Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы icon

Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралыНазваниеҐнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
страница1/2
Дата конвертации23.01.2013
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2

Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 28 желтоќсандаєы N 1311 Ќаулысы


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., N 50, 608-ќўжат


      "Лицензиялау туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕын іске асыру маќсатында Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесі;
      2) ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлеріне ќойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
      2. Осы ќаулыєа ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп танылсын.
      3. Осы 2008 жылєы 9 ќыркїйектен бастап ќолданысќа енгізілетін ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлеріне ќойылатын біліктілік талаптарыныѕ 8-тармаєын ќоспаєанда, ќаулы ресми жарияланєаннан кейін жиырма бір кїн мерзім ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.
      Ескерту. 3-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.26 N 1941 (2008 жылєы 9 ќыркїйектен бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2007 жылєы 28 желтоќсандаєы
N 1311 ќаулысымен  
бекітілген     

Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау
ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесі (бўдан јрі - Ереже) "Лицензиялау туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕына (бўдан јрі - Заѕ) сјйкес јзірленді жјне ґнеркјсіп саласындаєы:
      1) жеке мўќтаждыќ їшін жаѕартылатын энергия кґздерінен электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіруді ќоспаєанда, электр жјне жылу энергияларын ґндіру, беру жјне тарату, электр станцияларын, электр желілері мен шаєын электр станцияларын пайдалану;
      2) тау-кен, мўнай-химия, химия, мўнай-газ ґѕдеу ґндірістерін жобалау жјне пайдалану, газ, мўнай мен мўнай ґнімдерін саќтау объектілерін, магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнімдері ќўбырларын пайдалану;
      3) минералдыќ шикізатты ќайта ґѕдеу (кеѕінен таралєан пайдалы ќазбаларды ќайта ґѕдеуді ќоспаєанда);
      4) тўрєын їй жјне коммуналдыќ-тўрмыс объектілерін газдандыру жїйесін пайдалану;
      5) химиялыќ, бўрєылау, мўнай-газ кјсіпшілігі, геологиялыќ барлау, кен-шахта, металлургиялыќ, энергетикалыќ жабдыќтарды, жарылыстан ќорєалєан электр техникалыќ жабдыќтарды, кґтергіш ќўрылыстарды, сондай-аќ жўмыс істеу ќысымы 0,7 кг/см2 жоєары жјне жылу жеткізу температурасы 115oС жоєары ќазандыќтарды, 0,7 кг/см2 ќысымнан жоєары ќысыммен жўмыс істейтін сауыттар мен ќўбырларды жобалау, дайындау, монтаждау, жґндеу (бірыѕєай технологиялыќ процесте пайдаланылатын жабдыќтарды жобалауды, дайындауды, монтаждауды, жґндеуді ќоспаєанда);
      6) электр энергиясын энергиямен жабдыќтау маќсатында сатып алу жґніндегі ќызметтерді лицензиялау тјртібін белгілейді.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.03.03 N 237 (2009.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2010.11.30 № 1295 (ресми жарияланєанынан кейін жиырма бір кїндік мерзім ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.
      2. Ґнеркјсіп саласындаєы ќызмет тїрлерімен айналысуєа бас лицензия немесе біржолєы лицензия беріледі.
      3. Лицензияныѕ кїші Ќазаќстан Республикасыныѕ барлыќ аумаєында ќолданылады.
      4. Лицензия иеліктен шыєарылмайды жјне оны лицензиат басќа жеке немесе заѕды тўлєаєа бере алмайды.
      5. Ќазаќстан Республикасы Мўнай жјне газ министрлігі лицензиялайтын ќызмет тїрлерініѕ тізбесі осы Ережеге 1-ќосымшада кґрсетілген.
      Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігі лицензиялайтын ќызмет тїрлерініѕ тізбесі осы Ережеге 1-1-ќосымшада кґрсетілген.
      Ќазаќстан Республикасы Табиєи монополияларды реттеу агенттігі лицензиялайтын ќызмет тїрлерініѕ тізбесі осы Ережеге 2-ќосымшада кґрсетілген.
      Ескерту. 5-тармаќ жаѕа редакцияда - 2010.08.23 N 826 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Ќаулысымен.

^ 2. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны, лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын беру тјртібі

      6. Лицензия алу їшін ґтініш берушілер лицензиарєа мынадай ќўжаттарды ўсынады:
      1) белгіленген їлгідегі ґтініш;
      2) Жарєыныѕ жјне ґтініш берушініѕ заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы кујліктіѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмелері (заѕды тўлєа їшін);
      3) жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі (жеке тўлєа їшін);
      4) ґтініш берушініѕ дара кјсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелуі туралы кујліктіѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі (дара кјсіпкер їшін);
      5) ґтініш берушініѕ салыќ органында есепке тўрєаны туралы кујліктіѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі;
      6) ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгенін растайтын ќўжат;
      7) біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен ќўжаттар.
      7. Лицензиясы бар ќызмет тїрі шеѕберінде лицензияєа ќосымшаны алу їшін мынадай ќўжаттар ќажет:
      1) ґтініш;
      2) лицензияныѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі;
      3) біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен ќўжаттар.
      Лицензия алуєа ґтініш белгіленген тјртіппен тіркеуге жатады.
      Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру їшін лицензиарєа ўсынылєан барлыќ ќўжаттар тізімдеме бойынша ќабылданады, оныѕ кґшірмесі ќўжаттарды ќабылдаєан кїні туралы белгі соєылып, ґтініш берушіге жіберіледі (табыс етіледі).
      8. Ґтініш беруші ўсынєан ќўжаттарды тіркегеннен кейін лицензиар Заѕмен белгіленген мерзімде Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейтін органдарєа ґтініш берушініѕ ќоршаєан ортаны ќорєау, ядролыќ, радиациялыќ, санитарлыќ-эпидемиологиялыќ, ґнеркјсіптік, ґрт ќауіпсіздігі жјне мемлекеттік энергетикалыќ ќадаєалау саласында ќойылатын талаптарєа сјйкестігі туралы ќорытынды беру туралы сўрау салады.
      Лицензиар ґтініш беруші ўсынєан мјліметтер мен ќўжаттардыѕ біліктілік талаптарына сјйкестігін, мемлекеттік органдардыѕ ќорытындыларын ќарайды жјне ќажетті ќўжаттарымен бірге ґтініш берілген кїннен бастап отыз жўмыс кїнінен кешіктірмей, ал шаєын кјсіпкерлік субъектілері їшін он жўмыс кїнінен кешіктірмей лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны береді, не лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден бас тартудыѕ себептері туралы жазбаша тїрде дјлелді жауап ќайтарады.
      Ќоршаєан ортаны ќорєау органдарыныѕ ќорытындысы:
      1) тау-кен, мўнай-химия, химия, мўнай-газ ґѕдеу ґндірістерін пайдалану, газ, мўнай жјне мўнай ґнімдерін саќтау объектілерін, магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнімдері ќўбырларын пайдалану;
      2) минералдыќ шикізатты ќайта ґѕдеу жґніндегі ќызметті жїзеге асыру їшін талап етіледі.
      Мемлекеттік санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдарыныѕ ќорытындысы:
      1) мўнай-химия, химия, мўнай-газ ґѕдеу ґндірістерін пайдалану;
      2) химиялыќ, бўрєылау, мўнай-газ кјсіпшілігі, геологиялыќ барлау, тау-кен-шахта, металлургиялыќ, энергетикалыќ жабдыќтарды, жарылыстан ќорєалєан электротехникалыќ жабдыќтарды, кґтергіш ќўрылыстарды, сондай-аќ жўмыс істеу ќысымы 0,7 кг/см 2 жоєары жјне жылу жеткізу температурасы 115 о С асатын ќазандыќтарды, 0,7 кг/см 2 жоєары ќысыммен жўмыс істейтін сауыттар мен ќўбыржолдарды дайындау, монтаждау, жґндеу жґніндегі ќызметті жїзеге асыру їшін талап етіледі.
      Ґнеркјсіп ќауіпсіздігі органдарыныѕ ќорытындысы:
      1) тау-кен, мўнай-химия, химия, мўнай-газ ґѕдеу ґндірістерін пайдалану, газ, мўнай мен мўнай ґнімдерін саќтау объектілерін, магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнімдері ќўбырларын пайдалану;
      2) минералдыќ шикізатты ќайта ґѕдеу;
      3) їй ішіндегі газ желілеріне, газ аспаптары мен жабдыќтарына техникалыќ ќызмет кґрсету мен оларды кїтіп ўстауды пайдалануды ќоспаєанда, тўрєын жјне коммуналдыќ-тўрмыстыќ объектілерге газ орнату жїйелерін пайдалану;
      4) химиялыќ бўрєылау, мўнай-газ кјсіпшілігі, геологиялыќ барлау, тау-кен-шахта, металлургиялыќ, энергетикалыќ жабдыќтарды, жарылыстан ќорєалєан электротехникалыќ жабдыќтарды, кґтергіш ќўрылыстарды, сондай-аќ жўмыс істеу ќысымы 0,7 кг/см2 жоєары жјне жылу жеткізу температурасы 115оС асатын ќазандыќтарды, 0,7 кг/см2 жоєары ќысыммен жўмыс істейтін сауыттар мен ќўбыржолдарды дайындау, монтаждау, жґндеу жґніндегі ќызметті жїзеге асыру їшін талап етіледі.
      Мемлекеттік энергетикалыќ ќадаєалау органдарыныѕ ќорытындысы:
      1) электр жјне жылу энергиясын ґндіру, беру жјне тарату, электр станцияларын, электр желілері мен кіші станцияларды пайдалану;
      2) энергетикалыќ жарылыстан ќорєалєан электротехникалыќ жабдыќтарды жґндеу;
      3) электр энергиясын энергиямен жабдыќтау маќсатында сатып алу жґніндегі ќызметті жїзеге асыру їшін талап етіледі.
      Ескерту. 8-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2008.06.09 N 552 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз), 2009.03.03 N 237 (2009.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      9. Лицензиясы жјне (немесе) лицензияєа ќосымшасы жоєалєан, бїлінген жаєдайда лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын алу їшін лицензиат лицензиясы жјне (немесе) лицензияєа ќосымшасын жоєалєанын, бїлінгенін растайтын ќўжаттарды ќоса бере отырып жазбаша ґтініш береді.
      Лицензиар ґтініш берілген кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде жаѕа нґмір бере отырып жјне жоєарєы оѕ жаќ бўрышында "Телнўсќа" деген жазуы бар лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын береді.
      10. Ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін тґленетін лицензиялыќ алым Ќазаќстан Республикасыныѕ Салыќ кодексіне сјйкес лицензия, лицензияныѕ телнўсќасы берілген кезде алынады.
      Лицензияєа ќосымшаларды, лицензияєа ќосымшалардыѕ телнўсќаларын берген кезде лицензиялыќ алым алынбайды.
      Ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін лицензиялыќ алым ставкаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      11. Жеке тўлєаныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты ґзгерген жаєдайда, бірігу, біріктіру, бґліну немесе ќайта ќўру нысанында заѕды тўлєа ќайта ўйымдастырылєан, заѕды тўлєаныѕ атауы ґзгерген, сондай-аќ ќызмет тїрініѕ жјне (немесе) ќызметтіѕ кіші тїрініѕ атауы ґзгерген кезде, егер мўндай ґзгеріс ќызмет тїрі жјне (немесе) ќызметтіѕ кіші тїрі шеѕберінде орындалатын операциялардыѕ мјнініѕ ґзгеруіне јкеп соќпаса, ол кїнтізбелік отыз кїн ішінде аталєан мјліметтерді растайтын тиісті ќўжаттармен ќоса, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу туралы ґтініш беруге міндетті.
      Лицензиат тиісті жазбаша ґтініш берген кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде лицензиар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдейді.
      12. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден Заѕда кґзделген жаєдайларда бас тартылуы мїмкін.
      13. Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын ќайта ресімдеу жјне беру Заѕєа сјйкес жїзеге асырылады.
      14. Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданысы Заѕда кґзделген жаєдайларда тоќтатылады.

^ 3. Лицензиялыќ баќылау

      15. Лицензиялыќ баќылауды лицензияланатын ќызмет бойынша лицензиат ўсынатын жыл сайынєы есеп беру жјне лицензиаттар ќызметініѕ біліктілік талаптарына сјйкестігін, лицензия талаптары мен Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ орындалуын тексерулер арќылы лицензиар жїзеге асырады. Лицензиялыќ баќылау, сондай-аќ бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ аќпаратын талдаудыѕ жјне лицензиарлардыѕ ќолындаєы басќа да материалдардыѕ негізінде, мемлекеттік органдардыѕ, азаматтардыѕ, заѕды тўлєалардыѕ жазбаша ґтініштері мен хабарламаларыныѕ негізінде жїзеге асырылады.
      Лицензиат осы Ережеге 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда лицензияланатын ќызмет тїрі бойынша жыл сайын, есептік жылдан кейінгі жылдыѕ 1 наурызына дейінгі мерзімде есеп береді.
      Ескерту. 15-тармаќќа ґзгерту енгізілді - 2008.06.09  N 552 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Ќаулысымен.

      16. Ґнеркјсіп саласындаєы лицензиаттардыѕ ќызметін тексеруді ўйымдастыру жјне жїргізу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.
      Ќауіпті ґнеркјсіптік ґндіріс объектілеріндегі, оныѕ ішінде жылу, электр энергетикасы саласындаєы лицензиаттардыѕ ќызметіне тексерулер жїргізу їшін, сондай-аќ ґтініш беруші жјне (немесе) лицензиат ўсынєан мјліметтердіѕ дўрыстыєын тексеру їшін лицензиар мемлекеттік органдарды, оныѕ ішінде энергетикалыќ ќадаєалау, ґнеркјсіптік, экологиялыќ жјне санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќауіпсіздік органдарын, сондай-аќ белгіленген заѕнамалыќ тјртіппен аккредиттелген тјуелсіз сараптамалыќ ўйымдарды (сарапшыларды) тартады.
      17. Лицензияныѕ ќолданысын тоќтата тўру жјне лицензиядан айыру Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасында кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.

Ґнеркјсіп саласындаєы
жекелеген ќызмет тїрлерін
лицензиялау ережесіне
1-ќосымша   

      ^ Ескерту. 1-ќосымша жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2010.08.23 N 826 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Ќаулысымен.

Ќазаќстан Республикасы Мўнай жјне газ министрлігі
лицензиялайтын ќызмет тїрлерініѕ
тізбесі

      1. Тау-кен, мўнай-химия ґндірістерін жобалау жјне (немесе) пайдалану, мўнай-газ ґѕдеу ґндірістерін жобалау (технологиялыќ).
      Бўл ќызмет тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      1) тау-кен ґндірістерін жобалау (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалану;
      2) мўнай, газ, мўнай-газ конденсатын ґндіруді жобалау;
      3) мўнай-газ кен орындарын игеруге арналєан жобалар мен технологиялыќ регламенттерді жасау;
      4) мўнай-газ кен орындарын игеру жобаларыныѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемесін жасау;
      5) мўнай, газ, мўнай-газ конденсатын ґндіру;
      6) шахталарды (мўнай-газ кен орындарын) жабу жґніндегі тарату жўмыстары;
      7) кен орындарында (мўнай, газ, мўнай-газ конденсаты) технологиялыќ жўмыстар жїргізу;
      8) мўнай, газ ўѕєымаларындаєы каротаж жўмыстары;
      9) мўнай, газ ўѕєымаларындаєы атќылау-жару жўмыстары;
      10) мўнай, газ ўѕєымаларын, оныѕ ішінде теѕізде жјне ішкі су айдындарында бўрєылау;
      11) ўѕєымаларды жер астында жјне кїрделі жґндеу, жабдыќ пен агрегаттарды бґлшектеу, мўнай-газ ўѕєымаларында ўѕєымалар кґтергішін орнату;
      12) мўнай-газ ўѕєымаларында ўѕєымаларды жґндеуден кейін сынау;
      13) мўнай-газ ўѕєымаларында ўѕєымаларды жуу, цементтеу, сынап кґру жјне игеру;
      14) мўнай ќабаттарыныѕ мўнай беруін арттыру жјне ўѕєымалардыѕ ґнімділігін ўлєайту;
      15) ќўрлыќта жјне теѕізде мўнай тґгілуініѕ, ўѕєымалардыѕ ґздігінен атќылауыныѕ, мўнай жјне газ шыєарындыларыныѕ (бўрќаќќа ќарсы жўмыстарды ќоспаєанда) алдын алу жјне оларды жою жґніндегі жўмыстар, ўѕєымаларды консервациялау;
      16) мыналардыѕ:
      органикалыќ химия (мўнай, газ, мўнай-газ конденсаты); каучук, шина, резеѕке-техника ґнеркјсібі ґнімдерініѕ, техникалыќ кґміртегініѕ, химиялыќ талшыќтардыѕ, полимерлік материалдар мен пластмассаныѕ;
      ќўрамында мўнай бар ќалдыќтарды ќайта ґѕдеу жґніндегі мўнай-химия ґндірістерін жобалау (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалану;
      17) басќа мемлекеттердіѕ аумаєында орындалєан жјне Ќазаќстан Республикасында енгізілетін жер ќойнауын (мўнайды, газды, мўнай-газ конденсатын) пайдалану, мўнай-газ ґѕдеу, мўнай-химия ґндірістері саласындаєы жобалыќ жјне жобалау-сметалыќ ќўжаттаманы сараптау;
      18) мына:
      мўнайды бастапќы жјне тереѕ ґѕдеу ґнімдерініѕ;
      октан санын арттыру маќсатында компаундирлеу, тауарлыќ бензиндерге телімдер, ќоспалар жјне ќўрамдауыштар енгізу жґніндегі;
      белгіленген сипаттаєы бензин алу маќсатында компаундирлеу, кондициялыќ емес мўнай ґнімдеріне телімдер, ќоспалар мен ќўрамдауыштар енгізу жґніндегі;
      дизель отынына, мазутќа телімдер мен ќоспалар енгізу жґніндегі;
      мўнай майларына телімдер енгізу жґніндегі мўнай-газ ґѕдеу ґндірістерін жобалау (технологиялыќ).
      2. Мўнай-газ саласында бўрєылау, мўнай-газ кјсіпшілігі, геологиялыќ барлау (мўнай-газ кен орындарында), жарылыстан ќорєалєан электр техникалыќ жабдыќты (мўнай-газ кен орындарын), кґтергіш ќўрылыстарды, сондай-аќ жўмыс ќысымы 0,7 кг/см -ден жоєары жјне жылу жеткізу температурасы 115оС жоєары ќазандыќтарды, 0,7 кг/см2-ден жоєары ќысыммен жўмыс істейтін сауыттар мен ќўбыржолдарды жобалау, дайындау, монтаждау, жґндеу (бірыѕєай технологиялыќ їдерісте пайдаланылатын жабдыќтары жобалауды, дайындауды, монтаждауды, жґндеуді ќоспаєанда).
      Бўл ќызмет тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      1) жобалау (жабдыќ дайындау їшін ќажетті техникалыќ-экономикалыќ негіздемені, есептерді, сызбаларды, макеттерді, сметаларды, тїсіндірме жазбаларды ќамтитын кешенді техникалыќ, конструкторлыќ-технологиялыќ ќўжаттаманы јзірлеу);
      2) дайындау (тўтас жабдыќты, жекелеген элементтерді, тїйіндерді, бґлшектерді, бґліктерді, блоктарды, ќосалќы ќўрылєыларды);
      3) монтаждау (ќўрылыстарды, конструкцияларды, технологиялыќ жабдыќты, агрегаттарды, машиналарды, аппараттарды, аспаптар мен дайын бґлшектерден, тїйіндерден, элементтерден жасалєан басќа ќўрылєыларды ґндірісті, объектіні пайдалану кезеѕінде ќўрастыру, реттеу жјне орнату);
      4) жґндеу (техникалыќ ќўрылєыныѕ жай-кїйініѕ диагностикасы, оныѕ дайындыєын немесе жўмыс ќабілетін ќалпына келтіру, элементтерін ауыстыру, бўзылєан жерлерін жґндеу, жою).

Ґнеркјсіп саласындаєы
жекелеген ќызмет тїрлерін
лицензиялау ережесіне
1-1-ќосымша    

      ^ Ескерту. 1-1-ќосымшамен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 2010.08.23 N 826 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Ќаулысымен.

Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне жаѕа технологиялар
министрлігі лицеизиялайтын ќызмет тїрлерініѕ
тізбесі

      1. Тау-кен, химия ґндірістерін жобалау жјне (немесе) пайдалану.
      Бўл ќызмет тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      1) ќатты пайдалы ќазбаларды (кеѕ таралєан пайдалы ќазбаларды ќоспаєанда) ґндіруді жобалау;
      2) ќатты пайдалы ќазбалардыѕ кен орындарын игеруге арналєан жобалар мен технологиялыќ регламенттерді жасау;
      3) ќатты пайдалы ќазбалардыѕ кен орындарын игеру жобаларыныѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемесін жасау;
      4) ќатты пайдалы ќазбаларды (кеѕ таралєан пайдалы ќазбаларды ќоспаєанда) ґндіру;
      5) ќатты пайдалы ќазбалардыѕ кен орындарын ашыќ жјне жер асты тјсілдерімен ашу жјне игеру;
      6) пайдалы ќазбаларды ґндіру їшін жарылыс жўмыстарын жїргізу;
      7) кеніштер мен шахталарды жабу жґніндегі тарату жўмыстары (мўнай, газ, мўнай-газ конденсатын ќоспаєанда);
      8) кен орындарында технологиялыќ жўмыстар жїргізу (мўнай, газ, мўнай-газ конденсатын ќоспаєанда);
      9) ўѕєымаларды жер астында жјне кїрделі жґндеу; жабдыќ пен агрегаттарды бґлшектеу; ўѕєымалар кґтергішін орнату (мўнай-газ ўѕєымаларын ќоспаєанда);
      10) ўѕєымаларды жґндеуден кейін сынау (мўнай-газ ўѕєымаларын ќоспаєанда);
      11) ўѕєымаларды жуу, цементтеу, сынап кґру жјне игеру (мўнай-газ ўѕєымаларын ќоспаєанда);
      12) мыналардыѕ:
      органикалыќ (мўнай, газ, мўнай-газ конденсатын ќоспаєанда) жјне органикалыќ емес химия ґнімдерін жобалау (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалану;
      13) басќа мемлекеттердіѕ аумаєында орындалєан жјне Ќазаќстан Республикасында енгізілетін жер ќойнауын (мўнай, газ, мўнай-газ конденсатын ќоспаєанда) пайдалану, химиялыќ ґндіріс саласындаєы жобалыќ жјне жобалау-сметалыќ ќўжаттаманы сараптау.
      2. Минералдыќ шикізатты ќайта ґѕдеу (кеѕінен таралєан пайдалы ќазбаларды ќайта ґѕдеуді ќоспаєанда).
      Бўл ќызмет тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      1) пайдалы ќазбаларды бґлудіѕ физикалыќ тјсілі;
      2) пайдалы ќазбаларды бґлудіѕ физика-химиялыќ тјсілі;
      3) пайдалы ќазбаларды бґлудіѕ химиялыќ тјсілі;
      4) пайдалы ќазбаларды бґлудіѕ металлургиялыќ (пирометаллургия, кїйдіру, гидрометаллургия, ќыздыру) тјсілі;
      5) ќўрамында пайдалы ќазба бар тау-кен, байыту, металлургиялыќ  жјне басќа да ґнеркјсіптік ґндірістердіѕ ќалдыќтарын ґѕдеу.
      3. Тау-кен саласында химиялыќ, бўрєылау, геологиялыќ барлау, кен-шахта, металлургиялыќ, энергетикалыќ, жарылыстан ќорєалєан электр техникалыќ жабдыќты, кґтергіш ќўрылыстарды, сондай-аќ жўмыс ќысымы 0,7 кг/см2-ден жоєары жјне жылу жеткізу температурасы 115оС жоєары ќазандыќтарды, 0,7 кг/см2-ден жоєары ќысыммен жўмыс істейтін сауыттар мен ќўбыржолдарды жобалау, дайындау, монтаждау, жґндеу (бірыѕєай технологиялыќ їдерісте пайдаланылатын жабдыќтары жобалауды, дайындауды, монтаждауды, жґндеуді ќоспаєанда).
      Бўл ќызмет тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      1) жобалау (жабдыќ дайындау їшін ќажетті техникалыќ-экономикалыќ негіздемені, есептерді, сызбаларды, макеттерді, сметаларды, тїсіндірме жазбаларды ќамтитын кешенді техникалыќ, конструкторлыќ-технологиялыќ ќўжаттаманы јзірлеу);
      2) дайындау (тўтас жабдыќты, жекелеген элементтерді, тїйіндерді, бґлшектерді, бґліктерді, блоктарды, ќосалќы ќўрылєыларды);
      3) монтаждау (ќўрылыстарды, конструкцияларды, технологиялыќ жабдыќты, агрегаттарды, машиналарды, аппараттарды, аспаптар мен дайын бґлшектерден, тїйіндерден, элементтерден жасалєан басќа ќўрылєыларды ґндірісті, объектіні пайдалану кезеѕінде ќўрастыру, реттеу жјне орнату);
      4) жґндеу (техникалыќ ќўрылєыныѕ жай-кїйініѕ диагностикасы, оныѕ дайындыєын немесе жўмыс ќабілетін ќалпына келтіру, элементтерін ауыстыру, бўзылєан жерлерін жґндеу, жою).

Ґнеркјсіп саласындаєы 
жекелеген ќызмет тїрлерін
лицензиялау ережесіне 
2-ќосымша      

      ^ Ескерту. 2-ќосымшамен толыќтырылды - 2008.06.09 N 552 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Ќаулысымен.

Ќазаќстан Республикасы Табиєи монополияларды реттеу агенттігі лицензияланатын ќызмет тїрлерініѕ тізбесі

      1. Жеке мўќтаждыќ їшін жаѕартылатын энергия кґздерінен электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіруді ќоспаєанда, электр жјне жылу энергиясын ґндіру, беру жјне тарату, электр станцияларын, электр желілері мен кіші электр станцияларды пайдалану:
      1) электр энергиясын 35 кВ (киловольт) жјне одан жоєары кернеумен электр энергиясыныѕ кґздерінен ґндіру;
      2) электр энергиясын тўтынушыєа беру жјне тарату;
      3) электр станцияларын, электр желілерін жјне коммуналдыќ-тўрмыстыќ маќсаттаєы энергиямен жабдыќтау объектілері мен бірыѕєай технологиялыќ процесте пайдаланылатын электр жабдыќтау объектілерін ќоспаєанда, ќауіпті ґндірістік объектілерде ќолданылатын кіші станциялардыѕ барлыќ тїрлерін (трансформаторлыќ кіші станцияларды, бґлу ќўрылєыларын, релелік ќорєауды жјне автоматиканы) пайдалану;
      4) ґз ќажеттілігі їшін жылу энергиясын ґндіруді ќоспаєанда, елді мекендерді, ґндірістік їй-жайлар мен объектілерді жылумен жабдыќтау їшін жылу энергиясын ґндіру;
      5) елді мекендерді, ґндірістік їй-жайлар мен объектілерді жылумен жабдыќтау їшін жылу энергиясын беру жјне тарату жґнінде ќызметтер кґрсету.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2010.11.30 № 1295 (ресми жарияланєанынан кейін жиырма бір кїндік мерзім ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      2. Мўнай-газ ґѕдейтін ґндірістерді пайдалану, газ, мўнай мен мўнай ґнімдерін саќтайтын объектілерді, магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнімдерініѕ ќўбырларын пайдалану:
      1) мўнай-газ ґѕдейтін ґндірістерді пайдалану:
      мўнайды бастапќы жјне тереѕ ґѕдеу ґнімдерін;
      октан санын арттыру маќсатымен компаундирлеу, тауарлыќ бензиндерге телімдер, ќоспалар мен компоненттер енгізу бойынша;
      діттелген сипаттаєы бензин алу маќсатында компаундирлеу, кондициялыќ емес мўнай ґнімдеріне телімдер, ќоспалар мен компоненттер енгізу бойынша;
      дизель отынына, мазутќа телімдер мен ќоспалар енгізу бойынша;
      мўнай майына телімдер енгізу бойынша;
      2) газ, мўнай жјне мўнай ґнімдерін саќтау объектілерін (мўнай-, газ саќтау, мўнай-, газ-, аєызу-ќўю эстакадаларын, мўнай базаларын, автожанармай ќўю станцияларын, газ толтыру станциялары мен пункттерін, автоцистерналарды, автогаз ќўю станцияларын, автогаз толтыру станцияларын, баллон жинау аралыќ пункттерін) пайдалану: тез тўтанатын жјне жанєыш сўйыќтыќтарды, сўйытылєан жјне жанєыш газдарды (бірыѕєай технологиялыќ процесті ќамтамасыз ететін объектілерді ќоспаєанда) ќабылдау, аєызу, ќўю, саќтау, босату;
      3) магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнімдері ќўбырларын пайдалану;
      4) магистральдыќ газ-мўнай ґнімдері ќўбырларыныѕ жабдыќтарын, сорєы-сыєымдаушы станцияларыныѕ ќондырєыларын, резервуарлыќ парктері мен желілік бґлігін, сондай-аќ жерасты газ саќтау технологиялыќ жабдыќтары мен ўѕєымаларын пайдалану;
      5) магистральдыќ ќўбырларєа, негізгі жјне ќосалќы жабдыќќа техникалыќ ќызмет кґрсету, оларды жґндеу (дјнекерленген жіктердіѕ, ќосылыстар мен бекітпелердіѕ профилактикасы, оларды тексеру, техникалыќ жай-кїйін баќылау, оныѕ диагностикасы);
      6) магистралдыќ ќўбыр жолдарыныѕ сорєы-сыєымдаушы станциялары жабдыќтарыныѕ жјне желілік бґліктерініѕ, оныѕ ішінде су асты ґткелдерініѕ диагностикасы;
      7) электр химиялыќ ќорєау ќўралдарына тоттануєа техникалыќ ќызмет кґрсету.
      3. Тўрєын їй жјне коммуналдыќ-тўрмыс объектілерін газдандыру жїйелерін пайдалану:
      1) сыртќы газбен жабдыќтау жїйелерін пайдалану, оларєа техникалыќ ќызмет кґрсету жјне ўстау (газ тарату пункттері, газ тарату ќондырєылары, жоєары, орташа жјне тґмен ќысымды газ тарату желілері);
      2) їй ішіндегі газ желілерін, газ ќўралдары мен жабдыєын пайдалану, оларєа техникалыќ ќызмет кґрсету жјне ўстау.
      4. Электр энергиясын энергиямен жабдыќтау маќсатында сатып алу.
      Ескерту. 4-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2009.03.03 N 237 (2009.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

                                                Ережеге 3-ќосымша

      Ескерту. Ќосымшаєа ґзгерту енгізілді - 2008.06.09 N 552 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Ќаулысымен.

                            ЕСЕП

Лицензияланатын ќызмет тїрі бойынша ____ _______ жўмыс кезеѕі їшін
(лицензия N ______________________________________________ жылєы)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(ќызметтіѕ тїрі, лицензиаттыѕ атауы, мекен-жайы, телефон, факс)

                       ^ Tїсіндірме жазба

      1. Аумаќтыќ ќадаєалау органдарыныѕ тексеру актілерін ќоспаєанда, біліктілік талаптарына сјйкес лицензияланатын ќызмет тїрі бойынша аќпарат, сондай-аќ:
      1) ќадаєалау органдарыныѕ ўйєарымдары бар болєанда, ўйєарымдардыѕ кґшірмесі жјне аныќталєан бўзушылыќтарды жою туралы аќпарат ўсынылады;
      2) лицензия алу їшін ўсынылєан мјліметтерде болєан ґзгерістер туралы аќпарат.
      2. Лицензиат электр энергетикасы саласындаєы жоєарыда кґрсетілген аќпараттан басќа:
      1) белгіленген тјртіппен бекітілген:
      энергия їнемдеу, ќоршаєан ортаны ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жґніндегі баєдарламалар мен іс-шараларды;
      осы заманєы жабдыќтар мен технологияларды пайдалана отырып, электр энергетикасында ќолданылып жїрген ґндірістік объектілерді ќайта жаѕарту, жаѕєырту жјне жаѕаларын салу жґніндегі баєдарламаларды;
      жґндеу жўмыстарын орындау жоспарларын (баєдарламаларын) іске асыру бойынша есепті ўсынады.

      Басшы ________________________________________
              (ќолы, тегі, аты, јкесініѕ аты)

Мґр орны

200__ жылєы "______ "

Ќазаќстан Республикасы  
Їкіметініѕ       
2007 жылєы 28 желтоќсандаєы
N 1311 ќаулысымен    
бекітілген        

Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлеріне ќойылатын
  1   2Похожие:

Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconТелевизиялыќ жјне (немесе) радио хабарларын таратуды ўйымдастыру жґніндегі ќызметті лицензиялау ережесін жјне оєан ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Егемен Ќазаќстан" 2007 жылєы 17 тамыз, n 259-260 (24833), "Казахстанская правда" от 4 августа 2007 года n 120 (25365)
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconҚаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы етеді: «Қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы»
«Қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан...
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconМедициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы icon"Ветеринария саласындағы қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 маусымдағы №545 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Ветеринария саласындағы қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы...
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconАстыќ ќолхаттарын бере отырып, ќойма ќызметі бойынша ќызмет кґрсету жґніндегі ќызметке ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Ескерту. Таќырып жаѕа редакцияда Ќр їкіметініѕ 2012. 02. 08 №213 (ресми жариялаєанынан кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ...
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconБілім беру қызметіне қойылатын лицензиялау ережесі мен оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Азақстан Республикасыныҫ "Білім туралы" 2007 жыләы 27 шілдедегі жјне "Лицензиялау туралы" 2007 жыләы 11 қаҫтардаәы заҫдарына сјйкес...
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 11 маусым №778 «Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы»
«Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы...
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconФармацевтикалық қызметті: дәрілік заттарды өндіруді, дайындауды, көтерме және бөлшек саудада сатуды лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Азақстан Республикасының "Дәрілік заттар туралы" 2004 жылғы 13 қаңтардағы, "Лицензиялау туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы заңдарына...
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconМемлекеттік ќызмет кґрсету регламенттерін бекіту туралы
Мїгедектердi санаторий-курорттыќ емдеумен ќамтамасыз ету їшiн оларєа ќўжаттарды ресiмдеу мемлекеттiк ќызметті (бўдан јрі – мемлекеттік...
Ґнеркјсіп саласындаєы жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялау ережесін жјне оларєа ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы iconАрнаулы әлеуметтік қызметті ұсыну жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және осы қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Азақстан Республикасының ПҮаж-ы, 2009 ж., N 16, 127-құжат; "Егемен Қазақстан" 2009 жыл, 11 тамыз, n 263-266 (25663)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы