2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
страница2/12
Дата конвертации04.10.2012
Размер2.66 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

1. Ауыл халқының саны, табиғи қозғалысы, көші-қоны
Численность сельского населения, естественное движение, миграция


Санақ аралығындағы жылдарда халық санын ағымдағы бағалау соңғы халық санағының қорытындысы негізінде жасалады. Оларға жыл сайын туғандардың және осы аумаққа келгендердің саны қосылып, өлгендердің және осы аумақтан кеткендердің саны шегеріліп отырады.

Халықты қалалық және ауылдық деп бөлу тұрғылықты жері бойынша жүргізіледі, сонымен бірге қалалық (қалалар, кенттер) санатына заңнамада белгіленген тәртіппен жатқызылған елді мекендер қалалық мекендер болып есептеледі, ал қалған барлық елді мекендер ауылдық болып табылады.

Елді мекен – азаматтардың шаруашылық және өзге де қоғамдық қызметінің нәтижесінде қалыптасқан, белгіленген тәртіппен есепке алынып тіркелген, ең кемі 50 адам тұратын, жергілікті өкілдікті және атқарушы органдар басқаратын республиканың тұтас қоныстанған аумағының бөлігі. Елді мекендер қалалық және селолық болып бөлінеді.

Қалалық елді мекендер – республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар, кенттер.

Селолық елді мекендер - әкімшілік бағыныштылығына қарамастан барлық қалған елді мекендер.

Өңір – бұл республиканың мүддесі үшін құрылатын және басқарылатын, бірнеше елді мекендер кіретін республика аумағының бір бөлігі.

Облыс, аудан және ауылдық (селолық) округ республикалық әкімшілік-аумақтық құрылыстың негізгі буындары ретінде өңірлер болып табылады. Сондай-ақ оған өзінің құрамында біреуден көп елді мекендері бар кенттік әкімшіліктер теңестіріледі.

Кенттер - өнеркәсіп кәсіпорындары, құрылыс, темір жол стансалары және басқа экономикалық тұрғыдан маңызды объектілер маңындағы ең кемі 3 мыңнан астам адамы бар елді мекендер, олардың ішінде жұмысшылар, қызметшілер және олардың отбасы мүшелері үштен екіден астамды құрайды.

Ауыл/село – ең кемі 50 адам тұратын, ондағы ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын жұмысшылардың және олардың отбасы мүшелерінің саны халықтың жартысынан кем емес елді мекен.

Туу, өлу, некелер мен ажырасулар туралы мәліметтер азаматтық хал актілерін жазу органдарындағы туу, өлу, некеге отыру және бұзу туралы актілеріндегі жыл сайынғы статистикалық деректердің негізінде әзірленеді.

Табиғи өсім жыл ішінде туғандар мен өлгендер санының аралығындағы айырмашылыққа тең.

Көші-қон өсімі келгендер мен кеткендер санының айырмашылығы ретінде есептеледі. Халық санының ағымдағы есебінде қабылданатын көші-қон өсімінің, тұрақты мекенін ауыстырудың есепке алынбай қалған кейбір жағдайларын түзетуден кейін есеп деректерінен айырмашылығы болады.

Халықтың жалпы өсімі табиғи өсім мен көші-қон өсімінің алгебралық қосындысын көрсетеді.

Туу мен өлім-жітімнің, некелесу мен ажырасудың жалпы коэффиценттері тиісінше күнтізбелі жыл ішінде тірі туғандар мен өлгендер санының, тіркелген және бұзылған некелер санының халықтың орташа жылдық санына қатынасы ретінде есептеледі.

Нәрестелер өлімінің коэффициенттері мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы:

Mo – коэффициент есептеліп отырған жыл ішінде туылғандар санынан 1 жасқа дейінгі өлгендер саны

M1 - өткен жылы туғандардан 1 жасқа дейінгі өлгендер саны;

No - сол жылы туғандар саны;

N1 - өткен жылы туғандар саны;


Текущая оценка численности населения в годы между переписями производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию, и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими поселениями считаются населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке к категории городских (города, поселки). Все остальные населенные пункты являются сельскими.

Населенный пункт – это часть компактно заселенной территории республики, сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтенная и зарегистрированная в установленном порядке и управляемая местными представительными и исполнительными органами. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские.

Городские населенные пункты – города республиканского, областного и районного значений, поселки.

Сельские населенные пункты – все остальные населенные пункты независимо от их административной подчиненности.

Регион - это часть территории республики, включающая несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики.

Регионами являются область, район и аульный (сельский) округ, как основные звенья республиканского административно-территориального устройства. Также к нему приравниваются поселковые администрации, имеющие в своем составе более одного населенного пункта.

Поселки – населенные пункты при промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и других экономически важных объектах с численностью не менее 3 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей.

Аул/село – населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей составляют не менее половины населения.

Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах разрабатываются на основании ежегодных статистических данных, содержащихся в актах о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния.

Естественный прирост равен разности между числом родившихся и умерших за год.

Миграционный прирост рассчитывается как разность чисел прибывших и выбывших. Принимаемые в текущих расчетах численности населения, миграционные приросты отличаются от отчетных данных вследствие поправок на недоучет некоторой части случаев перемены места жительства.

Общий прирост населения представляет собой алгебраическую сумму естественного прироста и миграционного прироста.

Общие коэффициенты рождаемости и смертности, брачности и разводимости рассчитываются как отношение соответственно числа родившихся живыми и умерших, числа заключенных и расторгнутых браков в течение календарного года к среднегодовой численности населения.

Коэффициенты младенческой смертности вычисляются по формуле:

где

Mo - число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в году, для которого вычисляется коэффициент;

M1 - число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;

No - число родившихся в том же году;

N1-число родившихся в предыдущем году.


2012 жылғы 1 шілдеге Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісі
Административно-территориальное деление Республики Казахстан на 1 июля 2012 года
Аудан-дар2)
Райо-ны2)

Қалалар
Города

Кенттік әкімшіліктер
Поселковые администрации

Ауылдық әкімшіліктер
Сельские администрации

Елді мекендер
Населенные пункты

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

облыстық маңызы бар
областного значения

аудандық маңызы бар
районного значения

2 және одан көп ДЕМ1)-нен құрылған
состоящие из 2 и более СНП1)

бір ДЕМ-нен құрылған
из одного СНП

2 және одан көп ДЕМ-нен құрылған
состоящие из 2 и более СНП

бір ДЕМ-нен құрылған
из одного СНП

кенттер
поселки

ауылдар
села

Қазақстан Республикасы

175

87

40

45

34

12

22

2 449

1 824

625

34

6 941

Ақмола

17

10

2

8

5

2

3

235

180

55

5

626

Ақтөбе

12

8

1

7

-

-

-

142

117

25

-

411

Алматы

16

10

3

7

1

-

1

251

202

49

1

759

Атырау

7

2

1

1

2

2

-

71

45

26

2

173

Батыс Қазақстан

12

2

1

1

4

3

1

155

129

26

4

446

Жамбыл

10

4

1

3

-

-

-

152

113

39

-

373

Қарағанды

11

11

9

2

10

1

9

192

118

74

10

421

Қостанай

16

5

4

1

3

1

2

255

168

87

3

635

Қызылорда

7

4

2

2

2

2

-

143

62

81

2

263

Маңғыстау

5

3

2

1

-

-

-

44

10

34

-

58

Оңтүстік Қазақстан

14

8

4

4

-

-

-

186

165

21

-

879

Павлодар

10

3

3

-

4

-

4

169

123

46

4

408

Солтүстік Қазақстан

13

5

1

4

-

-

-

202

182

20

-

703

Шығыс Қазақстан

15

10

6

4

3

1

2

252

210

42

3

786

Астана қаласы.

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алматы қаласы

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) ДЕМ-дербес елді мекендер.
СНП-самостоятельные населенные пункты.


2) Одан 15 - қалалардағы аудандар.
Из них 15 – районы в городах.1 шілдедегі халық саны*
Численность населения на 1 июля*

адам человек
Барлығы, адам
Всего, человек

одан ауыл халқы
из него сельское население

Барлық халықтағы үлесі (%-бен)
Доля от всего населения (в %)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Қазақстан Республикасы

16 553 465

16 793 906

7 519 229

7 606 173

45,4

45,3

Ақмола

732 390

731 855

390 742

389 249

53,3

53,2

Ақтөбе

781 730

791 475

299 984

302 749

38,4

38,3

Алматы

1 888 949

1 928 184

1 448 911

1 481 298

76,7

76,8

Атырау

537 015

548 968

279 944

284 816

52,1

51,9

Батыс Қазақстан

610 238

615 177

317 115

314 747

52,0

51,2

Жамбыл

1 050 507

1 063 140

639 400

649 862

60,9

61,1

Қарағанды

1 354 095

1 360 787

295 694

294 504

21,8

21,6

Қостанай

880 221

879 506

435 795

431 430

49,5

49,1

Қызылорда

706 879

719 917

408 354

414 480

57,8

57,6

Маңғыстау

533 939

557 606

255 149

272 723

47,8

48,9

Оңтүстік Қазақстан

2 594 547

2 651 775

1 578 100

1 614 202

60,8

60,9

Павлодар

746 480

748 022

234 048

231 991

31,4

31,0

Солтүстік Қазақстан

587 099

581 589

347 899

343 081

59,3

59,0

Шығыс Қазақстан

1 397 273

1 395 273

588 094

581 041

42,1

41,6

Астана қаласы

716 646

760 452

...

...

...

...

Алматы қаласы

1 435 457

1 460 180

...

...

...

...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы