

121,3

124,6

растениеводство и животноводство, охота предоставление услуг в этих областях

орман шаруашылығы және ағаш дайындау

92,8

108,2

131,9

131,8

104,7

117,1

108,3

лесоводство и лесозаготовки

балық шаруашылығы және аквадақыл

113,7

98,4

116,8

159,1

116,3

121,1

124,1

рыболовство и аквакультура

2012 жылғы қаңтар-маусымдағы қызметкерлердің нақты жалақысының индекстері
Индексы реальной заработной платы работников в январе-июне 2012 года

өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

Қаңтар-маусым
Январь-июнь
Қызмет түрлері бойынша барлығы

112,4

112,9

109,9

111,8

112,0

113,3

112,0

Всего по видам деятельности

оның ішінде:


в том числе:

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

119,6

119,5

120,1

121,2

115,8

115,6

118,2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

одан


из него

өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну

120,9

120,3

120,5

120,9

116,7

115,6

118,7

растениеводство и животноводство, охота предоставление услуг в этих областях

орман шаруашылығы және ағаш дайындау

87,6

103,4

126,1

125,8

99,7

111,7

103,2

лесоводство и лесозаготовки

балық шаруашылығы және аквадақыл

107,4

93,9

111,7

151,8

110,7

115,4

118,2

рыболовство и аквакультура

2012 жылғы қаңтар-маусымдағы қызметкерлердің орташа айлық атаулы және нақты жалақысы
Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников в январе-июне 2012 года
Қызметтің барлық түрлері бойынша
По всем видам деятельности

Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну
Растениеводство и животноводство, охота предоставление услуг в этих областях

теңге
тенге

өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен
в % к соответствующему периоду прошлого года

орташа республикалық деңгейге %-бен
в % к среднереспуб-ликанскому уровню

теңге
тенге

өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен
в % к соответствующему периоду прошлого года

орташа республикалық деңгейге %-бен
в % к среднереспуб-ликанскому уровню

атаулы жалақы
номинальная заработная плата

нақты жалақы
реальная заработная плата

атаулы жалақы
номинальная заработная плата

нақты жалақы
реальная заработная плата

Қазақстан Республикасы

97 279

117,6

112,0

100

45 889

124,6

118,7

100,0

Ақмола

71 866

124,6

118,5

73,9

42 436

123,2

117,3

92,5

Ақтөбе

85 560

117,3

112,1

88,0

37 252

120,9

115,5

81,2

Алматы

74 878

122,5

117,4

77,0

46 838

117,5

112,6

102,1

Атырау

174 865

107,8

102,6

179,8

28 967

103,5

98,4

63,1

Батыс Қазақстан

86 909

107,7

102,7

89,3

43 999

118,2

112,7

95,9

Жамбыл

70 033

126,7

119,1

72,0

29 063

117,9

110,8

63,3

Қарағанды

87 399

122,2

116,0

89,8

45 645

118,4

112,3

99,5

Қостанай

71 335

119,7

114,8

73,3

50 034

125,5

120,3

109,0

Қызылорда

90 506

121,2

115,6

93,0

41 368

127,4

121,5

90,1

Маңғыстау

162 592

114,0

109,5

167,1

33 489

104,2

100,1

73,0

Оңтүстік Қазақстан

74 302

120,2

114,9

76,4

45 831

122,7

117,3

99,9

Павлодар

80 444

117,6

111,4

82,7

42 635

117,7

111,6

92,9

Солтүстік Қазақстан

66 488

121,7

115,8

68,3

43 645

128,6

122,3

95,1

Шығыс Қазақстан

80 431

122,1

116,6

82,7

49 802

123,1

117,5

108,5

Астана қаласы

137 810

117,7

110,7

141,7

126 981

109,3

102,7

276,7

Алматы қаласы

129 643

113,2

108,5

133,3

96 747

140,0

134,1

210,8

Жалғасы Продолжение
Орман шаруашылығы және ағаш дайындау
Лесоводство и лесозаготовки

Балық шаруашылығы және аквадақыл
Рыболовство и аквакультура

теңге
тенге

өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен
в % к соответствующему периоду прошлого года

орташа республикалық деңгейге %-бен
в % к среднереспуб-ликанскому уровню

теңге
тенге

өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен
в % к соответствующему периоду прошлого года

орташа республикалық деңгейге %-бен
в % к среднереспуб-ликанскому уровню

атаулы жалақы
номинальная заработная плата

нақты жалақы
реальная заработная плата

атаулы жалақы
номинальная заработная плата

нақты жалақы
реальная заработная плата

Қазақстан Республикасы

63 622

108,3

103,2

100,0

42 673

124,1

118,2

100.0

Ақмола

52 650

78,5

74,7

82,8

40 578

121,4

115,5

95,1

Ақтөбе

59 984

111,5

106,5

94,3

-

-

-

-

Алматы

-

-

-

-

33 752

73,6

70,5

79,1

Атырау

57 769

143,8

136,8

90,8

44 338

133,1

126,6

103,9

Батыс Қазақстан

62 750

149,5

142,5

98,6

-

-

-

-

Жамбыл

37 292

187,4

176,1

58,6

-

-

-

-

Қарағанды
-

-

-

-

-

-

-

Қостанай

42 468

97,2

93,2

66,8

-

-

-

-

Қызылорда

35 000

131,7

125,6

55,0

51 592

139,7

133,1

120,9

Маңғыстау
-

-

-

-

-

-

-

Оңтүстік Қазақстан

38 641

137,5

131,5

60,7

-

-

-

-

Павлодар

87 056

-

-

136,8

-

-

-

-

Солтүстік Қазақстан
-

-

-

-

-

-

-

Шығыс Қазақстан

86 400

122,3

116,8

135,8

20 039

103,5

98,8

47,0

Астана қаласы

72 290

119,3

112,1

113,6

Алматы қаласы

82 878

123,8

118,6

130,3

46 004

147,8

141,6

107,8

2012 жылғы қаңтар-маусымдағы қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысының өңірлік ара салмағы
Региональное соотношение среднемесячной номинальной заработной платы работников в январе-июне 2012 года

пайызбен в процентах
Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

Қаңтар-маусым
Январь-июнь

Қызметтің барлық түрлері бойынша
По всем видам деятельности


Қазақстан Республикасы

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ақмола

74,2

74,6

71,8

74,0

74,6

74,7

73,9

Ақтөбе

87,8

86,8

88,7

85,8

89,3

88,5

88,0

Алматы

78,4

81,6

75,3

75,1

77,6

77,5

77,0

Атырау

186,2

179,4

178,5

188,2

175,2

169,0

179,8

Батыс Қазақстан

88,9

88,7

92,5

87,9

89,5

87,8

89,3

Жамбыл

73,1

73,5

69,9

71,6

72,2

73,4

72,0

Қарағанды

88,8

93,7

86,1

87,2

92,6

90,5

89,8

Қостанай

74,2

74,3

71,5

72,4

74,1

72,8

73,3

Қызылорда

95,2

90,8

89,1

92,0

91,0

96,7

93,0

Маңғыстау

153,5

155,3

195,0

169,5

161,7

167,7

167,1

Оңтүстік Қазақстан

76,9

75,5

73,4

75,0

74,8

81,8

76,4

Павлодар

83,9

82,6

82,2

81,4

84,7

80,9

82,7

Солтүстік Қазақстан

69,4

69,4

65,6

66,2

68,5

70,8

68,3

Шығыс Қазақстан

82,4

82,8

80,4

81,3

83,4

84,8

82,7

Астана қаласы

145,5

143,9

149,2

142,0

139,2

143,4

141,7

Алматы қаласы

132,5

132,4

132,0

137,9

135,1

129,4

133,3

Жалғасы Продолжение
Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

Қаңтар-маусым
Январь-июнь

Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну
Растениеводство и животноводство, охота предоставление услуг в этих областях


Қазақстан Республикасы

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ақмола

87,8

87,7

88,2

84,9

105,0

94,8

92,5

Ақтөбе

86,6

80,9

79,3

78,2

92,5

81,6

81,2

Алматы

110,5

115,3

109,9

107,7

88,8

94,1

102,1

Атырау

69,8

70,9

67,4

66,6

52,5

63,4

63,1

Батыс Қазақстан

101,1

97,3

105,0

98,9

87,7

95,6

95,9

Жамбыл

65,7

64,7

64,2

75,4

54,2

62,5

63,3

Қарағанды

112,3

100,7

95,3

113,2

91,9

93,2

99,5

Қостанай

104,4

103,6

110,8

108,8

115,9

107,8

109,0

Қызылорда

95,3

97,4

84,3

94,1

93,5

82,9

90,1

Маңғыстау

86,7

93,2

96,4

78,1

58,6

60,8

73,0

Оңтүстік Қазақстан

114,2

101,0

115,7

111,8

78,7

91,4

99,9

Павлодар

96,3

91,9

107,4

95,8

92,4

88,5

92,9

Солтүстік Қазақстан

91,4

89,3

91,6

94,0

93,8

104,1

95,1

Шығыс Қазақстан

117,1

136,7

104,1

104,5

96,6

101,7

108,5

Астана қаласы

310,5

341,0

317,0

295,6

212,2

272,3

276,7

Алматы қаласы

194,3

178,0

197,5

241,0

149,5

232,4

210,8

Жалғасы Продолжение
Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

Қаңтар-маусым
Январь-июнь

^ Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

Лесоводство и лесозаготовки

Қазақстан Республикасы

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ақмола

98,0

104,4

25,5

37,4

26,4

-

82,8

Ақтөбе

89,8

93,3

66,9

154,6

-

-

94,3

Алматы

-

-

-

-

-

-

-

Атырау

81,1

86,3

74,9

110,1

77,7

94,9

90,8

Батыс Қазақстан

96,5

102,8

71,8

105,6

74,5

-

98,6

Жамбыл

-

-

-

64,6

43,8

46,1

58,6

Қарағанды

-

-

-

-

-

-

-

Қостанай

66,2

83,5

54,9

69,4

50,1

52,2

66,8

Қызылорда

82,4

87,8

43,7

64,3

45,4

-

55,0

Маңғыстау

-

-

-

-

-

-

-

Оңтүстік Қазақстан

56,0

59,6

44,8

65,8

46,5

68,9

60,7

Павлодар

235,4

250,6

78,7

115,8

81,7

137,9

136,8

Солтүстік Қазақстан

-

-

-

-

-

-

-

Шығыс Қазақстан

104,4

62,8

59,9

196,8

150,9

153,3

135,8

Астана қаласы

105,1

104,8

106,5

93,6

105,5

111,9

113,6

Алматы қаласы

68,3

87,1

135,7

180,6

102,0

129,4

130,3

Соңы Окончание
Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

Қаңтар-маусым
Январь-июнь

^ Балық шаруашылығы және аквадақыл
Рыболовство и аквакультура


Қазақстан Республикасы

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ақмола

114,4

128,0

112,2

71,1

104,0

105,8

95,1

Ақтөбе

-

-

-

-

-

-

-

Алматы

85,0

96,5

85,7

57,6

87,9

89,5

79,1

Атырау

87,7

90,3

89,1

108,0

90,2

103,5

103,9

Батыс Қазақстан

-

-

-

-

-

-

-

Жамбыл

-

-

-

-

-

-

-

Қарағанды

-

-

-

-

-

-

-

Қостанай

-

-

-

-

-

-

-

Қызылорда

131,4

139,4

154,0

102,4

150,7

127,4

120,9

Маңғыстау

-

-

-

-

-

-

-

Оңтүстік Қазақстан

-

-

-

-

-

-

-

Павлодар

-

-

-

-

-

-

-

Солтүстік Қазақстан

-

-

-

-

-

-

-

Шығыс Қазақстан

-

55,9

49,6

-

-

53,6

47,0

Астана қаласы

-

-

-

-

-

-

-

Алматы қаласы

106,6

119,3

131,3

83,1

121,7

119,8

107,81   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы