Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы icon

Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралыНазваниеБілім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Дата конвертации19.02.2013
Размер258.01 Kb.
ТипДокументы
источник

Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2007 жыләы 2 маусымдағы N 452 Қаулысы

 

Қазақстан Республикасының ПҜАЖ-ы, 2007 ж., N 18, 202-қўжат 

      Қазақстан Республикасыныҫ»"Білім туралы" 2007 жыләы 27 шілдедегі жјне»"Лицензиялау туралы" 2007 жыләы 11 қаҫтардаәы заҫдарына сјйкес Қазақстан Республикасыныҫ Ҝкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Ескерту. Кіріспеге ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырәан:
      1) Білім беру қызметін лицензиялау ережесі;
      2) білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.

      2. Осы қаулыәа қосымшаәа сјйкес Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ кейбір шешімдерініҫ кҝші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы ресми жариялануәа тиіс жјне 2007 жыләы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасыныҫ
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Ҝкіметініҫ       
2007 жыләы 2 маусымдаәы 
N 452 қаулысымен   
бекітілген   

 ^ Білім беру қызметін лицензиялау ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Заҫды тўләалардыҫ білім беру қызметі ведомстволық баәыныстылыәы мен меншік нысандарына қарамастан, Қазақстан Республикасыныҫ заҫнамасына сјйкес лицензиялануәа тиіс.

      2. Білім беру қызметініҫ мынадай кіші тҝрлері лицензиялануәа тиіс:
      мектепке дейінгі тјрбие беру мен оқытудыҫ жјне балаларәа қосымша білім берудіҫ жалпы білім беретін оқу баәдарламаларын, балалар мен жасҙспірімдерге арналәан спорт бойынша қосымша білім беретін оқу баәдарламаларын іске асыратын заҫды тўләалардыҫ білім беру қызметі;
      мамандандырыләан жјне арнайы білім беру баәдарламаларын іске асыратын заҫды тўләалардыҫ білім беру қызметі;
      бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жјне кјсіптік білім беру, оныҫ ішінде кјсіптер бойынша, орта оқу орнынан кейінгі, жоәары, жоәары оқу орнынан кейінгі білімніҫ, оныҫ ішінде мамандықтар бойынша негізгі білім беру баәдарламаларын іске асыратын заҫды тўләалардыҫ білім беру қызметі;
      діни білім беру баәдарламаларын іске асыратын заҫды тўләалардыҫ білім беру қызметі;
      халықаралық жјне шетелдік заҫды тўләалардыҫ білім беру қызметі.
      Ескерту. 2-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      3. Алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      4. Алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

 2. Лицензия берудіҫ шарттары мен тјртібі

      5. Білім беру ўйымдары білім беру қызметін жҝргізу қўқыәына лицензия алу ҝшін лицензиарәа мынадай қўжаттарды ўсынады:
      1) ҙтінішті;
      2) (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен)
      3) ҙтініш берушініҫ заҫды тўләа ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы кујліктіҫ нотариалды кујландырыләан кҙшірмесін;
      4) ҙтініш берушініҫ салық органында есепке тўрәаны туралы кујліктіҫ нотариалды кујландырыләан кҙшірмесін;
      5) білім беру қызметін жҝргізу қўқыәы ҝшін бюджетке лицензиялық алымныҫ тҙленгенін растайтын қўжатты;
      6) біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен қўжаттарды.
      Лицензиясы бар білім беру қызметі шеҫберінде лицензияәа қосымшаны алу ҝшін мынадай қўжаттар қажет:
      1) ҙтініш;
      2) лицензияныҫ нотариалды кујландырыләан кҙшірмесі;
      3) біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен қўжаттар.
      Білім беру ўйымдарыныҫ филиалдары лицензияәа қосымшаны алу ҝшін аталәан қўжаттармен қатар Филиал туралы ережені жјне тіркеу қўжаттарын ўсынады.
      Ескерту. 5-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      6. Лицензиар білім беру ўйымыныҫ ҙтінішін қарау ҝдерісінде білім беру қызметін жҝзеге асыру ҝшін қажетті жаәдайларды тексеру мақсатында сараптама жҝргізеді.

 3. Лицензиядан айыру жјне оныҫ қолданылуын тоқтата тўру

      7. Лицензияныҫ қолданылуын тоқтата тўру, одан айыру јкімшілік қўқық бўзушылық туралы Қазақстан Республикасыныҫ заҫнамасында кҙзделген тјртіппен жҝзеге асырылады.
      Ескерту. 7-тармақ жаҫа редакцияда - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы 
Ҝкіметініҫ       
2007 жыләы 2 маусымдаәы
N 452 қаулысымен  
бекітілген  

 Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары

      1. Мектепке дейінгі тјрбие беру мен оқытудыҫ жалпы білім беретін оқу баәдарламаларын іске асыратын ўйымдардыҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) мектепке дейінгі ўйымдарәа тјрбиеленушілердіҫ жас шамасына жјне санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкес топтыҫ толымдылыәына сјйкес қабылдауды жҝзеге асыруы;
      2) жоәары жјне бірінші санаттаәы тјрбиешілердіҫ ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 20 пайызынан кем болмауы;
      3) оқу алаҫыныҫ санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      4) мектепке дейінгі тјрбиелеу мен оқытудыҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті стандартыныҫ белгіленген нормативтерге сјйкес
тјрбиеленушілердіҫ дене бітімі, зияткерлік жјне жеке тўләасыныҫ дамуы ҝшін ойын материалдары мен жабдықтардыҫ, балаларәа арналәан жјне јдістемелік јдебиеттіҫ болуы;
      5) тјрбиеленушілерге медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      6) тјрбиеленушілерге арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      7) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 1-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      2. Бастауыш білімніҫ оқу баәдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) оқу жоспарларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру
стандарттарына сјйкестігі;
      2) жоәары жјне бірінші санаттаәы мўәалімдердіҫ ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 20 пайызынан кем болмауы;
      3) сыныптар толымдылыәы мен оқу алаҫыныҫ санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      4) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыәа толық оқу цикліне саны кемінде 15 бірлік басылымнан келетін оқу јдебиеті қорыныҫ болуы;
      5) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      6) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      7) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 2-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      3. Негізгі орта білімніҫ оқу баәдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) оқу жоспарларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру
стандарттарына сјйкестігі;
      2) жоәары жјне бірінші санаттаәы мўәалімдердіҫ ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 30 пайызынан кем болмауы;
      3) сыныптар толымдылыәы мен оқу алаҫыныҫ санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      4) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыәа толық оқу цикліне саны кемінде 15 бірлік басылымнан келетін оқу јдебиеті қорыныҫ болуы;
      5) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      6) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      7) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 3-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      4. Жалпы орта білімніҫ оқу баәдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ қызметіне
қойылатын біліктілік талаптары:
      1) оқу жоспарларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру
стандарттарына сјйкестігі;
      2) жоәары жјне бірінші санаттаәы мўәалімдердіҫ ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 30 пайызынан кем болмауы;
      3) сыныптар толымдылыәы мен оқу алаҫыныҫ санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      4) білім алушылар контингентіне шаққанда, бір білім алушыәа толық оқу цикліне саны кемінде 25 бірлік басылымнан келетін оқу јдебиеті қорыныҫ болуы;
      5) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      6) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      7) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 4-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      5. Балаларәа арналәан қосымша білім беру, сондай-ақ балалар мен жасҙспірімдерге арналәан спорт баәдарламаларын іске асыратын ўйымдарәа қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жоәары жјне бірінші санаттаәы педагогтардыҫ ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 30 пайызынан кем болмауы;
      2) оқу алаҫыныҫ санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      3) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыәа толық оқу цикліне саны кемінде 15 бірлік басылымнан келетін оқу јдебиеті қорыныҫ болуы;
      4) балалар жасы - 6 жастан 18 жасқа дейін;
      5) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 5-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      6. Техникалық жјне кјсіптік білім берудіҫ оқу баәдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жўмыс оқу жоспарларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі;
      2) штаттаәы оқытушылар ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 70 пайызынан кем болмауы;
      3) жоәары жјне бірінші санаттаәы оқытушылар ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 30 пайызынан кем болмауы;
      4) топтардыҫ толымдылыәы мен оқу алаҫыныҫ санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      5) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыәа толық оқу цикліне саны кемінде 25 бірлік басылымнан келетін оқу јдебиеті қорыныҫ болуы;
      6) тиісті кјсіптер немесе мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыәа міндетті стандарттыҫ талаптарын орындау ҝшін қажетті компьютерлік сыныппен, оқу-зертханалық жабдықпен, арнайы оқу жабдыәымен жјне техникалық оқу қўралдарымен жарақтандырылуы;
      7) білім беру ўйымдарыныҫ практикадан ҙткізу базалары ретінде белгіленген ўйымдармен жасаләан шарттардыҫ болуы;
      8) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      9) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      10) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 6-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      7. Орта білімнен кейінгі кјсіптік баәдарламаларды іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) білім беру ўйымы жаәдайыныҫ қолданыстаәы санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      2) штаттаәы оқытушылар ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ 70 пайызынан кем болмауы;
      3) жоәары жјне бірінші санаттаәы оқытушылар ҝлесі жјне (немесе) магистрлар, әылым кандидаттары, докторлары, әылыми атақтарымен олардыҫ жалпы саныныҫ 40 пайызынан кем болмауы;
      4) оқушылар қўрамына шаққанда бір білім алушыәа толық оқу цикліне саны кемінде 40 бірлік басылымнан келетін оқу мен оқу-јдістемелік јдебиеті қорыныҫ болуы;
      5) жўмыс оқу жоспарлары мен жўмыс баәдарламаларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі;
      6) компьютерлік сыныппен, оқу-зертхана жабдыәымен, арнайы оқу жабдыәымен жјне тиісті мамандық бойынша мемлекеттік жалпыәа міндетті стандарттыҫ талаптарын орындау ҝшін қажетті техникалық оқу қўралдарымен жарақтандырылуы;
      7) білім алушыныҫ бір жыләы оқуына еҫ тҙмен шыәыстардыҫ Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ тиісті оқу жылына арналәан орта білімнен кейін мамандар даярлауәа арналәан мемлекеттік тапсырысты бекіту жҙніндегі қаулысында кҙзделген шыәыстар деҫгейіне сјйкестігі;
      8) білім беру ўйымдарыныҫ практикадан ҙткізу базалары ретінде белгіленген ўйымдармен жасаләан шарттарыныҫ болуы;
      9) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      10) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      11) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі орта білімнен кейін оқу баәдарламаларын іске асыруәа арналәан жаәдайларды қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 7-тармақ жаҫа редакцияда - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      8. Бакалавр" академиялық дјрежесін таәайындай отырып, жоәары білім берудіҫ оқу баәдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жоәары білім берудіҫ кјсіптік оқу баәдарламаларын іске асыру;
      2) университеттер, институттар, жоәары мектептер, жоәары училищелер ҝшін әылыми жјне педагогикалық қызмет жҝргізу, кадрлардыҫ біліктілігін арттыру жјне оларды қайта даярлау; академиялар, консерваториялар ҝшін әылыми-зерттеу жјне педагогикалық қызмет жҝргізу, кадрлардыҫ біліктілігін арттыру жјне оларды қайта даярлау;
      3) бір оқытушыәа шаққанда студенттер контингентініҫ жоәары оқу орындарыныҫ оқу-материалдық активтеріне қойылатын жалпы талаптарды белгілейтін мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі;
      4) білім беру ўйымы жаәдайыныҫ қолданыстаәы санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      5) штаттаәы оқытушылар ҝлесі олардыҫ жалпы саныныҫ, оныҫ ішінде мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандартыныҫ базалық циклдері мен бейінді пјндері бойынша: институттар, жоәары мектептер, жоәары училищелер ҝшін 50 пайыздан кем болмауы; академиялар, консерваториялар ҝшін 60 пайыздан кем болмауы; университеттер ҝшін 70 пайыздан кем болмауы;
      6) оқытушылар ҝлесі:
      әылым докторлары, әылым кандидаттары, философия докторлары (PhD), бейін бойынша докторлар, әылыми атақтары бар оқытушылар, ал ҙнер жјне мјдени білім беру ўйымдары ҝшін штаттаәы оқытушылар саныныҫ Қазақстан Республикасыныҫ қўрметті атақтары бар оқытушылары, оныҫ ішінде мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандартыныҫ базалық жјне бейіндік пјндер бойынша оқытушылар: институттар, жоәары мектептер, жоәары училищелер ҝшін 35 пайыздан кем болмауы; академиялар, консерваториялар, университеттер ҝшін 45 пайыздан кем болмауы;
      Қазақстан Республикасы Қорәаныс, Ішкі істер, Тҙтенше жаәдайлар министрліктеріне жјне Қазақстан Республикасы Ўлттық қауіпсіздік комитетіне ведомстволық баәынысты білім беру ўйымдары ҝшін оқытушылар ҝлесі: әылым докторлары, әылым кандидаттары, философия докторлары (PhD), бейін бойынша докторлар, әылыми атақтары бар, сондай-ақ азаматтық қорәаныс, ҙрт қауіпсіздігі, тҙтенше жаәдайлар салаларында јскери академияларды, университеттерді бітіргені туралы дипломы бар оқытушылар, жедел бҙлімшелерде қызметтен ҙткен полковник јскери атаәынан тҙмен емес оқытушылар, штаттаәы оқытушылар санынан "спорт шебері" жјне одан жоәары атаәы барлар, оныҫ ішінде мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандартыныҫ базалық жјне бейіндік пјндері бойынша 35 пайыздан кем болмауы;
      7) студенттердіҫ келтірілген контингентіне шаққанда толық оқу цикліне саны кемінде 140 бірлік басылымнан келетін оқу жјне әылыми јдебиет қорыныҫ болуы. Бўл ретте қазақ жјне орыс тілдеріндегі басылымдар оқыту тілдері бойынша оқушылар контингентіне бара бар болуы тиіс. Кітапхана қоры соҫәы 5 жылдаәы јлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пјндер бойынша; соҫәы 10 жылдаәы жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылыәы жјне басқа да пјндер бойынша негізгі оқу јдебиеті басылымдарын қамтуәа тиіс. Институттар, жоәары мектептер, жоәары училищелер ҝшін электрондық жјне магниттік жеткізгіштердегі оқу јдебиетімен қамтамасыз етілуі мамандықтыҫ оқу жоспарындаәы пјндердіҫ 10 пайызынан кем болмауы; академиялар, консерваториялар ҝшін мамандықтыҫ оқу жоспары пјндерініҫ 15 пайызынан кем болмауы; университеттер ҝшін мамандықтыҫ оқу жоспары пјндерініҫ 20 пайызынан кем болмауы;
      8) жўмыс оқу жоспарларыныҫ жјне жўмыс оқу баәдарламаларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі;
      9) білім беру оқу баәдарламаларын іске асыру ҝшін қажетті оқу-зертханалық жабдықпен жарақтандырылуы;
      10) студенттіҫ бір жыләы оқуына жўмсалатын еҫ тҙменгі шыәыстардыҫ Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ тиісті оқу жылына жоәары білімді мамандар даярлауәа арналәан мемлекеттік тапсырысты бекіту жҙніндегі қаулысында кҙзделген шыәыстар деҫгейіне сјйкестігі;
      11) практикадан ҙткізу базалары ретінде белгіленген ўйымдармен жасаләан шарттардыҫ болуы;
      12) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      13) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      14) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 8-тармақ жаҫа редакцияда - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      9. "Магистр" академиялық дјрежесін таәайындай отырып, жоәары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу баәдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ жјне әылыми ўйымдардыҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен)
      2) (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен)
      3) магистранттарды даярлау мамандыәыныҫ білім беру ўйымдары
әылыми зерттеулерініҫ тақырыбына сјйкестігі;
      4) тиісті даярлау баәыттары бойынша жетекші әылыми, әылыми-білім беру, ҙндірістік жјне әылыми-ҙндірістік орталықтармен ынтымақтастық туралы келісімніҫ болуы;
      5) жўмыс оқу жоспарларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі;
      6) јрбір мамандық бойынша әылым докторыныҫ болуы;
      7) (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен)
      8) оқытушылар ҝлесі: штаттаәы оқытушылар саныныҫ, оныҫ ішінде мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандартыныҫ базалық циклдері жјне бейінді пјндері бойынша әылым докторлары, әылым кандидаттары, философия докторлары (PhD), бейін бойынша докторлар, әылыми атақтары бар оқытушылар мамандықтар бойынша 45 пайыздан кем болмауы;
      9) тиісті бейіндегі әылыми дјрежесі, кемінде ҝш жыл әылыми-педагогикалық жўмыс ҙтілі, отандық жјне шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардаәы еҫбектерінде әылыми жарияланымдары, магистрлік даярлық мамандыәы бойынша оқу қўралдары бар жетекші мамандардыҫ, штаттаәы оқытушылардыҫ магистранттарәа әылыми жетекшілікті жҝзеге асыруы;
      10) (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен)
      11) білім алу ҝшін жаәдайларды қамтамасыз ететін меншікті, не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәындаәы материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы;
      12) магистранттыҫ бір жыләы оқуына арналәан еҫ тҙменгі шыәыстардыҫ Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ тиісті оқу жылына арналәан жоәары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауәа арналәан мемлекеттік тапсырысты бекіту жҙніндегі қаулысында кҙзделген шыәыстар деҫгейіне сјйкестігі;
      13) (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен)
      14) білім беру ўйымдары жаәдайыныҫ қолданыстаәы санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      15) білім беру баәдарламаларын іске асыру ҝшін қажетті жјне қазіргі заманәы талаптарәа жауап беретін оқу-зертханалық жабдықтармен жарақтандырылуы;
      16) практикадан ҙткізу базалары ретінде белгіленген ўйымдармен
жасаләан шарттардыҫ болуы;
      17) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      18) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      19) жўмыс оқу жоспарлары мен жўмыс оқу баәдарламаларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі.
      Ескерту. 9-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      10. Діни оқу орындарыныҫ қызметтеріне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) даярлық бейіні бойынша жоәары діни білімі бар жјне діни
бірлестіктер қоятын талаптарәа сјйкес келетін штаттаәы оқытушылардыҫ
болуы;
      2) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыәа толық оқу цикліне саны кемінде 50 бірлік басылымнан келетін оқу јдебиеті қорыныҫ болуы;
      3) білім беру ҝдерісін ўйымдастыру ҝшін қажетті меншік,
шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәындаәы, санитарлық
ережелер мен нормалар талаптарына сјйкес келетін материалдық-техникалық базасыныҫ болуы;
      4) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      5) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      6) осы діни білім беру мекемесініҫ жўмыс істеу орындылыәы негіздемесі бар тиісті діни басқарманыҫ (орталықтыҫ) қолдаухатыныҫ жјне Қазақстан Республикасыныҫ аумаәында діни конфессияны тіркеу туралы кујлік кҙшірмесініҫ болуы;
      7) діни конфессия басшылыәы бекіткен даярлық бейіні бойынша білім беру баәдарламаларыныҫ (оқу жоспарларыныҫ) болуы;
      8) мјлімделген діни білім беру баәдарламаларына Қазақстан
Республикасы Јділет министрлігініҫ Діни істер комитеті қорытындысыныҫ болуы.
      Ескерту. 10-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      11. Жоәары оқу орнынан кейінгі білім беру (резидентура жјне адъюнктура) оқу баәдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарыныҫ жјне әылыми ўйымдардыҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) кемінде ҝш жыл әылыми-педагогикалық жўмыс стажы, даярлық бейіні бойынша отандық жјне шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардаәы еҫбектерінде әылыми жарияланымдары, оқу қўралдары бар јрбір әылыми даярлық мамандық бойынша резидентура, адъюнктура ҝшін кемінде екі штаттық әылым докторыныҫ болуы;
      2) тиісті әылыми даярлық мамандықтары бойынша мамандандырыләан әылыми-техникалық, әылыми-јдістемелік, клиникалық, тјжірибелік жјне материалдық-техникалық базаныҫ болуы;
      3) білім беру ўйымдары жаәдайыныҫ қолданыстаәы санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      4) резидентура, адъюнктура тыҫдаушыларыныҫ жеке жоспарларына сјйкес қажетті жабдықпен, зертханалармен, кітапханалармен қамтамасыз етілуі;
      5) жўмыс оқу жоспарлары мен жўмыс оқу баәдарламаларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі;
      6) студенттіҫ бір жыләы оқуына жўмсалатын еҫ тҙменгі шыәыстардыҫ Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ тиісті оқу жылына арналәан жоәары білімді мамандар даярлауәа арналәан мемлекеттік тапсырысты бекіту жҙніндегі қаулысында кҙзделген шыәыстар деҫгейіне сјйкестігі;
      7) практикадан ҙткізу базалары ретінде белгіленген ўйымдармен жасаләан шарттардыҫ болуы;
      8) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      9) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      10) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      Ескерту. 11-тармаққа ҙзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

      12. Философия докторы (PhD) жјне бейіні бойынша доктор: жоәары академиялық дјрежесін таәайындай отырып, докторантура баәдарламалары бойынша жоәары білікті әылыми жјне әылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жҙніндегі білім беру ўйымдарыныҫ жјне әылыми ўйымдардыҫ қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жоәары оқу орнынан кейінгі білімніҫ кјсіптік оқу баәдарламаларын іске асыру;
      2) білім беру ўйымдары жаәдайыныҫ қолданыстаәы санитарлық ережелер мен нормаларәа сјйкестігі;
      3) оқытушылар ҝлесі: штаттаәы оқытушылар саныныҫ, оныҫ ішінде мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандартыныҫ базалық циклдері жјне бейінді пјндері бойынша әылым докторлары, әылым кандидаттары, философия докторлары (PhD), бейін бойынша докторлар, әылыми атақтары бар оқытушылар мамандықтар бойынша 50 пайыздан кем болмауы; тиісті мамандықтар бойынша философия докторы (PhD) жјне бейіні бойынша доктор дјрежелері бар шетелдік әалымдардыҫ болуы;
      4) жўмыс оқу жоспарлары мен жўмыс оқу баәдарламаларыныҫ мемлекеттік жалпыәа міндетті білім беру стандарттарына сјйкестігі;
      5) докторантура баәдарламаларын іске асыратын жетекші аккредиттелген шетелдік білім беру-әылыми ўйымдармен әылыми алмасу туралы шарттардыҫ болуы;
      6) білім беру баәдарламаларын іске асыру ҝшін қажетті аудиторлық қормен, компьютерлік сыныптармен, зертханалармен, қўралдармен қамтамасыз етумен, қор материалымен жарақтандырылуы;
      7) білім алушыныҫ бір жыләы оқуына жўмсалатын еҫ тҙменгі шыәыстардыҫ Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ тиісті оқу жылына арналәан жоәары оқу орнынан кейінгі білімді мамандар даярлауәа арналәан мемлекеттік тапсырысты бекіту жҙніндегі қаулысында кҙзделген шыәыстар деҫгейіне сјйкестігі;
      8) практикадан ҙткізу базалары ретінде белгіленген ўйымдармен жасаләан шарттардыҫ болуы;
      9) білім алушыларәа медициналық қызмет кҙрсетудіҫ болуы;
      10) білім алушыларәа арналәан тамақтандыру объектісініҫ болуы;
      11) меншік не шаруашылық жҝргізу немесе жедел басқару қўқыәына тиесілі білім беру қызметініҫ сапасын қамтамасыз ететін материалдық жјне материалдық емес активтердіҫ болуы.
      ^ Ескерту. 12-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тјртібін 2-тармақтан қараҫыз) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы 
Ҝкіметініҫ     
2007 жыләы 2 маусымдаәы
N 452 қаулысына   
қосымша   

Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ кҝші жойыләан кейбір шешімдерініҫ тізбесі

      1. "Білім беру қызметін лицензиялаудыҫ ережесін бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысы (Қазақстан Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2000 ж., N 20, 219-қўжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысына ҙзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2001 жыләы 28 ақпандаәы N 297 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысына ҙзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2001 жыләы 28 желтоқсандаәы N 1747 қаулысы (Қазақстан Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2001 ж., N 49-50, 587-қўжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысына толықтырулар мен ҙзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2002 жыләы 2 тамыздаәы N 861 қаулысы (Қазақстан Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2002 ж., N 26, 276-қўжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысына толықтырулар мен ҙзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2004 жыләы 7 желтоқсандаәы N 1281 қаулысы (Қазақстан Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2004 ж., N 48, 614-қўжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ кейбір шешімдеріне ҙзгерістер енгізу жјне Қазақ КСР Министрлер Кабинетініҫ, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетініҫ, Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ кейбір шешімдерініҫ кҝші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2005 жыләы 29 қыркҝйектегі N 964 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ кейбір шешімдеріне енгізілетін ҙзгерістердіҫ 5-тармаәы (Қазақстан Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2005 ж., N 36, 500-қўжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысына ҙзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2005 жыләы 20 желтоқсандаәы N 1253 қаулысы (Қазақстан Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2005 ж., N 48, 621-қўжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысына ҙзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2006 жыләы 6 сјуірдегі N 250 қаулысы (Қазақстан   Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2006 ж., N 12, 115-қўжат).

      9.»"Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2000 жыләы 18 сјуірдегі N 596 қаулысына ҙзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҝкіметініҫ 2006 жыләы 12 желтоқсандаәы N 1195 қаулысы (Қазақстан Республикасыныҫ ПҜАЖ-ы, 2006 ж., N 47, 502-қўжат).Похожие:

Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 маусымдағы №452 Қаулысы Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 11 маусым №778 «Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы»
«Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы...
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconҚаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы етеді: «Қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы»
«Қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан...
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconБілім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын
...
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconБілім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын
...
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы icon"Ветеринария саласындағы қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 маусымдағы №545 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Ветеринария саласындағы қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы...
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconЗаңды тұлғалардың түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта өңдеуі және өткізуі жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Азақстан Республикасының ПҮаж-ы, 2008 ж., N 3, 41-құжат; "Егемен Қазақстан" 2008 жылғы 26 ақпан n 49-50
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconЗаңды тұлғалардың түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта өңдеуі және өткізуі жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Азақстан Республикасының ПҮаж-ы, 2008 ж., N 3, 41-құжат; "Егемен Қазақстан" 2008 жылғы 26 ақпан n 49-50
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconФармацевтикалық қызметті: дәрілік заттарды өндіруді, дайындауды, көтерме және бөлшек саудада сатуды лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Азақстан Республикасының "Дәрілік заттар туралы" 2004 жылғы 13 қаңтардағы, "Лицензиялау туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы заңдарына...
Білім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің "Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің кейбір мәселелері туралы" 2004 жылғы 27 сәуірдегі №470 және "Астықты қабылдау,
Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жөнелту жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы