\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын icon

"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарынНазвание"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын
страница1/6
Дата конвертации22.02.2014
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6

"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ "Жол шаруашылыєын ќўќыќтыќ ќамтамасыз етуді жетілдіру туралы 1998 жылєы 5 ќыркїйектегі № 845 жјне "Жеке жјне заѕды тўлєаларєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ тізілімін бекіту туралы" 2010 жылєы 20 шілдедегі № 745 ќаулыларына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 16 ќазандаєы № 1315 Ќаулысы


"Егемен Ќазаќстан" 2013.02.02., № 59 (27998); "Казахстанская правда" от 02.02.2013 г., № 40-41 (27314-27315), от 05.02.2013 г., № 42-43; (27316-27317), от 07.02.2013 г., № 46-47 (27320-27321); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2012 ж., № 74, 1089-ќўжат
      Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет кодексініѕ 34-бабына жјне «Јкімшілік рјсімдер туралы» 2000 жылєы 27 ќарашадаєы Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 9-1-бабына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ^ ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) «Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама орналастыруєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      2) «Облыстыќ жјне аудандыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы, сондай-аќ елді мекендердегі автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама орналастыруєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      3) «Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарыныѕ арналармен, байланыс жјне электр беру желілерімен, мўнай ќўбырларымен, газ ќўбырларымен, су ќўбырларымен жјне темір жолдармен жјне басќа да инженерлік желілермен жјне коммуникациялармен ќиылысуына рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      4) алынып тасталды - ЌР Їкіметініѕ 10.06.2013 № 591 Ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      5) алынып тасталды - ЌР Їкіметініѕ 10.06.2013 № 591 Ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      6) алынып тасталды - ЌР Їкіметініѕ 10.06.2013 № 591 Ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      7) «Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарынан шыєатын жерлер мен жїктерді тиеуге жјне тїсіруге арналєан алаѕдар орнатуєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      8) алынып тасталды - ЌР Їкіметініѕ 10.06.2013 № 591 Ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 10.06.2013 № 591 Ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      2. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне мынадай ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілсін:
      1) «Жол шаруашылыєын ќўќыќтыќ ќамтамасыз етуді жетілдіру туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 5 ќыркїйектегі № 845 ќаулысында (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1998 ж., № 31, 269-ќўжат):
      кґрсетілген ќаулымен бекітілген Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында автомобиль жолдарын пайдаланудыѕ тјртібінде:
      12-1-тармаќ мынадай редакцияда жазылсын:
      «12-1. Жол органдары келісуді жеті жўмыс кїнінен кешіктірмей жїргізеді (техникалыќ шарттар мен паспорттар беруді жїзеге асырады).
      Жол полициясыныѕ бґлімшелері келісуді жеті жўмыс кїнінен кешіктірмей жїргізеді.»;
      мынадай мазмўндаєы 23-1, 23-2, 23-3 жјне 23-4 тармаќтармен толыќтырылсын:
      «23-1. Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарында темір жол ґткелдерін орнатуєа, ќайта жаѕартуєа, жґндеуге жјне бўзуєа жјне 2,5 км аз ќашыќтыќта кґпірлерден жоєары немесе тґмен мелиорациялыќ жјне басќа да маќсаттар їшін ґзен мен суаєар арналарын тереѕдетуге жол органдарыныѕ келісімін алу їшін автомобиль жолдарын пайдаланушылар мынадай ќўжаттарды:
      1) еркін нысандаєы жазбаша ґтінішті;
      2) автомобиль жолыныѕ титулын (атауын), мекенжайларын жјне жўмыс жїргізудіѕ тїрлерін;
      3) жўмыс жобасын ўсынады.
      23-2. Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жолдармен ќосылєан немесе жердіѕ еѕістігі бойынша жолдан жоєары орналасќан шлюздер, бґгеттер жјне басќа да мелиорациялыќ жјне гидротехникалыќ ќўрылыстар орнатуєа, ќайта жаѕартуєа, жґндеуге жол органдарыныѕ келісімін алу їшін автомобиль жолдарын пайдаланушылар мынадай ќўжаттарды:
      1) еркін нысандаєы жазбаша ґтінішті;
      2) автомобиль жолыныѕ титулын (атауын), мекенжайларын жјне жўмыс жїргізудіѕ тїрлерін;
      3) гидротехникалыќ ќўрылыстардыѕ автомобиль жолдарынан араќашыќтыєымен жўмыс жобасын ўсынады.
      23-3. Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарынан тїсетін жерлер мен жїктерді тиеуге жјне тїсіруге арналєан алаѕдар орнатуєа жол органдарыныѕ келісімін алу їшін автомобиль жолдарын пайдаланушылар мынадай ќўжаттарды:
      1) еркін нысандаєы жазбаша ґтінішті;
      2) автомобиль жолыныѕ титулын (атауын), мекенжайларын жјне жўмыс жїргізудіѕ тїрлерін;
      3) жўмыс жобасын;
      4) автомобиль жолдарыныѕ атауын жјне мекенжайларын (км+м) кґрсете отырып, халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарєа жанасу, ќиылысу схемасын;
      5) халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарына жанасуєа жјне ќиылысуєа арналєан белгілерді орнатудыѕ жјне жўмыс жїргізілетін жерлерді ќоршаудыѕ схемасын ўсынады.
      23-4. Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарымен ќиылысатын жерде темір жолдардыѕ кґтерілуіне жјне тґмендетілуіне немесе ќосымша жол тґсеуге рўќсат беру їшін автомобиль жолдарын пайдаланушылар мынадай ќўжаттарды:
      1) еркін нысандаєы жазбаша ґтінішті;
      2) автомобиль жолыныѕ титулын (атауын), мекенжайларын жјне жўмыс жїргізудіѕ тїрлерін;
      3) жўмыс жобасын;
      4) автомобиль жолдарыныѕ атаулары мен мекенжайлары кґрсетілген халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарымен ќиылысатын жерде темір жолдарды кґтерудіѕ жјне тґмендетудіѕ немесе ќосымша жол тґсеудіѕ схемасын;
      5) халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарымен ќиылысатын жерде темір жолдарды кґтеру жјне тґмендету немесе ќосымша жол тґсеу белгілерін орналастыру жјне жўмыс жїргізілетін жерлерді ќоршау схемасын ўсынады.
      кґрсетілген ќаулымен бекітілген Жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама орналастыру тјртібінде:
      3-тармаќ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жол органдары немесе концессионер пайдаланбайтын жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігіндегі жер учаскелерін жолдыѕ кґліктік-пайдалану сапасыныѕ тґмендеуіне жол бермеу, кґлік ќўралдары ќозєалысыныѕ ќауіпсіздігі мен ќоршаєан органы ќорєау талаптарын саќтау шартымен сыртќы (кґрнекі) жарнаманы орналастыру їшін жеке жјне заѕды тўлєаларєа шарт бойынша:
      1) халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде – автомобиль жолдары жґніндегі ујкілетті мемлекеттік орган;
      2) облыстыќ жјне аудандыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде – облыстыѕ немесе ауданныѕ жергілікті атќарушы органы уаќытша ќысќа мерзімді жер пайдалануєа беруі мїмкін.»;
      5-тармаќ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама объектілерін орналастыруєа рўќсат алу їшін объектілердіѕ иелері жол органдарына немесе жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдары иелігінде болатын жергілікті атќарушы органдарєа орналастыру орнын, ґз деректемелерін кґрсете отырып, объектіні орналастыруды ресімдеу туралы ґтініш береді. Ґтінішке объектініѕ тїстік шешімдері мен ґлшемдері бар эскиз ќоса беріледі.
      Жол органдары немесе жергілікті атќарушы органдар ґтінішке сјйкес объектілердіѕ орналасу орнын аныќтайды (немесе басќа орын ўсынады), сондай-аќ сыртќы (кґрнекі) жарнама объектілерініѕ ґлшемдері мен кґркемдік орындалуыныѕ Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарына сјйкестігін тексереді».
      7-тармаќ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Паспортты республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдары бойынша жол органы немесе облыстыќ немесе аудандыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдары бойынша жергілікті атќарушы орган береді жјне бес жўмыс кїн ішінде жол полициясы бґлімшелерімен келісіледі.
      Паспорт бір жылдан аспайтын мерзімге беріледі жјне сыртќы (кґрнекі) жарнама объектісі иесініѕ жазбаша ґтініші бойынша ўзартылады.
      Орнатылєан объектілердіѕ мґлшерлері ґзгерген жаєдайда паспорт ќайта ресімдеуге жатады.
      Паспорттыѕ ќолданылуы объектініѕ іс жїзіндегі мґлшері паспортќа енгізілген мґлшерге сјйкес келмейтіндігі аныќталєан кезде тоќтатылады».
      15-тармаќтыѕ бірінші бґлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «15. Ќўжаттамаларды тиісінше ресімдемей жјне оны жол органдарында немесе жергілікті атќарушы органдарда, жол полициясы бґлімшелерінде келіспей, сыртќы (кґрнекі) жарнама объектілерін ґз бетінше орналастыруєа тыйым салынады.»;
      2) кїші жойылды - ЌР Їкіметініѕ 18.09.2013 № 983 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі).
      Ескерту. 2-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 18.09.2013 № 983 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі).

      2. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі                                 С Ахметов

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ       
2012 жылєы 16 ќазандаєы
№ 1315 ќаулысымен  
бекітілген      

«Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы
автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама
орналастыруєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 10.06.2013 № 591 Ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

1. Жалпы ережелер

      1. «Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама орналастыруєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі јзірледі.
      «Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама орналастыруєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетініѕ облыстыќ департаменттері (бўдан јрі – аумаќтыќ орган) осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген мекенжайлар бойынша, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Кґлiк жјне коммуникация министрлiгi Мемлекеттік ќызметтерді автоматтандыруды баќылау жјне халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ ќызметін їйлестіру комитетініѕ «Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы» республикалыќ мемлекеттік кјсіпорны (бўдан јрi – ХЌКО) арќылы балама негізде www.con.gov.kz интернет-ресурсында кґрсетілген мекенжайлар бойынша, www.e.gov.kz «электрондыќ їкімет» веб-порталы немесе www.elicense.kz «Е-лицензиялау» веб-порталы (бўдан јрі – портал) арќылы жеке жјне заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі – кґрсетілетін ќызметті алушы) кґрсетіледi.

^ 2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      2. Мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ мерзімдері:
      аумаќтыќ органєа жїгінген кезде:
      1) ґтініш берілген сјттен бастап – бес жўмыс кїні ішінде кґрсетілетін ќызметті алушыєа паспорт беріледі не жазбаша дјлелді бас тарту беріледі;
      2) осы стандарттыѕ 7-тармаєында кґрсетілген ґтінішті тапсыру кезінде кезекте кїтудіѕ рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты 20 минуттан аспайды;
      3) паспортты алу кезінде кезекте кїтудіѕ рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты 20 минуттан аспайды;
      мына:
      1) ХЌКО-ныѕ аудандыќ бґліміне жїгінген кезде:
      паспорт беру бес жўмыс кїні ішінде жїзеге асырылады (ќўжаттар аумаќтыќ органєа жеткізілетін 2 кїн жјне ХЌКО-єа орындалєан ќўжаттар жеткізілетін 2 кїн мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмiне кiрмейдi);
      2) ХЌКО-ныѕ облыстыќ бґліміне жїгінген кезде:
      паспорт беру бес жўмыс кїні ішінде жїзеге асырылады (ќўжаттарды жјне ґтінішті ќабылдау беру кїнi мемлекеттiк ќызметті кґрсету мерзiмiне кiрмейдi);
      3) осы стандарттыѕ 7-тармаєында кґрсетілген ќажетті ќўжаттарды тапсыру кезінде кезекте кїтудіѕ рўќсат етiлген еѕ ўзаќ уаќыты 20 минуттан аспайды;
      4) паспорт алу кезінде кезекте кїтудіѕ рўќсат етiлген еѕ ўзаќ уаќыты 20 минуттан аспайды;
      портал арќылы ќызмет бес жўмыс кїні ішінде кґрсетіледі.
      3. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      4. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі аумаќтыќ органныѕ лауазымды адамыныѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен (бўдан јрі – ЭЦЌ) кујландырылєан электрондыќ ќўжат нысанында халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігіндегі сыртќы (кґрнекі) жарнама объектісіне паспорт (бўдан јрі – паспорт) беру не мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тарту туралы дјлелді жауап беру болып табылады.
      Аумаќтыќ органєа паспортты ќаєаз тасыєышта алуєа жїгінген кезде, паспорт электрондыќ ќўжат нысанында ресімделіп, басып шыєарылады, аумаќтыќ органныѕ мґрімен жјне оныѕ басшысыныѕ ќолымен расталады.
      5. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      6. Мемлекеттік ќызмет:
      1) аумаќтыќ органєа жїгінген кезде:
      демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, аумаќтыќ органныѕ белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес кїн сайын, дїйсенбі мен жўма аралыєында кґрсетіледі, тїскі їзілісі бар;
      ќабылдау кезек тјртібімен, алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз жїзеге асырылады;
      мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртiбi туралы аќпарат Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігініѕ интернет-ресурсында www.mtс.gov.kz («Автомобиль жолдары комитетi» бґлімініѕ «Мемлекеттік ќызметтер» кіші бґлімінде) жјне кґрсетілетін ќызметті алушы їшін аумаќтыќ орган їй-жайларыныѕ еѕ кґрнекі жерінде орнатылєан стенділерде орналастырылєан;
      2) ХЌКО-на жїгінген кезде:
      демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, ХЌКО-ныѕ белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес тїскі їзіліссіз саєат 09.00-ден 20.00-ге дейін, кїн сайын, дїйсенбі мен сенбі аралыєында кґрсетіледі;
      ќабылдау «электронды» кезек тјртібімен, алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз жїзеге асырылады;
      мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртiбi туралы аќпарат ХЌКО интернет-ресурсында: www.con.gov.kz жјне ХЌКО їй-жайларында орнатылєан стенділерде орналастырылєан;
      3) порталда – тјулік бойы кґрсетіледі;
      мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртiбi туралы аќпарат «электрондыќ їкімет» 1414 бірыѕєай байланыс орталыєына ґтініш жасау арќылы ўсынылады.
      7. Мемлекеттiк ќызметті алу їшiн мынадай ќўжаттар ўсынылады:
      аумаќтыќ органдарєа немесе ХЌКО-на жїгінген кезде:
      кґрсетілетін ќызметті алушы ўсынатын ќўжаттар:
      1) осы стандартќа 2-ќосымшада белгіленген нысан бойынша ґтініш;
      2) тїстік шешімі жјне ґлшемдері бар объекті эскизініѕ кґшірмесі немесе оныѕ тїпнўсќасы (ХЌКО-на берген кезде – ХЌКО-ныѕ ќызметкері сканерден ґткізеді жјне электрондыќ сўрау салуєа тіркейді);
      3) тўтынушыныѕ ґкілі жїгінген кезде – ујкілетті ґкілдіѕ жеке басын кујландыратын ќўжат жјне ґкілдік етуге ќўзыреттілігін кујландыратын ќўжат;
      тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алынатын ќўжаттар:
      1) жеке басын кујландыратын жјне ґкілдік етуге ќўзыреттілігін кујландыратын ќўжаттардыѕ мјліметтері (нотариалды расталєан жаєдайда);
      ќўжаттарды ќабылдаєан кезде аумаќтыќ органныѕ немесе ХЌКО-ныѕ ќызметкері ќўжаттардыѕ кґшірмелерін тїпнўсќаларымен немесе ќўжаттардыѕ басып шыєарылєан электрондыќ кґшірмелерімен салыстырып, содан кейін кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќайтарады;
      осы стандарттыѕ осы тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырєан кезде аумаќтыќ органда не ХЌКО-да мемлекеттік ќызметті алу їшін кґрсетілетін ќызметті алушыєа тиісті ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) сўрау салудыѕ нґмірі жјне ќабылданєан кїні;
      2) сўрау салынєан мемлекеттік ќызмет тїрі;
      3) ќоса берілген ќўжаттардыѕ саны жјне атаулары;
      4) ќўжаттарды беру кїні (уаќыты) жјне орны;
      5) ќўжаттарды ресімдеуге ґтінішті ќабылдаєан аумаќтыќ органныѕ лауазымды адамыныѕ немесе ХЌКО ќызметкерініѕ тегі, аты жјне јкесініѕ аты кґрсетіледі;
      портал арќылы жїгінген кезде:
      1) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен кујландырылєан электрондыќ ќўжат нысанындаєы сўрау салу;
      2) ќўжаттыѕ электрондыќ кґшірмесі тїріндегі электрондыќ сўрау салуєа тіркелген тїстік шешімі жјне ґлшемдері бар объектініѕ эскизі;
      портал арќылы жїгінген кезде кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетіне» мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі, кїні мен уаќыты кґрсетілген мемлекеттік ќызметті ўсыну їшін сўрау салуды ќабылдау туралы хабарлама-есеп жолданады.
      8. Мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тартудыѕ негіздемесі:
      1) осы стандарттыѕ 7-тармаєында кґрсетілген ќўжаттардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы белгіленген нормативтік-техникалыќ ќўжаттардыѕ талаптарына сјйкес келмеуі;
      2) «Аќпараттандыру туралы» 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 40-бабында кґзделген негіздер негіздеме болып табылады.
      Кґрсетілетін ќызметті алушы стандарттыѕ 7-тармаєында кґзделген тізбеге сјйкес ќўжаттардыѕ толыќ топтамасын ўсынбаєан жаєдайда, ХЌКО ќызметкері ґтінішті ќабылдаудан бас тартады.

^ 3. Шаєымдану тјртібі

      9. Аумаќтыќ органныѕ лауазымды адамыныѕ немесе ХЌКО ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбiн тїсіндіру жјне шаєымды дайындауда жјрдем кґрсету їшін кґрсетілетін ќызметті алушы осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша жјне www.con.gov.kz интернет-ресурсына аумаќтыќ органныѕ немесе ХЌКО-ныѕ басшылыєына жїгінеді.
      Шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты «электрондыќ їкімет» бірыѕєай байланыс орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтама ќызметініѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
      10. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижесімен келіспеген жаєдайда шаєым Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігініѕ Автомобиль жолдары комитеті (бўдан јрі – Комитет) тґраєасыныѕ атына мынадай мекенжай бойынша беріледі: 010000, Астана ќаласы, Ќабанбай батыр даѕєылы, 32/1, ќабылдау бґлімініѕ телефоны 8 (7172) 24-33-83.
      Жўмыс кестесі демалыс жјне мереке кїндерінен басќа, саєат 13:00-ден 14:30-єа дейін тїскі їзіліспен, саєат 9:00-ден 18:30-єа дейін бес кїндік жўмыс аптасын ќўрайды.
      11. Мынадай:
      ХЌКО ќызметкері дўрыс ќызмет кґрсетпеген жаєдайда, www.con.gov.kz интернет-ресурсында кґрсетiлген мекенжайлар мен телефондар арќылы ХЌКО басшысына немесе 010000, Астана ќаласы, Республика даѕєылы, 43 «А» їй, телефоны 8 (7172) 94-99-95 мекенжайы бойынша шаєым беріледі;
      аумаќтыќ органныѕ ќызметкері дўрыс ќызмет кґрсетпеген жаєдайда, осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша аумаќтыќ органныѕ басшысына немесе 010000, Астана ќаласы, Ќабанбай батыр даѕєылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» єимаратыныѕ мекенжайы бойынша шаєым беріледі.
      12. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      13. Шаєым еркін нысанда пошта арќылы ќаєаз тасыєышта ўсынылады.
      14. Кґрсетілетін ќызметті алушы шаєымыныѕ ќабылданєанын растау їшін шаєымды ќабылдаєан адам талон береді, онда нґмірі, кїні, шаєымды ќабылдаєан адамныѕ тегі, байланыс деректерi, сондай-аќ жауап алатын мерзімі жјне орны, шаєымды ќарау барысы туралы сўрап білуге болатын лауазымды адамныѕ байланыс деректері кґрсетіледі.
      Шаєым тіркелген кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде ќаралады.
      15. Мемлекеттік ќызмет туралы ќосымша аќпаратты «электрондыќ їкімет» бірыѕєай байланыс орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтама ќызметініѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.

4. Ґзге талаптар

      16. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ, оныѕ ішінде электрондыќ нысанда жјне ХЌКО арќылы кґрсетудіѕ ерекшеліктері ескерілген талаптар жоќ.

«Халыќаралыќ жјне республикалыќ 
маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы 
автомобиль жолдарыныѕ жолаќ   
бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама
орналастыруєа рўќсат беру»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
1-ќосымша           

Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігініѕ
Автомобиль жолдары комитеті аумаќтыќ органдарыныѕ
тізбесі

Р/с


Бґлімшеніѕ атауы

Толыќ заѕды мекенжайы

Байланыс телефоны, электрондыќ поштаныѕ мекенжайы

1

2

3

4

1.

«Аќмола облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Ујлиханов кґшесі, 193, 2-ќабат

8 (7162) 770589
akmola-priemnaya@mail.ru

2.

«Алматы облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Розыбакиев кґшесі, 28, 2-ќабат

8 (7272) 559046
almodkad@mail.ru

3.

«Атырау облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Атырау ќаласы, Исатай кґшесі, 5, 2-ќабат

8 (7122) 290677, 290149
aouKRTI@mail.ru

4.

«Аќтґбе облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Аќтґбе ќаласы, Маресьев кґшесі, 89, 301-бґлме

8 (7132) 546571
aktobeKRTI@mail.ru

5.

«Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Ґскемен ќаласы, Буров кґшесі, 67, 2-ќабат

8 (7232) 240813
guad_vko@mail.ru

6.

«Жамбыл облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Тараз ќаласы, Тјуке хан кґшесі, 1а, 2-ќабат

8 (7262) 316004
uad_zhamb@mtc.gov.kz

7.

«Батыс Ќазаќстан облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Орал ќаласы, Ихсанов кґшесі, 44/1, 2-ќабат

8 (7112) 511051
uad.zko.uralsk@mail.ru

8.

«Ќараєанды облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Ќараєанды ќаласы, Ерубаев кґшесі, 50а, 3-ќабат

8 (7212) 514309
karguad@mail.ru

9.

«Ќызылорда облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Ќызылорда ќаласы, Желтоќсан кґшесі, 18, 2-ќабат

8 (7242) 277706
ouad_kzlorda@mail.ru

10.

«Ќостанай облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ќаласы, Хјкімжанова кґшесі, 7, 4-ќабат

8 (7142) 558221
kostouad@yandex.ru

11.

«Маѕєыстау облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Аќтау ќаласы, 22-шаєын аудан, 2-ќабат

8 (7292) 605276
mouad@mail.ru

12.

«Павлодар облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Ломов кґшесі, 180, 2-ќабат

8 (7182) 571925
pouad@mail.ru

13.

«Солтїстік Ќазаќстан облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Петропавл ќаласы, Интернациональная кґшесі, 61, 415-бґлме

8 (7152) 365096
uad_sko@mtc.gov.kz

14.

«Оѕтїстік Ќазаќстан облыстыќ департаменті» мемлекеттік мекемесі

Шымкент ќаласы, Жібек жолы кґшесі, нґмірсіз, 2-ќабат

8 (7252) 51-31-19
ugdorstroi@mail.ru

«Халыќаралыќ жјне республикалыќ 
маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы 
автомобиль жолдарыныѕ жолаќ   
бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама
орналастыруєа рўќсат беру»    
мемлекеттік ќызмет стандартына  
2-ќосымша            

Ќазаќстан Республикасы      
Кґлік жјне коммуникация министрлігі
Автомобиль жолдары комитетініѕ  
_____________ облыстыќ департаменті

_____________________________________________________
(басшыныѕ Т.А.Ј.)                
_____________________________________________________
(жеке тўлєаныѕ Т.А.Ј. не             
_____________________________________________________
заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы)           
_____________________________________________________
(жеке (ЖСН) немесе заѕды (БСН) тўлєалардыѕ жеке басын
_____________________________________________________
кујландыратын ќўжаттардыѕ деректемелері      
_____________________________________________________
байланыс телефоны, мекенжайы)           

Ґтініш

      Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы
автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бґлігінде сыртќы (кґрнекі) жарнама
орналастыруєа паспорт беруіѕізді сўраймын.

Кїні _______      Алушы _____________________________________________
                        (жеке тўлєаныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты немесе
                        _____________________________________________
                             заѕды тўлєаныѕ не ујкілетті тўлєаныѕ
                        _____________________________________________
                                         атауы, ќолы

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ       
2012 жылєы 16 ќазандаєы
№ 1315 ќаулысымен   
бекітілген      

«Облыстыќ жјне аудандыќ маѕызы бар жалпы пайдаланымдаєы,
  1   2   3   4   5   6Похожие:

\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconЌазаќстан Республикасыныѕ орталыќ жјне жергілiктi атќарушы органдарыныѕ жеке тўлєаларды жјне заѕды тўлєалардыѕ ґкілдерін ќабылдауын ўйымдастыру туралы
Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґкілдерін ґтiнiштерiн ќарау жґнiндегi жўмысты жаќсарту јрi орталыќ жјне жергiлiктi атќарушы органдардыѕ...
\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconЌазаќстан Республикасыныѕ орталыќ жјне жергілiктi атќарушы органдарыныѕ жеке тўлєаларды жјне заѕды тўлєалардыѕ ґкілдерін ќабылдауын ўйымдастыру туралы
Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґкілдерін ґтiнiштерiн ќарау жґнiндегi жўмысты жаќсарту јрi орталыќ жјне жергiлiктi атќарушы органдардыѕ...
\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconАсыл тўќымды мал шаруашылыєы жјне ветеринария саласындаєы мемлекеттік ќызметтер стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі №745 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы

\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconАсыл тўќымды мал шаруашылыєы жјне ветеринария саласындаєы мемлекеттік ќызметтер стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі №745 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы

\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconЖергілікті атќарушы органдардыѕ, оќитын адам мен жўмыс берушініѕ арасындаєы шетелдік мамандарды алмастыру маќсатында ќайта оќыту жґніндегі ґзара міндеттемелері туралы їш жаќты їлгі шартын бекіту туралы
Жылєы 8 мамырдаєы n 208, Ќазаќстан Республикасы Энергетика жјне минералдыќ ресурстар министрініѕ 2009 жылєы 13 мамырдаєы n 135 Бірлескен...
\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconЖергілікті атќарушы органдар кґрсететін јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы
«Адамдарєа жўмыспен ќамтуєа жјрдемдесудіѕ белсенді нысандарына ќатысуєа жолдама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын icon«Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу және беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Тўраќты жер пайдалану ќўќыєына актілерді ресімдеу жјне беру»
Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігініѕ Мемлекеттік ќызметтерді автоматтандыруды баќылау жјне xалыќќа ќызмет кґрсету...
\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын icon"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын
Республикасы Үкіметінің "Жол шаруашылығын құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру туралы 1998 жылғы 5 қыркүйектегі №845 және "Жеке және...
\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconЌазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007...
\"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын iconЌазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы